Кулик М. І., Рожко І. І., Сиплива Н. О., Божок Ю. О. Агробіологічні особливості формування врожайності та якості насіння проса прутоподібного

УДК 631.55:631.559

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-6

 

М. І. Кулик, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-0241-6408
І. І. Рожко, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-0646-4004
Полтавська державна аграрна академія
Н. О. Сиплива, кандидат біологічних наук
ORCID ID: 0000-0003-0921-6361
Ю. О. Божок, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-3830-7249
Український інститут експертизи сортів рослин

 

Результатами досліджень встановлено вплив біометричних (кількісних) показників генеративної частини рослин проса прутоподібного або світчграсу (Panicum virgatum L.) (довжини та кількості волотей), маси 1000 насінин на насіннєву продуктивність, що обумовлюють і загальний врожай насіння. Установлено, що відсоток виходу кондиційного насіннєвого матеріалу пов’язаний із умовами вегетації – особливо періоду формування та дозрівання насіння. Урожайність насіння проса прутоподібного знаходиться в тісній кореляційній залежності з виходом кондиційного насіння (r=0,74…0,80). За результатами визначено, що врожайність насіння проса прутоподібного за вирощування на родючих ґрунтах на 26% залежить від висоти рослин за коефіцієнта кореляції r=0,51, та на 23% – від кількості стебел за коефіцієнта кореляції r=0,48. Використання заздалегідь стратифікованого та відкаліброваного насіння з наступною обробкою насіннєвого матеріалу препаратом гумінової природи (Гуміам) збільшує на 36,7% лабораторну та на 29,6% польову схожість насіння проса прутоподібного, вирощеного на родючих ґрунтах, та відповідно на 19,5 та 32,6% – на малопродуктивних, та скорочує терміни проходження між-фазних періодів вегетації.

Ключові слова: просо прутоподібне, грунти, насіння, опади, температура повітря, умови вирощування, урожайність.

 

Агробіологічні особливості формування врожайності та якості насіння проса прутоподібного

Agrobiological specifics of switchgrass seed productivity formation

 

Список використаних джерел:

 1. Ильина З. М., Бельский В. И., Лепетило Н. Н. Производство биотоплива: опыт, проблемы, перспективы. Минск: Ин-т экономики НАН Белоруси, 2008. 72 с.
 2. Knight B., Westwood A. Global growth. The world biomass market: Renewable energy world. Vol. 8. Р. 118-128.
 3. Lee D. K. and Boe A. Biomass Production of Switchgrass in Central South Dakota. Crop Sci. 2005. №45. Р. 2583-
 4. Elbersen W, Kulyk M at all. Switchgrass Ukraine: overview of switchgrass research and guidelines, Wageningen UR Food & Biobased Research, viewed 17 February 2016, 26 р.
 5. Fribourg H.A. and Wells G.R. Sustainable biomass production on marginal agricultural land. American Society of Agricultural Engineeres. 1992. Р. 17-
 6. Калініченко О. В., Кулик М. І. Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України. Економіка АПК. 2018. Вип. 11. С. 19-28. URL: http://eapk.org.ua/contents/2018/11/19
 7. Long, S.P., Potter L., Bingham M.J. and Striling C.M. An analysis of limitations to the production of C4 perennials as lingo-cellulosic biomass crops, with reference to trials in E. – England: In Biomass for Energy and Industry, 5th European Conference, Elsevier Applied Science, Edited by G. Grassi, G. Gosse, G. dos Santos, 1990. Р. 235-
 8. Kulyk Maksym, Rozhko Ilona, Kurylo Vasyl, at all. Impact of the soil and climate conditions on the formation of the crop yield and germinating power of the switchgrass (Panicum virgatum L.) seeds. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2018, Vol. 63(4). Р. 101-105. URL: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_4_KRK.pdf
 9. Rakhmetov, D. B., Verhun, O. M., & Rakhmetova, S. O. Panicum virgatum L. as a promising introduced species at M. M. Hryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. Introduktsiia roslyn [Plant Introduction]. 2014. Vol. Р. 3-14.
 10. Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України. Вісник ПДАА. 2018. Вип. № 1. С. 25-32.
 11. John J. Brejda, James R. Brown, Gary W. Wyman, and William K. Schumacher. Management of switchgrass for forage and seed production. Journal of Range Management. 47(l). Р. 25-26.
 12. Greg A. Native Seed Production Manual. Iowa Ecotype Project, Tallgrass Prairie Center’s. 2007. Р. 70-72.
 13. Seed Smut of Switchgrass. USDA-NRCS Plant Materials Program. Manhattan Plant Materials Center Newsletter. 2003. Vol. 10(3).
 14. Doronin V.A. Kravchenko Y.A. et al. Ways of Svichgrass seed quality improving. Bioenergy. 2014. 2. Р. 22-24.
 15. Філіпась Л. П., Біленко О. П. Біологічні особливості насіння світчграсу (Panicum virgatum L.). Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 16 лист. 2017 р. Полтава: ПДАА, 2017. С. 100-102.
 16. Кулик М. І., Рожко І. І. Урожайні властивості та посівні якості насіння проса прутоподібного залежно від умов вирощування. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2018. 2 (89). С. 78-84.
 17. Кулик М. І., Рожко І. І. Закономірності формування урожайності насіння проса прутоподібного в умовах Лісостепу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. Вип.4(91). С. 85-99.
 18. Green J. C., Bransby D. I. Effects of seed size on germination and seedling growth of Alamo switchgrass. for Range Managemen., Denver, 1995. Vol. 1. Р. 183-184.
 19. Тимошенко І. І., Майщук З. М., Косилович Г. О. Основи наукових досліджень в агрономії. Львів: ЛДАУ, 2004. 111 с.
 20. Методичні рекомендації з проведення основного та передпосівного обробітків ґрунту і сівби проса лозовидного / В. Л. Курило, М. Я. Гументик, Г. С. Гончарук, та ін. К. : ІБКіЦБ. 2012. 28 с.
 21. Волкодав В. В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Загальна частина. К. 2000. 100 с.
 22. Методика проведення експертизи сортів рослин групи технічних та кормових на придатність до поширення в Україні / Міністерство аграрної політики та продовольства України, УІЕСР, 12 грудня 2016 року, Вип. № 540.
 23. Методика проведення експертизи сортів проса прутоподібного (PanicumvirgatumL.) на відмінність, однорідність і стабільність / М. В. Роїк, Д. Б. Рахметов, С. М. Гончаренко, та ін. Київ, 2014 С. 637-651.
 24. Кулик М. І., Рахметов Д. Б.,. Курило В. Л. Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.). Полтава: РВВ ПДАА. 2017. 24 с.
 25. ДСТУ 2240-93: Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови [Чинний від 1994-07-01]. К.: Держстандарт України. 1994. 73 с.
 26. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: ДСТУ 4138-2002 (Чинний від 2004-01-01). К.: Держспоживстандарт України. 2003. 173 с.
 27. Кулик Максим, Wolter Elbersen. Методика допосівної підготовки насіння проса лозовидного (Panicum virgatum L.). Полтава, 2012. 3 с.
 28. Перевидання офіційного Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні на 2012 рік, погодженого з Мінагрополітики та продовольства України (лист від 21.05.2012 № 156-06/218) та МОЗом України (лист від 30.05.2012 № 05.01.10-2980/17). К. : Юнівест Медіа, 2012. 832 с.


М. И. Кулик, И. И. Рожко, Н. А. Сипливая, Ю. А. Божок. Агробиологические особенности формирования урожайности и качества семян проса прутовидного

Результатами исследований установлено влияние биометрических (количественных) показателей генеративной части растений проса прутовидного или свитчграс (Panicum virgatum L.) (длины и количества метелок), массы 1000 семян на семенную продуктивность, обусловливающих и общий урожай семян. Установлено, что процент выхода кондиционного семенного материала связан с условиями вегетации – особенно периода формирования и созревания семян. Урожайность семян проса прутовидного находится в тесной корреляционной зависимости с выходом кондиционных семян (r=0,74 … 0,80). Установлено, что урожайность семян проса прутовидного при выращивании на плодородных почвах на 26% зависит от высоты растений при коэффициенте корреляции r=0,51, и на 23% – от количества стеблей при коэффициенте корреляции r=0,48. Использование заранее стратифицированных и откалиброванных семян с последующей обработкой семенного материала препаратом гуминовой природы увеличивает на 36,7% лабораторную и на 29,6% полевую всхожесть семян проса прутовидного, выращенного на плодородных почвах, и соответственно на 19,5 и 32,6% – на малопродуктивных и сокращает сроки прохождения межфазных периодов вегетации.

Ключевые слова: осадки, просо прутовидное, почвы, семена, температура воздуха, условия выращивания, урожайность.

 

M. Kulyk, N. Syplyva, I. Rozhko, Y. Bozhok. Agrobiological specifics of switchgrass seed productivity formation

The study has shown the impact of biometric (quantitative) indicators of a generative part of switchgrass (Panicum virgatum L.) (length and number of panicles) and weight of 1000 seeds on seed productivity, which determine the total crop yield. It has been established that the percentage of certified seed material yield is related to the vegetation conditions, especially to seed formation and maturation. Swichgrass seed productivity is in close correlation with certified seed yield (r 0.74 …0.80). It has been found out that if switchgrass is planted on fertile lands, 26% of its seed productivity depends on the height of the plants (correlation coefficient is r 0.51) and 23% of its seed productivity depends on the number of stems (correlation coefficient is r 0.48. The use of pre-stratified and calibrated seeds with subsequent treatment of the seed material with humic substances increases the laboratory germination of switchgrass seeds by 36.7% and the field germination of such seeds by the 29.6% if planted on fertile soils and by 19.5% and 32.6% respectively if planted on marginal lands.

Keywords: soils, seeds, precipitations, switchgrass, air temperature, growth environment, productivity.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kulyk.pdf
kulyk.pdf