Стрельчук Л. М. Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області

УДК 630+630*6:(1-13)+(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-9

 

Л. М. Стрельчук, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-73152641
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

 

У статті наведено результати багаторічних польових досліджень, проведених в умовах Херсонської області на польових площах рівнинно-степового масиву з визначенням основних характеристик складу, функціональної конструкції та наявного стану польових захисних лісосмуг. У результаті проведення маршрутних обстежень встановлено, що існуючі полезахисні лісонасадження у розрізі районів демонструють значну різницю в сумарних площах, віковій і видовій структурі та рівнях деструкційних порушень, які визначаються як соціально-економічним станом населення, заходами охорони та відновлення лісосмуг, так і природно-кліматичними умовами середовища.

Ключові слова: агроекологічне обґрунтування оптимальних площ полезахисних лісосмуг, рівнинно-степовий масив зрошувального землеробства, вітро-ерозійна небезпека, степові лісонасадження, полезахисні лісосмуги.

 

Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області

Contemporary Agro-ecological and Forestry Technical Characteristics of the Field Forest Protection in the Plain-Steppe Territory of Kherson Region

 

Список використаних джерел:

 1. Бабич А.О., Бабич-Побережна А.А. Засуха, суховій і пилова буря в період глобальних змін клімату. Т. 1. Київ, 2014. 468 с.
 2. Букша И. Украина. Изучение воздействия изменения климата на лесные экосистемы и разработка адаптационных стратегий в лесном хозяйстве. Леса и изменение климата в Восточной Европе и Центральной Азии: Рабочий документ по лесному хозяйству и изменению климата 8. ФАО. Рим. 2010. С. 163-193.
 3. Бучинский И.Е. Засухи, суховеи, пыльные бури на Украине и борьба с ними. Київ, 1970. 236 с.
 4. Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. Москва, 1936. 116 с.
 5. Екологічний паспорт Херсонської області. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області. URL: http://ecology.ks.ua (дата звернення 11.06.2019)
 6. Міщенко Н.М., Гуменюк К.В. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО. Ж. Економіка і прогнозування. 2006. № 4. С. 55-75.
 7. Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Система захисту ґрунтів від ерозії. Київ, 2004. 436 с.
 8. Стадник А.П. Оптимізація структури захисних лісових насаджень та їх систем в агроландшафтах України. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2018, Вип. 16. С.70-80.
 9. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 10.08.2019)
 10. Статистичний щорічник України за 2018 р.. URL:https://ukrstat. org/uk/druk/ publicat/ kat_u/publ1_u.htm (дата звернення 4.04.2019)
 11. Стрельчук Л. М. Полезахисне лісорозведення у Херсонській області: стан та перспективи. Лісівництво і агролісомеліорація. Харків: УкрНДІЛГА, 2015. Вип. 127. С.214-130.
 12. Стрельчук Л.М., Бойко Т.О. Сучасний стан полезахисних лісових смуг Херсонської області (Україна). Чорноморський ботанічний журнал. 2015. Т.11. № 3. С. 373- 378.
 13. Украина – проєкт программ реализации стратегии по изменению климата для сельского, лесного и рыбного хозяйства до 2023 года: ФАО, 2018. 49 с. URL: http://www.fao.org/documents (дата звернення 10.08.2019)
 14. Ушкаренко В.О., Вожегова Р. А., Морозов О. В. Ефективне використання зрошуваних земель Херсонської області. Херсон, 2010. 127 с.
 15. Фурдичко О.І. Агроекологія. Київ, 2014. 400 с.
 16. Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства. Офіційний сайт. URL: http://khersonlis.org.ua/index.php?option=com_content &view=article&id=5216&Itemid=139 (дата звернення 10.08.2019)
 17. Чепурда Г. М. Екологічні наслідки створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до «Великого плану перетворення природи». Історичний архів. 2015. Вип.10. С. 154-160.
 18. Чорний С.Г. Комбінації елементарних пустельоутворюючих процесів в агроландшафтах Херсонщини. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2006. Вип. 4(37). Т. 2. С. 255–261.
 19. Чорний С.Г., Чорна Т.М. Пилова буря 23–24 березня 2007 року у південних районах України – причини та наслідки. Охорона родючості ґрунтів. : Збірник наукових статей. Під. ред. В. О. Грекова. Київ, 2008. Вип. 4. С. 158–170.
 20. Шевченко O. та ін. Оценка уязвимости к изменению климата: Украина. Климатический форум восточного партнерства (КФВП) и Рабочая группа неправительственных организаций по вопросам изменения климата (РГ НУО ВИК), 2014. 62 с. URL: http://necu.org.ua/wp-content/uploads/ukraine_ cc_vulnerability.pdf (дата звернення 5.07.2017)
 21. State of Europe’s forests 2007. The MCPFE report on sustainable forest management in Europe. Warsaw, 2007, 247 p. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/State_of_europes_forests_2007.pdf


Л. М. Стрельчук. Современные агроэкологические и лесотехнические характеристики полевой лесозащиты равнинно-степной территории Херсонской области

В статье представлены результаты многолетних полевых исследований, проведённых в условиях Херсонской области на полевых площадях равнинно-степного массива с обозначением основных характеристик состава, функциональной конструкции и настоящего состояния полезащитных лесополос. В результате проведённых маршрутных исследований существующие полезащитные лесонасаждения в разрезе районов демонстрируют существенную разницу в суммарных площадях, возрастной и видовой структуре, а также уровнях деструкционных нарушений, которые определяются как социально-экономическим состоянием населения, мероприятиями по охране и восстановлению лесополос, так и природно-климатическими условиями окружающей среды.

Ключевые слова: агроэкологическое обоснование оптимальных площадей полезащитных лесополос, равнинно-степной массив орошаемого земледелия, ветровая эрозионная безопасность, степные лесонасаждения, полезащитные лесополосы.

 

L. Strelchuk. Contemporary Agro-ecological and Forestry Technical Characteristics of the Field Forest Protection in the Plain-Steppe Territory of Kherson Region

The article presents the results of a long term field research run in Kherson region in the field plain steppe massif and provides basic characteristics of the composition, functional structure and actual condition of the field protective forest belts. As a result of the route research done, it is established that existing field protective forest belts show significant difference throughout districts in total area, term and species structure, and levels of destruction which are determined by both social-economic status of the population, measures for protection and restoration of forest belts, and natural and climatic conditions of the environment.

Keywords: agro-ecological grounds of optimum areas of field protective forest belts, field plain steppe massif of irrigated agriculture, wind-erosion danger, steppe forestation, field protective forest belts.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

strelchuk.pdf
strelchuk.pdf