Патика Н. І. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України

УДК 339.56.055:636

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-2

 

Н. І. Патика, доктор економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-0062-7631
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 

У статті обґрунтовано методичні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України в регіональному аспекті. Розроблено алгоритм та інструментарій оцінювання. Розраховано інтегральний індекс конкурентоспроможності сільського господарства України за регіонами за період 2015–2017 рр. Обґрунтовано, що його позитивну динаміку визначали зростання валової доданої вартості, обсягів капітальних інвестицій, продуктивності праці. Стримуючими чинниками виявилися зростання витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, суттєве зниження рентабельності операційної діяльності. Ідентифіковано особливості конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства через визначення економічних, інституційних, соціальних проблем та проблем міжнародної конкурентоспроможності. Окреслено напрями підвищення рівня конкурентоспроможності на державному, регіональному та виробничому рівнях управління.

Ключові слова: конкурентоспроможність, критерії конкурентоспроможності, інтегральний індекс конкурентоспроможності, сільське господарство, регіони України, напрями державної політики.

 

  Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України 

 Assessment of the Ukraine’s agriculture competitiveness by regions

 

Список використаних джерел:

 1. Нечипоренко В. В. Оцінка конкурентоспроможності систем АПК національного та регіонального рівнів: методологічні аспекти. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2016. Вип. 88(2). С. 182–
 2. Лаготюк В. О. Аналіз існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 27. С. 185–
 3. Яценко В. М., Яценко О. В. Стратегічний аналіз, економічна діагностика та оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер.: Економіка і менеджмент. № 2. С. 91–100.
 4. Журило Р. М. Порівняльна характеристика існуючих методів до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Економіка і регіон. 2009. № 4. С. 124–
 5. Коюда О. П. Аналіз конкурентоспроможності України та її регіонів. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1 (3). С. 55– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1(3)__12.
 6. Горячук В. Ф. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного підходу. Регіональна економіка. 2011. № 1. С. 39–
 7. Літвінова В. О. Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції. Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 4. С. 81–87.
 8. Чевганова В. Я., Брижань І. А., Земцова К. А., Олійник О. О. Конкурентоспроможність: сутність, оцінка та шляхи підвищення її рівня (регіон, галузь, підприємство): монографія / Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Полтава : ПолтНТУ, 2010. 255 с.
 9. Конкурентоспроможність регіонів України: методологія і практика / [Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий, П. А. Швець та ін.] ; за наук. ред. Л. Г. Чернюк ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Київ, 2010. 107 с.
 10. Пархоменко Н. М. Формування та оцінка конкурентоспроможності регіонів України. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2013. № 46. С. 16–
 11. Стасюк О. М. Економіко-статистичний аналіз конкурентоспроможності регіонів України. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Міжнародні відносини. 2011. № 20. С. 109– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2011_20_24.
 12. Норченко А. В. Аналіз та оцінка стану соціально-економічного розвитку конкурентоспроможності регіонів країни. Інтелект XXI. № 5-6. С. 31–41.
 13. Товарницька В. Є. Аналіз показників експорту та імпорту товарів як факторів формування конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2011. Вип. 557-558. С. 154–
 14. Малютіна Г. Б. Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектора Сумської області. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. Вип. 5. С. 99–102. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Vsna_ekon_2014_5_24.
 15. Біляк Н. І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства Львівської області. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2012. Т. 14. № 1(1). С. 59–65.
 16. Котикова О. І., Дідур К. Г., Душук Р. В. Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону – необхідна складова євроінтеграційних процесів. Агросвіт. 2017. № 17. С. 8-14.
 17. Могильний О. М. Конкурентоспроможність аграрного сектора України: глобальні та регіональні виклики. Національна економіка України у сучасних глобальних процесах : монографія / В. Г. Федоренко, Г. В. Лагутін, О. М. Могильний та ін. Київ, 2015. С. 237–264.
 18. Патика Н. І. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України. Агросвіт. 2018. №15-16. С. 25–31.
 19. Патика Н. І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників. Агросвіт. 2018. № 17. С. 18–25.
 20. Патика Н. І. Конкурентоспроможність сільського господарства України: глобальний та національний вимір : монографія. Вінниця: Твори, 2019. 368 с.
 21. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 22. Statistics on merchandise trade. World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e /merch_trade_stat_e.htm

 

Н. И. Патика. Оценка уровня конкурентоспособности сельского хозяйства регионов Украины

В статье обоснованы методические подходы к оценке конкурентоспособности сельского хозяйства Украины в региональном аспекте. Разработан алгоритм и инструментарий оценки. Рассчитан интегральный индекс конкурентоспособности сельского хозяйства Украины по регионам за период 2015-2017 гг. Обосновано, что его положительную динамику определяли рост валовой добавленной стоимости, объемов капитальных инвестиций, производительности труда. Сдерживающими факторами оказались рост затрат на производство сельскохозяйственной продукции, снижение рентабельности операционной деятельности. Идентифицированы особенности конкурентоспособности сельского хозяйства Украины путем определения экономических, институциональных, социальных проблем и проблем международной конкурентоспособности. Определены направления повышения конкурентоспособности на государственном, региональном и производственном уровнях управления.

Ключевые слова: конкурентоспособность, критерии конкурентоспособности, интегральный индекс конкурентоспособности, сельское хозяйство, регионы Украины, направления государственной политики.

 

Patyka N. Assessment of the Ukraine’s agriculture competitiveness by regions

In the article methodological approaches to assessing the competitiveness of Ukraine’s agriculture in the regional aspect have been substantiated. In particular, an algorithm and the instrument for assessing competitiveness have been developed. The integrated competitiveness index of Ukraine’s agriculture by region for the period between 2015 and 2017 was calculated. It was proved that the industry’s positive dynamics was determined by the growth of gross value added, volumes of capital investments, labor productivity. Downward factors for the Ukraine’s agriculture were the increase in agricultural production costs, unprofitability in the industry. The peculiarities of the competitiveness of the Ukraine’s agriculture through the identification of economic, institutional, social and international competitiveness problems were identified. The directions of enhancing competitiveness at the state, regional and industrial levels of management were determined.

Keywords: competitiveness, competitiveness indicators, integrated competitiveness index, agriculture, regions of Ukraine, state policy.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

patyka.pdf
patyka.pdf