А.А. Дюк. Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання

УДК 338.43:631.15

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-4

 

А. А. Дюк, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6480-0558
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті запропоновано удосконалення теоретичних засад розуміння сутності соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств на основі визначення методичних положень оцінки її представлення у виробничій системі. Визначено рівні соціальної відповідальності у функціонуванні підприємств. Охарактеризовано підсистеми формування соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств, на основі аналізу яких доцільно здійснювати вибірку показників результативності господарювання. Зроблено пропозицію складових формування соціальної відповідальності – визначено механізми (підсистеми) її імплементації на практиці з розкриттям методичних аспектів оцінювання. Методично доведено доцільність застосування категорії витрат для визначення економічної бази формування соціальної відповідальності у сільськогосподарському підприємництві.

Ключові слова: підприємництво, соціальна відповідальність, виробнича система, методичні аспекти, оцінка, витрати.

 

Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання 

Social responsibility in the production system of agricultural enterprises: Methodical aspects of evaluation 

 

Список використаних джерел:

 1. Андрійчук В.Г. Основи наукових досліджень в агробізнесі : навч. посібник. Київ : КНЕУ. 2018. 491 с.
 2. Бергман Х. Разделение труда и специализация в сельском хозяйстве. Пер. с нем. Ю.И. Тимофеева и О.Г. Тропова. Москва. 1969. 296 с.
 3. Дієсперов В.С. Еволюція сільськогосподарських підприємств. К. ННЦ ІАЕ. 2013. 290 с.
 4. Иванух Р.А. и др. Справочник экономических показателей сельского хозяйства/Р.А. Иванух, М.М. Пантелейчук, И.В. Попович; Пер. с укр., доп. И перераб. К. Урожай. 1983. 184 с.
 5. Колот А. М. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади / Україна: аспекти праці : наук.- екон. та сусп.-політ. журнал / Вид-во «Праця»; гол. ред. О. Варецька. 2011. №3. С. 3-9.
 6. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу: монографія / Під загальною редакцією М. П. Буковинської. К.: ЦП «Компринт». 201 297 с.
 7. Кошарная Г.Б. Социальная ответственность субъектов предпринимательства: история и современность. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. №1 (29). С. 100 – 108. URL: https://cyberleninka.ru /article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-subektov-predprinimatelstva-istoriya-i-sovremennost (дата звернення: 06.02.2020).
 8. Лопатинський Ю. М.Трансформація аграрного сектору: інституційні засади. Чернівці : Рута, 2006. 344 с.
 9. Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. та ін. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність /Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; за ред. О.Г. Шпикуляка. К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 10. Малік М.Й., Мамчур В.А., Шпикуляк О.Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. №12. С. 5-13.
 11. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств : управлінський аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2005. 368 с.
 12. Маринович М. Митрополит Андрій Шептицький і принцип «позитивної суми» / передм. Адріана Сливоцького Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. 248 с.
 13. Методы определения экономической эффективности сельскохозяйственного производства / Отв. ред.: К.П. Оболенский. М.: Госпланиздат. 1959. 240 с.
 14. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.2 /За ред. С.В. Мочерного. Львів: Світ, 2006. 568 с.
 15. Обиход Г.О. Інституціоналізація екологічної безпеки України : монографія. Київ. 2016. 304 с.
 16. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та інші]. К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 17. Сичевський М.П. Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності. Вісник аграрної науки. №6. С. 11 – 18.
 18. Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. – К. : Наш формат, 2018. 736 с.
 19. Соціологічна енциклопедія / Укладач В.Г. Городяненко. Київ : Академвидав. 2008. 456 с. (Серія «Енциклопедія ерудита»).
 20. Форд Генрі. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. Київ : Наш Формат, 2016. 344 с.
 21. Харитонова Е.В., Крылова Е.М. Социализация предпринимательства как фактор роста национального богатства. Социально-экономические явления и процессы. Т.9. №5. С. 76 – 83. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/sotsializatsiya-predprinimatelstva-kak-faktor-rosta-natsionalnogo-bogatstva (дата звернення: 08.02.2020).
 22. Хвесик М.А., Обиход Г.О. Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації. Економіка природокористування і сталий розвиток. №3-4 (22 – 23). С. 5-18.
 23. Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 3. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)
 24. Шпикуляк О.Г. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, О.В. Овсянніков та ін.; За ред. О.Г. Шпикуляка, Ю.П. Воскобійника, О.В. Овсяннікова. К., 2007. 294 с.
 25. Шпикуляк О.Г. Інститут витрат в економічній теорії і практиці господарювання. Збір. наук. праць. Економічні науки. Серія економічна теорія та економічна історія. вип. 5(19), Ч. 2. Луцьк, 2008. С. 323-329.
 26. Шпикуляк О.Г. Становлення соціального капіталу в аграрній сфері трансформаційної економіки. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Volume 8. Page 28 – 34. Published 2007. URL : http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/678/704 (дата звернення: 10.02.2020).
 27. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. [Текст] / пер. [з англ.] Василя Старка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. 242 с.


А. А. Дюк. Социальная ответственность в производственной системе сельскохозяйственных предприятий: методические аспекты оценки

В статье предлагается совершенствование теоретических основ понимания сущности социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий на основе определения методологических положений оценки ее представительства в производственной системе. Определены уровни социальной ответственности при функционировании предприятий. Охарактеризованы подсистемы формирования социальной ответственности сельскохозяйственных предприятий. Методически обоснована целесообразность применения категории расходов для определения экономических основ формирования социальной ответственности на сельскохозяйственных предприятиях.

Ключевые слова: предпринимательство, социальная ответственность, производственная система, методологические аспекты, оценка, издержки.

 

A. Diuk. Social responsibility in the production system of agricultural enterprises: Methodical aspects of evaluation

The article proposes improvement of theoretical principles of understanding of the essence of social responsibility of agricultural enterprises on the basis of determination of methodological provisions of evaluation of its representation in the production system. The levels of social responsibility in the functioning of enterprises are determined. The subsystems of formation of social responsibility of agricultural enterprises are characterized. The proposal of components of formation of social responsibility is made – the mechanisms (subsystems) of its implementation are put into practice with the disclosure of methodological aspects of evaluation. The expediency of applying the category of expenditures to determine the economic basis of the formation of social responsibility in agricultural enterprises is methodically proved.

Keywords: entrepreneurship, social responsibility, production system, methodological aspects, estimation, costs.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

diuk.pdf
diuk.pdf