Дворук В. І., Борак К. В., Добранський С. С., Герасимчук Д. В. Вплив попередньої корозії на інтенсивність зношування сталі

УДК 620.178.16: 620.193

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-12

 

В. І. Дворук, доктор технічних наук, професор
Національний авіаційний університет
К. В. Борак, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0002-5611-4707
ResearcherID: G-6568-2016
С. С. Добранський, викладач
Д. В. Герасимчук, викладач
Житомирський агротехнічний коледж

 

У роботі досліджено вплив попередньої атмосферної корозії на інтенсивність зношування сталей. Встановлено, що величина корозії знаходиться в прямій залежності від ґрунтово-кліматичних умов та способу зберігання. У результаті атмосферної корозії інтенсивність абразивного зношування сталей зростає в 1,61…5,26 раза в порівнянні з інтенсивністю зношування до впливу атмосферної корозії. Величина зростання інтенсивності зношування залежить від способу зберігання, ґрунтово-кліматичної зони зберігання, наявності антикорозійного покриття та матеріалу, який піддавався атмосферній корозії.

Ключові слова: інтенсивність зношування, зберігання, атмосферна корозія, сталь.

 

Вплив попередньої корозії на інтенсивність зношування сталі

Effect of preliminary corrosion on the steel fretting intensity

 

Список використаних джерел:

 1. Atmospheric Corrosion / Leygraf , Wallinder I.O., Tidblad J., Graedel T. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2016. 397 p.
 2. Гайдар С. М. Защита сельскохозяйственной техники от коррозии и износа с применением нанотехнологий : дис. … д-ра техн. наук : 05.20.03 / ФГОУВПО “Московский государственный агроинженерный университет”. Москва, 2011. 352 с.
 3. Попович П. В. Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ : дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11 / Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. Тернопіль, 2014. 443 c.
 4. Севернев М.М и др. Износ и корозия сельськохозяйственных машин.; под. ред. М. М. Севернева. Минск: Беларус. навука, 2011. 333 с.
 5. Петрашев А. И. Совершенствование технологических процессов и ресурсосберегающих средств консервации сельскохозяйственной техники при хранении : дисс. … д-ра техн. наук : 05.20.03 / Сарат. гос. аграр. ун-т им. Н.И. Вавилова. Тамбов, 2007. 400 с.
 6. Frankel G. S., Sridhar N. Understanding localized corrosion. Materials today. 2008. Vol. 11. 38-44.
 7. Dıaz I. and etc Clarifications Regarding Literature on Atmospheric Corrosion of Weathering Steels. International Journal of Corrosion: Atmospheric Corrosion. 2012. Р. 77-85.
 8. Salgueiro A. M., Allélyb C., Oglea K., Volovitch P. Corrosion mechanisms of Zn(Mg, Al) coated steel in accelerated tests and natural exposure: 1. The role of electrolyte composition in the nature of corrosion products and relative corrosion rate. Corrosion Science. 2015. 90. P. 472-481.
 9. Huang J. Meng X. Zheng Z. Gao Y. Optimization of the atmospheric corrosivity mapping of Guangdong Province. Materials and corrosion-werkstoffe und korrosion. Vol. 70, № 1. P. 91-101.
 10. Wenhua Xu, En-Hou Han, Zhenyu Wanga. Effect of tannic acid on corrosion behavior of carbon steel in NaCl solution. Journal of Materials Science & Technology. Vol. 35, № 1. P. 64-75.
 11. Pan C., Guo M., Han W., Wang Z. Study of corrosion evolution of carbon steel exposed to an industrial atmosphere. Corrosion engineering science and technology. Vol. 54, № 3. Р. 241-248.
 12. Refaita and etc Corrosion and cathodic protection of carbon steel in the tidal zone: Products, mechanisms and kinetics. Corrosion Science. 2015.Vol. 90. P. 375-382.
 13. N. Grgura and etc Corrosion of mild steel with composite polyaniline coatings using different formulations. Progress in Organic Coatings. 2015. Vol. 79. P. 17-24.
 14. Грицай Ю.В., Цьонь О.П., Рубінець Н.А. Корозійні пошкодження техніки у сільськогосподарському машинобудуванні. Вісник ХНТУСГ імП. Василенка. 2016. Випуск С. 172-175.
 15. Попович П., Цьонь О., Довбуш Т. Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин. Вісник ТНТУ. Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки. 2014. Т. 75, № 3. С. 157–166.
 16. Ниркова Л. І. та ін. Дослідження атмосферної корозії вуглецевої сталі за умов утворення адсорбційних та фазових плівок вологи. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2012. Т. 48, № 5. С. 117-123.
 17. Дворук В. І., Борак К. В. Методика дослідження впливу способу зберігання на абразивну зносостійкість робочих органів ґрунтообробних машин. Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. Хмельницький: ХНУ, 2014. №1. С. 14-18.


В. И. Дворук, К. В. Борак, С. С. Добранский, Д. В. Герасимчук. Влияние предварительной коррозии на интенсивность изнашивания стали

В работе исследовано влияние предварительной атмосферной коррозии на интенсивность изнашивания сталей. Установлено, что величина коррозии находится в прямой зависимости от почвенно-климатических условий и способа хранения. В результате атмосферной коррозии интенсивность абразивного изнашивания сталей возрастает в 1,61 … 5,26 раза в сравнении с интенсивностью износа до воздействия атмосферной коррозии. Величина роста интенсивности износа зависит от способа хранения, почвенно-климатической зоны хранения, наличия антикоррозионного покрытия и материала, который подвергался атмосферной коррозии.

Ключевые слова: интенсивность изнашивания, хранения, атмосферная коррозия, сталь.

 

V. Dvoryk, K. Borak, S. Dobranskiy, D. Gerasumchyk. Effect of preliminary corrosion on the steel fretting intensity

The effect of preliminary atmospheric corrosion on the fretting intensity of steels has been investigated in the study. It has been established that the corrosion rate is directly dependent on soil and climatic conditions and the storage method. In the result of atmospheric corrosion, the intensity of abrasive fretting of steels increases by a factor of 1.61 … 5.26 as compared to the fretting intensity before the influence of atmospheric corrosion. The magnitude of the increase in the fretting intensity depends on the storage method, soil and climatic zone of the storage, the presence of an anticorrosion coating, and material which was subject to atmospheric corrosion.

Keywords: fretting intensity, storage, atmospheric corrosion, steel.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

dvoryk.pdf
dvoryk.pdf