В. С. Шебанін, О. Е. Новіков, М. Д. Карпенко. Обгрунтування доцільності запровадження дощувального зрошення в сучасних умовах

УДК 631.674:005.52

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-1

 

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
ORCID ID: 0000-0002-0391-396X
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-0413-472X
М. Д. Карпенко, директор Наукового парку «Агроперспектива»
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті економічно обґрунтовано доцільність запровадження дощувального зрошення земель для вирощування пшениці озимої в сільськогосподарських підприємствах Півдня України за сучасних умов. За результатами проведених розрахунків капітальних вкладень, їхнього терміну окупності та податкових надходжень до бюджету доведено, що організація сучасного дощувального зрошення земель є прибутковим та економічно ефективним способом механізованого поливу, дозволяє більш раціонально використовувати водні і земельні ресурси у сільському господарстві.

Ключові слова: дощувальне зрошення, економічна ефективність, пшениця озима, Південь України, університет.

 

Обгрунтування доцільності запровадження дощувального зрошення в сучасних умовах

The applicability of implementation of the irrigation in modern conditions 

 

Список використаних джерел:

 1. Нечипоренко О. М. Напрями інноваційного розвитку зрошуваного землеробства в Україні. Вісник аграрної науки. 2015. № 8. С. 61-65.
 2. Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року: від 14 серпня 2019 р. № 688-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190688.html (дата звернення: 19.03.2020).
 3. Фомічов М. В. Ефективність зрошування в аграрних підприємствах України. Агросвіт. 2019. № 7. С. 71–77. DOI: 32702/2306-6792.2019.7.71. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2864&i=11. – (дата звернення: 19.03.2019).
 4. Ресурси відкритого доступу. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2017 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. – (дата звернення: 19.03.2019).
 5. Ромащенко М. Зрошувати? – Так! Але яким чином? Пропозиція: Головний журнал з питань агробізнесу. URL: https://propozitsiya.com/ua/zroshuvati-tak-ale-yakim-chinom – (дата звернення: 19.03.2019).
 6. Фомічов М. В. Системи зрошування як економічна категорія та їх ефективність. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6967 (дата звернення: 19.03.2020). DOI: 32702/2307-2105-2019.3.153
 7. Коковіхін С.В., Баєва І.М. Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи залежно від способів поливу та захисту рослин в умовах півдня України – URL: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2017.04.013 (дата звернення: 19.03.2020).
 8. Дощ чи крапля: що обрати аграрію та скільки коштує зрошення. – URL: https://agravery.com/uk/posts/show/dos-ci-krapla-so-obrati-agrariu-ta-skilki-kostue-zrosenna (дата звернення: 19.03.2020).
 9. Дощування – найбільш поширений спосіб зрошення у Полтавській області: Сайт Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області – URL: http://www.poltavavodgosp.gov.ua/doshchuvannia-naibilsh-poshyrenyi-sposib-zroshennia-u-poltavskii-oblasti/ (дата звернення: 19.03.2020).
 10. Вожегова Р.А. Гектар поля на зрошенні може принести додатково до тисячі доларів прибутку – експерт. – URL: https://superagronom.com/news/4743-gektar-polya-na-zroshenni-moje-prinesti-dodatkovo-do-tisyachi-dolariv-pributku–ekspert (дата звернення: 19.03.2020).
 11. Просто додай води: 90% посівних площ України потребують поливу URL:https://agroday.com.ua/2018/06/07/90-posivnyh-ploshh-ukrayiny-potrebuyut-polyvu/ (дата звернення: 19.03.2020).
 12. Розпорядження «Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80 (дата звернення: 19.03.2020).
 13. Інвестиції у зрошувальні системи здатні окупитися за кілька років – URL: http://agroconf.org/content/investiciyi-u-zroshuvalni-sistemi-zdatni-okupitisya-za-kilka-rokiv (дата звернення: 19.03.2020).
 14. Данкевич В. (Не)зрошувані землі в Україні: мільярдні збитки вже і загроза спустелювання в недалекій перспективі. URL: https://np.pl.ua/2018/11/ne-zroshuvani-zemli-v-ukraini-mil-iardni-zbytky-vzhe-i-zahroza-spusteliuvannia-v-nedalekiy-perspektyvi/ (дата звернення: 19.03.2020).
 15. Ромащенко М.І. та ін. Рекомендації з оперативного контролю та управління режимом зрошення сільськогосподарських культур із застосуванням тензіометричного методу (науково-методичне видання). Київ, 2020, 73 с.


В. С. Шебанин, О. Е. Новиков, Н. Д. Карпенко. Обоснование целесообразности внедрения дождевального орошения в современных условиях

В статье экономически обоснована целесообразность введения дождевального орошения земель для выращивания озимой пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях Юга Украины в современных условиях. По результатам проведенных расчетов капитальных вложений, их срока окупаемости и налоговых поступлений в бюджет доказано, что организация современного дождевального орошения земель является прибыльным и экономически эффективным способом механизированного полива, позволяет более рационально использовать водные и земельные ресурсы в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: орошение, экономическая эффективность, пшеница озимая, Юг Украины, университет

 

V. Shebanin, O. Novikov, M. Karpenko. The applicability of implementation of the irrigation in modern conditions

The article substantiates the feasibility of introducing irrigated land irrigation during winter wheat cultivation in agricultural enterprises of Southern Ukraine under modern conditions. According to the calculations of capital investments, their payback period, tax revenues to the budget it is proved that the setting of modern irrigation is profitable and cost-effective way of mechanized irrigation, and it allows to use rationally water and soil resources in agriculture.

Keywords: irrigation, economic efficiency, winter wheat, Southern Ukraine, university.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shebanin.pdf
shebanin.pdf