Калетнік Г. М. Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України

УДК 621.311.26

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-10

 

Г. М. Калетнік, доктор економічних наук, професор, академік НААН
ORCID ID: 0000-0002-4848-2796
ResearcherID: H-8716-2018
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті розглянуто переваги, проблеми та перспективи використання технологій вітрової та сонячної енергетики на підприємствах агропромислового комплексу України. Базуючись на досвіді високорозвинених країн світу щодо освоєння альтернативних джерел енергії, доведено екологічну та економічну доцільність створення автономної системи електрогенерації на основі стохастичної енергії сонця та вітру. Також обґрунтовано технічні та технологічні можливості створення такої системи за умови забезпечення високої стабільності її роботи.

Ключові слова: вітрова енергія, сонячна енергія, система акумулювання енергії, автономна система, графік споживання енергії.

 

Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України

Prospects for increasing energy autonomy of the agriculture in accordance with the energy strategy of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Державна служба статистики України : офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення – 28.09.2019).
 2. Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року : Розпорядження КМУ від 01.07.2019 № 588-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80/ (дата звернення – 28.09.2019).
 3. Директива № 2008/1/ЄС Європейського Парламенту і Ради про комплексне запобігання і контроль забруднень. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b02 (дата звернення – 28.09.2019).
 4. Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84% D0%A1.pdf (дата звернення– 28.09.2019).
 5. Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року : Розпорядження КМУ від 01.10.2014 № 902-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80 (дата звернення – 28.09.2019).
 6. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” : Розпорядження КМУ від 18.08.2017№ 605-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення – 28.09.2019).
 7. Ковальчук А. І. Електромеханічна система безконтактної контр-роторної вітроелектроустановки з вертикальною віссю обертання : автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / А. І. Ковальчук. Львів, 2015. 20 с.
 8. Козирський В. В., Трегуб М. І., Петренко А. В. Обґрунтування принципів адаптивного регулювання навантаження сільськогосподарських автономних вітроелектричних установок. Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». Київ, 2013. Вип. 166, Ч.3. С. 22-31.
 9. Лозинський А. О., Щур В. І. Система керування вітроустановкою на базі нечіткого регулятора з врахуванням зміни аеродинамічних параметрів вітроротора. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2015. Вип. 3 (31). С. 10-21.
 10. Климко В. І. Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів : автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». Львів, 2016. 20 с.
 11. Щур І. З., Климко В. І. Методика розрахунку показників електропостачання окремого об’єкта від гібридної вітро-сонячної системи. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 2014. Вип. 1(2). С. 83–85.
 12. Економіка довкілля і природних ресурсів : монографія / Ю.В. Дзядикевич [та ін.]. Тернопіль, 2016. 392 с.
 13. Шот А.П. Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2011. № 6. С. 220–226.
 14. Повханич А. Ю. Вітроенергетика як ключовий елемент енергетичної стратегії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 13, Ч. 2. С. 81-86.
 15. Рикованова І. С., Таранський І. П., Донець Д. М. Вітрова електрогенерація: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2017. № 863. С. 159–167.
 16. Савченко Є. Застосування сонячної енергії у сільському господарстві України : можливості і проблеми. Аграрна економіка. 2012. Т. 5, № 1-2. С. 128-135.
 17. Міністерство енергетики та вугільної енергетики. Статистична інформація : офіц. сайт. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/# (дата звернення – 29.09.2019).
 18. The International Energy Agency. Key World Energy URL: https://www.iea.org/statistics/kwes/ (дата звернення – 29.09.2019).
 19. Levelized Cost of Energy and Levelized Cost of Storage 2018. URL: https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/ (дата звернення – 29.09.2019).
 20. Український гідрометеорологічний центр : офіц. сайт. URL: https://meteo.gov.ua/ua/33345/climate/ climate_stations/ (дата звернення – 29.09.2019).


Г. М. Калетник. Перспективы повышения энергетической автономии предприятий АПК в рамках выполнения энергетической стратегии Украины

В статье рассмотрены преимущества, проблемы и перспективы использования технологий ветровой и солнечной энергетики на предприятиях агропромышленного комплекса Украины. Основываясь на опыте высокоразвитых стран мира по освоению альтернативных источников энергии, доказана экологическая и экономическая целесообразность создания автономной системы электрогенерации на основе стохастической энергии солнца и ветра. Также обоснованы технические и технологические возможности создания такой системы при условии обеспечения высокой стабильности ее работы.

Ключевые слова: ветровая энергия, солнечная энергия, система аккумулирования энергии, автономная система, график потребления энергии.

 

G. M. Kaletnyk. Prospects for increasing energy autonomy of the agriculture in accordance with the energy strategy of Ukraine

The article considers the advantages, problems and prospects of using wind and solar energy technologies at the enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine. Based on the experience of the highly developed countries of the world on the development of alternative energy sources, the ecological and economic feasibility of creating an autonomous system of electricity generation based on stochastic energy of the sun and wind has been proved. It also substantiates the technical and technological capabilities of creating such a system, provided that its operationis highly stable.

Keywords: wind energy, solar energy, energy storage system, autonomous system, electricity consumption schedule.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kaletnyk.pdf
kaletnyk.pdf