Крутякова В. І., Пиляк Н. В., Дишлюк В. Є., Нікіпелова О. М. Ефективність застосування біодобрив на основі осадів стічних вод очісних споруд м. Одеса

УДК 631.461:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-9

 

В. І. Крутякова, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-6578-952Х
Н. В. Пиляк, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
ORCID ID: 0000-0002-5074-4011
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН
В. Є. Дишлюк, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0003-3499-3736
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
О. М. Нікіпелова, доктор хімічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-3167-6970
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН

 

У статті представлено результати застосування нових біодобрив у технологіях вирощування кукурудзи на зерно. Біодобрива – на основі осадів стічних вод (ОСВ)станцій біологічної очистки «Південна» та «Північна» м. Одеса з додаванням соломи озимої пшениці та лушпиння насіння соняшнику. Ефективність застосування біодобрив на основі ОСВ вивчали в польовому досліді на чорноземі звичайному середньогумусному. За результатами польових досліджень встановлено, що застосування нових біодобрив на основі осадів стічних вод станцій біологічної очистки «Південна» та «Північна» м. Одеса у технологіях вирощування кукурудзи впливає на збільшення кількісних характеристик мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп, а це, в свою чергу, сприяє підвищенню родючості ґрунту та врожайності кукурудзи на зерно.

Ключові слова: станції біологічної очистки, біоорганічні добрива, ефективність, еколого-трофічні групи мікроорганізмів, ризосфера, родючість ґрунту.

 

  Ефективність застосування біодобрив на основі осадів стічних вод очісних споруд м. Одеса

Efficiency of application of biofertilizers on the basis of sewage sludge of treatment facilities of Odessa

 

Список використаних джерел:

 1. Дишлюк В.Є. Агроекологічний стан і рівень родючості темно-каштанового ґрунту в післядії окультурення осадами стічних вод міських очисних споруд. Вісник ХНАУ. 2004. № 6. С. 326–333.
 2. Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод: [монография]. М.: Стройиздат, 1988. 256 с.
 3. Nikovskaya G.N., Kalinichenko K.V. Biotechnology of utilization of municipal wastewater seadiments. Biotechnologia Acta. 2014. vol. 7. P. 21-32.
 4. Lucrezia Lamastra, Nicoleta Alina Susiu, Marco Tresian Sewage sludge for sustainable agriculture: contaminants, contents and potential use as fertilizer. Chemical and Biological Technologies in Agroculture. № 5(1). P. 1-6.
 5. Гаврилюк В.А., Бортнік А.М., Августинович М.Б. Ефективність використання осаду стічних вод як добрив на дерново-підзолистих ґрунтах. Агроекологічний журнал. 2018. № 1. С. 65-71.
 6. Constantinescy L. Fertilizing agrucultural fields with the sludge rezulted from sewage water treatment stations. Res. J. Agricult. 2008. 40(2). P. 41-44.
 7. Городній М.М. Проблеми використання осадів стічних вод для виробництва добрив. Вісник аграрної науки №9. С. 45-50.
 8. Сюта Я., Васяк Г. Принципы естественного использования осадков сточных вод. Междунар. с.-х. журн. № 2. С. 48-53.
 9. Хільчевський В.К., Савицький В.М., Чеботько К.О. та ін. Використання осадів стічних вод у сільському господарстві. К.: ВГІЦ «Київ. ун-т», 1997. 103 с.
 10. Milieu Ltd, WRc, Risk and Policy Analyst Ltd (RPA). Environmental, economic and social impacts of the use of sewage sludge on Land. Final Report, Part III: Project Interim Reports; 2010. DG ENV, G./ETU/2008/0076.
 11. Дишлюк В.Є., Пиляк Н.В., Лобан Л.Л. Агроекологічна характеристика та оцінка придатності осадів стічних вод очисних споруд м. Одеси на добриво. Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвід. темат. наук. зб. Чернігів, Вип. 26. С. 55–62.
 12. Алексеев Ю.В., Рабинович Г.Б., Аллилува Т.Н. Осадки сточных вод в качестве удобрения. Химия в сельском хозяйстве. 1986. 12. С. 27-30.
 13. Мерзлая Г.Е., Галимова В.А., Савельев И.Б. и др. Использование ОСВ на удобрение. Химизация сельского хозяйства. № 10. С. 36-40.
 14. Сергиенко Л.И., Семенов Б.С., Моисеенко Н.А. и др. Агроэкологические особенности применения осадков сточных вод в качестве удобрений. Аграрная наука. № 6. С. 29-30.
 15. Бульо В.С., Сорочинський В.В. Вплив гною, сидератів і соломи на гумусний стан ґрунту і відтворення його родючості. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Вип. 42. С. 14-18.
 16. Заришняк А. С., Цвей Я. П., Іваніна В. В. Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах. Київ : Аграрна наука, 2015. 208 с.
 17. Іваніна В. В. Біологізація удобрення культур у сівозмінах. Київ : Компринт, 2016. 328 с.
 18. Качмар О.І., Вавринович О.В., Щерба М.М. Вплив систем удобрення на продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах західного регіону України. Землеробство. С. 38-46.
 19. Евилевич А. З., Евилевич М. А. Утилизация осадков сточных вод. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд. 1988. 248 с.
 20. Покровская С. Ф., Касатиков. В. А. Использование осадка городских сточных вод в сельском хозяйстве. М.: ВНИИТЭИагропром, 1987. 60 с.
 21. Лопушняк В. І., Грицуляк Г. М. Вплив осаду стічних вод на агрохімічні властивості дерново-підзолистих ґрунтів Прикарпаття. Теоретичні і практичні аспекти розвитку агропромислового виробництва та сільських територій : мат. Міжнар. наук.-практ. форуму (21-24 вересня 2011 року). Львів, 2011. С. 69 –73.
 22. Експериментальна ґрунтова мікробіологія / В.В. Волкогон, О.В. Надкринична, Л.М. Токмакова та ін.// за наук. ред. В.В. Волкогона. Інститут сільськогосподарської мікробіології, Чернігів, 2010. С. 308–382.
 23. Теппер Е.З., Шильникова В., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. М.: Колос, 1979. 215 с.
 24. Андреюк К.І., Іутинська Г.О., Антипчук А.В. та ін. Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження. К.: Обереги, 2001. 240 с.

 

 

В. И. Крутякова, Н. В. Пиляк, В. Е. Дишлюк, Е. М. Никипелова. Эффективность применения биоудобрений на основе осадков сточных вод очистных сооружений г. Одесса

В статье представлены результаты применения новых биоудобрений в технологиях выращивания кукурузы. Биоудобрения – на основе осадков сточных вод станций биологической очистки «Южная» и “Северная” г. Одесса с добавлением соломы озимой пшеницы и лузги семечек подсолнечника. Эффективность применения биоудобрений на основе ОСВ изучали в полевом опыте на черноземе обычном среднегумусном. По результатам полевых исследований установлено, что применение новых биоудобрений влияет на повышение плодородия почвы и урожайность кукурузы на зерно.

Ключевые слова: станции биологической очистки, биоорганические удобрения, эффективность, эколого-трофические группы микроорганизмов, ризосфера, плодородие почвы.

 

V. Krutyakova, N. Pyliak, V. Dyshliuk, O. Nikipelova. Efficiency of application of biofertilizers on the basis of sewage sludge of treatment facilities of Odessa

The article presents the results of the application of new biofertilizers in the technology of growing corn for grain. Biofertilizers – on the basis of sewage sludge of biological treatment plants «Southern» and «Northern» of Odesa with the addition of winter wheat straw and sunflower seed husk. The effectiveness of the application of biofertilizers based on sewage sludges was studied in a field experiment on black soil ordinary medium humus. According to the results of field research it is established that the use of new biofertilizers based on sewage sludge of biological treatment plants «Southern» and «Northern» of Odesa in corn cultivation technologies increases the quantitative characteristics of microorganisms of different ecological and trophic groups, which, in turn, helps to increase soil fertility and corn yield for grain.

Keywords: biological treatment plants, bioorganic fertilizers, efficiency, ecological and trophic groups of microorganisms, rhizosphere, soil fertility.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

krutyakova.pdf
krutyakova.pdf