Лопушняк В. , Грицуляк Г., Якубовски Т., Барчак Б., Сав’юк Р. Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод

УДК 631.8:631:454

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-7

 

В. Лопушняк, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-9596-8169
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
Г. Грицуляк, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0003-2463-4772
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Т. Якубовські, доктор габілітований, професор
Краківський аграрний університет ім. Хугона Колонтая
Б. Барчак, доктор габілітований, професор
Технологічно-природничий університет ім. Яна і Єдзея Снядецкіх м. Бидгощ
Р. Сав’юк, студент
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

У статті наведено результати польових досліджень в умовах Івано-Франківської області на дерново-підзолистих ґрунтах із застосуванням осаду стічних вод як добрива під вербу енергетичну другого циклу використання її плантації. Дослідженнями встановлено, що повторне внесення осаду стічних вод під вербу енергетичну сприяє збільшенню вмісту органічної речовини в ґрунті, поліпшенню її якісного складу, підвищенню продуктивності агрофітоценозу, зокрема збільшенню виходу сирої і сухої біомаси.

Ключові слова: верба енергетична, осад стічних вод, компост, гумусовий стан дерново-підзолистого ґрунту, продуктивність.

 

  Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод 

 Formation of energy willow productivity with re-introduction of sewerage

 

Список використаних джерел:

 1. Бойко І. І., Марчук О. О., Ганженко О. М., Гончарук Г. С. Залежність якості біомаси енергетичної верби від віку плантації та строків збирання врожаю. Біоенергетика. № 1. С. 24 – 26.
 2. Грицуляк Г. Лопушняк В. Осад стічних вод у системі удобрення верби енергетичної : монографія. Львів : Простір М, 2017. 180 с.
 3. Лис Н. М., Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття. Біоенергетика. 2018. № 2. С. 19 – 21.
 4. Лопушняк В. Агрохімічні та агроекологічні аспекти систем удобрення в західному лісостепу України : монографія. Львів : Простір М, 2015. 217 с.
 5. Лопушняк В. І. Динаміка фракційної-групового складу гумусу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2012. Вип. 54. С. 58 – 63.
 6. Лопушняк В. И. Грицуляк Г. М. Продуктивность ивы энергетической при разных нормах внесения осадков сточных вод на дерново-подзолистых почвах Прикарпатья. Motrol. Lublin – Rzeszow, 2013. Vol. 15. № 4. Р. 249 – 253.
 7. Основні положення енергетичних стратегій та програм Європейського Союзу щодо розвитку енергетичної сфери в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії. К.,2017. URL : https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/2.-Energetychni-Strategiyi-YES.pdf (час доступу: 5.02.2020 р.).
 8. Польовий В. М., Шевчук Р. В. Економічна ефективність вирощування біоенергетичних культур на тверде біопаливо. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : тези І Міжнародної науково-практичної наук. конф. Рівне. 21–22 квітня 2016 р. С. 159–160.
 9. Фучило Я.  Д., Сінченко В.  М., Ганженко О.  М., Гументик М.  Я. та ін. Методологія дослідження енергетичних плантацій верб і тополь. К. : Компринт, 2018. 137 с.
 10. Фучило Я., Литвин В. Енергетична верба – перспективи вирощування. Новини агротехніки. 2013. № 1–2. С. 30 – 31.
 11. Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2018. Т. 14. № 2. С. 230 – 239.
 12. Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Верби України: біологія, екологія, використання. К. : Компринт, 2017. 259 с.
 13. Хіврич О. Енергетична верба – шлях до незалежної енергетики. Пропозиція. 2014. № 11. С. 78 – 81.
 14. Чмерук Т. Тренди альтернативної енергетики України: від занепаду до прогресу. Дзеркало Тижня. Україна. 2018. 5 лютого. URL: https://dt.ua/energy_market/trendi-alternativnoyi-energetiki-ukrayini-vid-zanepadu-do-progresu 268117_. html
 15. Abrahamson P. Shrub Willow Biomass Producer’s Handbook. State University of New York College of Environmental Science and Forestry, 2010. № 27. Р. 10.
 16. Aylott M. J., Casella E, Tubby I., Street N.R., Smith P., Taylor, G. Yield and spatial supply of bioenergy poplar and willow short-cutting cycle coppice in the UK. New Phytologist. 2008. Р. 358 – 370.
 17. Caslin B., Finnan J., Mc Cracken A. et al. Willow Varietal Identification Guide. Carlow, Ireland: Teagasc & AFBI. 2012. 64 p.
 18. Karlen D. L., Volk T. A., Abrahamson L.P., Buchholz T., Caputo J. & Eisenbies M. Development and Deployment of Willow Biomass Crops. Cellulosic Energy Cropping Systems. 2014. Р. 201 – 217.
 19. Lopushnyak V., Hrytsulyak G. Productivity formation model of Osier (Salix viminalis) agrocenosis. Lublin – Rzeszow, 2014. Vol. 16. № 4. Р. 77–81.
 20. Lopushniak V., Lopushniak G., Grytsulyak G. Bioenergetic and economic estimation of sewage sludge use in osier cultivation. Teka: Commission of motorization and energetics in agriculture. 2016. Vol. 16. №. 3. P. 26–31.
 21. Nissim W. G., Pitre F. E., Teodorescu T. I., Labrecque M. Longterm biomass productivity of willow bioenergy plantations maintained in southern Quebec, Canada. Biomass and Bioenergy. Sept. 2013, Vol. 56. P. 361–369. – URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953413002778
 22. Volk T. A., Heavey J. P., Eisenbies M. H. Advances in shrub willow crops for bioenergy, renewable products, and environmental benefits. Food, Energy and Security. 2016. № 5. P. 97 – 106.

 

В. Лопушняк, Г. Грицуляк, Т. Якубовски, Б. Барчак, Р. Савьюк. Формирование производительности ивы энергетической при повторном внесении осадков сточных вод

В статье приведены результаты полевых исследований, проведенных в условиях Тисменицкого района Ивано-Франковской области на дерново-подзолистых почвах с применением осадка сточных вод как удобрения под иву энергетическую второго цикла использования её плантации. Исследованиями установлено, что внесение осадка сточных вод перед вторым циклом использования плантации ивы энергетической способствует увеличению содержания органического вещества в почве, повышению производительности агрофитоценозов, в частности увеличению выхода сырой и сухой биомассы.

Ключевые слова: ива энергетическая, осадок сточных вод, компост, гумусовое состояние дерново-подзолистой почвы, производительность.

 

V. Lopushniak, G. Gritsulyak, T. Yakubovsky, B. Barchak, R. Savyuk. Formation of energy willow productivity with re-introduction of sewerage

The article presents the results of field studies conducted in the Tysmenytsia district of Ivano-Frankivsk region on sod-podzolic soils with the use of sewage sludge as fertilizer, to determine the productivity of willow energy of the second cycle of plantation use. Studies have shown that sewage sludge before the second cycle of using willow plantation energy, increases the content of organic matter in the soil, increases the productivity of agrophytocenosis, in particular raises the yield of raw and dry biomass.

Keywords: energy willow, sewage sludge, compost, humus condition of sod-podzolic soil, productivity.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lopushniak.pdf
lopushniak.pdf