Слюсаренко А. В., Ключник А. В. Зовнішньоекономічна безпека підприємств аграрного сектора в системі національної безпеки держави: теоретичний аспект

УДК 351; 338.432

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-1

 

А. В. Слюсаренко, кандидат економічних наук, докторант
ORCID ID: 0000-0001-7116-5783
А. В. Ключник, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-6012-6666
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено та узагальнено трактування науковців і практиків щодо таких категорій, як «національна безпека», «економічна безпека», «зовнішньоекономічна безпека» з метою формування системного розуміння сутності зовнішньоекономічної безпеки підприємств аграрного сектора та визначення відповідних безпекових характеристик. Актуалізовано роль саме зовнішньоекономічної складової в діяльності аграрних підприємств, адже вони підлягають під вплив широкого кола факторів екзогенного порядку в силу розвитку процесів інтернаціоналізації та глобалізації. Сформовано систему національної безпеки з відображенням логічних зв’язків між її основними складовими та визначено місце зовнішньоекономічної безпеки підприємств аграрного сектора.

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, зовнішньоекономічна безпека, економічний розвиток, конкурентоспроможність.

 

  Зовнішньоекономічна безпека підприємств аграрного сектора в системі національної безпеки держави: теоретичний аспект 

 Foreign economic security of enterprises in the agricultural sector in the system of national security of the state: theoretical aspect

 

Список використаних джерел:

 1. Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред.. І.Є. Варналія. Житомир: Бук-Друк, 2019. 476 с.
 2. Рекордні обсяги експорту сільгосппродукції з України 2018 року. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/10416159-ukrajina-v-2018-roci-vstanovila-rekord-z-eksportu-silgospprodukciji.html
 3. Домашенко М.Д. Аналіз наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми 2011. № 3, Т. 1. С. 167-172.
 4. Маслак О. І., Пирогов Д. Л., Гришко Н. Є. Оцінка економічної безпеки підприємства при зовнішньоекономічній діяльності. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2012. Вип. 3(74). С. 163-169.
 5. Яременко О.Ф. Формування концепції забезпечення зовнішньоекономічної безпеки підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2012. № 3, T. 3. С. 28-32.
 6. Raczkowski, K.; Schneider, S. The economic security of business transactions, Management in business, Oxford: Chartridge Books Oxford, 2013.
 7. Krugman P., Obstfield M., Melitz M. International economics: Theory and Policy. USA, Boston: Addison-Wesley, 2012. 685 p
 8. Anderson W. All connectedo nove. Vite in Globale Civilizzazione Italia, Roma: Westview Press-Roma, 2001. 310 p.
 9. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.
 10. Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України. Київ, 2005. 350 с.
 11. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку: наукова доповідь. Київ, 2008. 48 с.
 12. Дмитриченко Л.І. Державне регулювання економіки: методологія та теорія: монография. Донецьк, 2008. 330 с.
 13. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України № 60 від 2.03.2007 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588
 14. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. URL: http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF
 15. Конституція України: прийнята 28.08.1996 р. (зі змінами, внесеними згідно з Законом № 2222-ІV від 08.12.2004 р.). Відомості Верховної Ради України. Київ: Велес, 2006. 48 с.
 16. Акімова Л.М. Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку. Аспекти публічного управління. Рівне, 2018. № 6. С. 5-13
 17. Про основи національної безпеки України: Закон України від 18.04.2013 № 221-VII (221-18). URL: http://zakorada.gov.ua/laws/show/964-15
 18. Варналій З.С. Економічна безпека: навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. Київ: Знання, 2009. 647 с.
 19. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія. Київ: НІСД, 1997. 144 с.
 20. Мішина І. Г. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій: дис. … канд. екон. наук: 08.00.01. Донецьк, 2007. 235 с.
 21. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Київ: Ін-т держ. упр. i самоврядування при КМ України, 1994. 112 с.
 22. Мандзіновська Х.О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Економіка. Острог, 2016. № 2(53). С. 159-166
 23. Ковальов Д., Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства. Економіка України. Київ, № 10. С. 48–51.
 24. Барановський О. І. Фінансова безпека: монографія. Київ: Фенікс, 1999. 338 с.
 25. Гапак Н.М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка. Ужгород, 2013. Вип. 3(40). С. 62-65.
 26. Андрощук Г.А., Крайнєв П. П. Економічна безпека підприємства: захист комерційної таємниці: монографія. Київ: Ин Юре, 2000. 400 с.
 27. Ильяшенко С. И. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке. Актуальні проблеми економіки. Київ, № 3 (21). С. 12–19.
 28. Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі. Актуальні проблеми економіки. Київ, № 7 (37). С. 143–153
 29. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01. Київ, 2006. 16 с.
 30. Дикань В. Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємства: монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2010. 142 с.
 31. Зубок М.І., Ніколаєв Л.В. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: монографія. Київ: Істина, 2000. 288 с.
 32. Харламова Г. Оцінка стабільності національної безпеки: нові рамки для аналізу. Економіст. Київ, 2018. № 2. URL: https://www.ukraine2030.org/uk/blog/view/175-Ocinka-stabilnosti-nacionalnoyi-bezpeki-novi-ramki-dlja-analizu
 33. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія. Київ: КНЕУ, 2002. 192 с.
 34. Гавловська Н.І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Херсон, 2017. 616 с.
 35. Васюренко В.О. Синюгіна Н.В. Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економіка розвитку. Харків, 2012. № 3(63). С. 60-64.
 36. Козаченко А.В., Пономарьов В. П., Ляшенко А. Н. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монография. Київ: Либра, 2003. 280 с.

 

А. В. Слюсаренко, А. В. Ключник. Внешнеэкономическая безопасность предприятий аграрного сектора в системе национальной безопасности государства: теоретический аспект

В статье исследованы и обобщены трактования учеными и практиками таких категорий, как «национальная безопасность», «экономическая безопасность», «внешнеэкономическая безопасность» с целью формирования системного понимания сущности внешнеэкономической безопасности предприятий аграрного сектора и определения соответствующих характеристик безопасности. Актуализирована роль именно внешнеэкономической составляющей в деятельности аграрных предприятий, ведь они попадают под влияние широкого круга факторов экзогенного порядка в силу развития процессов интернационализации и глобализации. Сформирована система национальной безопасности с отображением логических связей между ее основными составляющими и определено место внешнеэкономической безопасности предприятий аграрного сектора.

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, внешнеэкономическая безопасность, экономическое развитие, конкурентоспособность.

 

A. Slyusarenko, A. Klyuchnik. Foreign economic security of enterprises in the agricultural sector in the system of national security of the state: theoretical aspect

The article investigates and generalizes the interpretations of scientists and practitioners on such categories as “national security”, “economic security”, “foreign economic security” in order to form a systematic understanding of the essence of foreign economic security of agricultural enterprises and to determine appropriate security characteristics. The role of the external economic component in the activities of agricultural enterprises has been updated because they are subject to the influence of a wide range of exogenous factors due to the development of internationalization and globalization processes. The system of national security with reflection of logical connections between its main components was formed and the place of foreign economic security of agricultural enterprises was determined.

Keywords: national security, economic security, foreign economic security, economic development, competitiveness.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

slyusarenko.pdf
slyusarenko.pdf