Шебаніна О. В., Шаповалова І. В. , Твердовська А. О. Роль регулювання галузей рослинництва у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України

УДК 631.11:633/635:334

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-1

 

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7663-5991
І. В. Шаповалова, здобувач вищої освіти
А. О. Твердовська, здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

 

Встановлено, що на конкурентоспроможність вітчизняного аграрного сектора впливає ринкове, державне та недержавне регулювання. У такому контексті наголошено на необхідності взаємовигідної співпраці державних органів влади, недержавних та громадських організацій і самих сільськогосподарських підприємств. Визначено тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні та схеми його активізації як одного з найбільш важливих та нерегульованих напрямів забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки.

Ключові слова: рослинництво, аграрний сектор економіки, регулювання, конкурентоспроможність, державна аграрна політика.

 

Роль регулювання галузей рослинництва у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України

The role of crop production regulation in improving the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Індекс сільськогосподарської продукції у 2019 році (2019). Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Сільське господарство України 2018 (2019). Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 3. Лозинська Т.М. (2006). Державна підтримка сільського господарсьва у контексті формування продовольчої безпеки. Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. 3 (15), 115 – 123.
 4. Швайка Л.А. (2008). Державне регулювання економіки. К. : Знання, 462 с.
 5. Петти У., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М. М. (2000). Классика экономической мысли: Сочинения. 896 с.
 6. Гриньова В.М., Новікова М.М. (2008). Державне регулювання економіки. К.. 398 с.
 7. Дідківська Л.І., Головко Л. С. (2007). Державне регулювання економіки. – 5-те вид., стер. К. : Знання, 214 с.
 8. Тимофієва Г.С. 2011. Регулювання розвитку галузей рослинництва та його вплив на конкурентоспроможність аграрних підприємств : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 206 с.
 9. Скоробагатова Н.Є (2016). Конкурентоспроможність галузі в умовах євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми економіки та управління, 10.
 10. Група Всесвітній банк. URL: http://wdi.worldbank.org/table/4.2 World Bank Group, All Rights Reserved
 11. Agricultural potential to improve global food security. (2017). The bleyzer foundation. URLhttp://www.bleyzerfoundation.org/files/tbf_reports/Unleashing%20Ukrainian%20Agricultural%20Potential-August%202018.pdf
 12. Лагутін В. (2017) Економічна політики держави та ефекти її реалізації. Вісник КНТЕУ, 5–21
 13. Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області. Офіційний сайт. URL: http://www.rtpp.com.ua
 14. ГО «Аграрний союз України». Офіційний сайт. URL: http://www.auu.org.ua/uk/web/
 15. Стан фінансування програм підтримки АПК у 2018 році. (2019). Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua
 16. Ринок агрострахування України. (2018). Аграрний тиждень України: Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. URL: http://a7d.com.ua/novini/40118-rinok-agrostrahuvannya-ukrayini-rozvivayetsya.html


Е. В. Шебанина, И. В. Шаповалова, А. А. Твердовская. Роль регулирования отраслей растениеводства в повышении конкурентоспособности аграрного сектора экономики Украины

Установлено, что на конкурентоспособность отечественного аграрного сектора влияет рыночное, государственное и негосударственное регулирование. В данном контексте отмечена необходимость взаимовыгодного сотрудничества государственных органов власти, негосударственных и общественных организаций и самих сельскохозяйственных предприятий. Описаны тенденции развития рынка агрострахования в Украине и схемы его активизации как одного из наиболее важных и нерегулируемых направлений обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: растениеводство, аграрный сектор экономики, регулирование, конкурентоспособность, государственная аграрная политика.

 

O. Shebanina, I. Shapovalova, A. Tverdovska. The role of crop production regulation in improving the competitiveness of the agricultural sector of the Ukrainian economy

It is established that the competitiveness of the domestic agrarian sector is influenced by market, state and non-state regulation. In this context, the necessity for mutually beneficial cooperation between state authorities, non-governmental and public organizations and the agricultural enterprises themselves is emphasized. The tendencies of development of the agricultural insurance market in Ukraine and the scheme of its activation as one of the most important and unregulated directions of ensuring the competitiveness of the agricultural sector of the economy are determined.

Keywords: combined machine, technological scheme of the machine, structure of the machine, technological process, tillage, grinding and incorporation of plant residues.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shebanina.pdf
shebanina.pdf