Мардар М. Р., Лозовська Г. М., Памбук С. А., Гожелова К. Г. Основні тенденції розвитку ринку молочної продукції і методи її просування

УДК 338.64

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-2

 

М. Р. Мардар, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-0831-500X
Г. М. Лозовська, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0003-3322-2219
С. А. Памбук, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0002-6651-5774
К. Г. Гожелова, магістр
Одеська національна академія харчових технологій

 

У статті досліджено основні тенденції розвитку ринку молочної продукції та запропоновано поетапну схему просування молочної продукції на споживчий ринок. Встановлено, що ринок молочних продуктів в Україні дуже різноманітний та висококонкурентний. Основні тренди розвитку асортименту молочної продукції: здорове харчування, зростання сектора «рослинного молока» та безлактозної продукції. Визначено цільовий сегмент споживачів і його особливості, основні етапи проведення рекламної кампанії при просуванні молочної продукції на ринок.

Ключові слова: молочна продукція, ринок, споживачі, цільовий сегмент, рекламні заходи.

 

Основні тенденції розвитку ринку молочної продукції і методи її просування

The main trends in the development of dairy market and marketing methods of its promotion

 

Список використаних джерел:

 1. Ціхановська В. М. (2016) Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України. Економіка. Управління. Інновації, Випуск 1 (16), С. 61-64.
 2. Сендецька С.В. (2011) Маркетингові інструменти просування молочної продукції. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, Том 13. № 4(50), Частина 5, С. 263-266.
 3. Бобрівець, Б. Ринок молочної продукції в Україні. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/ 316497/21589/1.pdf (дата звернення 10.10.2019)
 4. Від кількості до якості: аналіз ринку молочної продукції в Україні. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/ot-kolichestva-k-kachestvu-analiz-rynka-molochnoj-produkcii-v-ukraine (дата звернення 10.10.2019)
 5. Виробництво молочної продукції у січні-червні 2019 року. URL: http://milkua.info/uk/post/ virobnictvo-molocnoi-produkcii-u-sicni-cervni-2019-roku (дата звернення 10.10.2019)
 6. В Україні на 8% скоротилося надходження молока на переробку. URL:http://avm-ua.org/uk/post/v-ukraini-na-8-skorotilosa-nadhodzenna-moloka-na-pererobku (дата звернення 10.10.2019)
 7. В Україні затвердили нові вимоги до якості молочної продукції URL: https://agropolit.com/news/ 12839-v-ukrayini-zatverdili-novi-vimogi-do-yakosti-molochnoyi-produktsiyi(дата звернення 10.10.2019)
 8. Рынок молочной продукции Украины URL: https://trademaster.ua/articles/312870 (дата звернення 10.10.2019)
 9. Аналіз ринку молочної продукції в Україні. 2019 рік URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-molochnoj-produkcii-v-ukraine-2019-god (дата звернення 10.10.2019)
 10. Молочний ринок – зростання, тенденції та прогноз (2019-2024) URL:http://milkua.info/uk/post/ molocnij-rinok-zrostanna-tendencii-ta-prognoz-2019-2024 (дата звернення 10.10.2019)
 11. 10 прогнозів щодо розвитку молочного ринку від експертів Eurotier 2018 URL: http://milkua.info/uk/post/10-prognoziv-sodo-rozvitku-molocnogo-rinku-vid-ekspertiv-eurotier-2018 (дата звернення 10.10.2019)
 12. Гаркавенко С.С. (2002) Маркетинг. Київ: Лібра, 712 с.
 13. Рейтинги телевізійної аудиторії у І кварталі 2019 року – дослідження ІТК URL: https://www.nrada.gov.ua/rejtyngy-televizijnoyi-audytoriyi-u-kvartali-2019-roku-doslidzhennya-itk/ (дата звернення 10.10.2019)


М. Г. Мардарь, Г. М. Лозовская, С. А. Памбук, К. Г. Гожелова. Основные тенденции развития рынка молочной продукции и маркетинговые методы ее продвижения

В статье исследованы основные тенденции развития рынка молочной продукции и предложена поэтапная схема продвижения молочной продукции на потребительский рынок. Установлено, что рынок молочных продуктов в Украине очень разнообразный и высококонкурентный. Основные тренды развития ассортимента молочной продукции: здоровое питание, рост сектора «растительного молока» и безлактозной продукции. Определен целевой сегмент потребителей и его особенности, основные этапы проведения рекламной кампании при продвижении молочной продукции на рынок.

Ключевые слова: молочная продукция, рынок, потребители, целевой сегмент, рекламные мероприятия.

 

M. Mardar, G. Lozovska, S. Pambuk, K. Hozhelova. The main trends in the development of dairy market and marketing methods of its promotion

The article explores the main trends in the development of the dairy market and proposes a step-by-step scheme for promoting dairy products to the consumer market. It has been established that the dairy market in Ukraine is very diverse and highly competitive. The main trends in the development of dairy products assortment: healthy eating, increasing in the plant-based milk analogues and lactose free products sector. The target consumer segment and its features, the main stages of the campaign in promoting dairy products on the market were defined.

Keywords: dairy products, market, consumers, target segment, advertising events.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

mardar.pdf
mardar.pdf