Крилова І. Г., Іваненко Т. Я. Соціально-економічний ризик бідності домогосподарств України

УДК 330.567.28(477):338.23:36

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-2

 

І. Г. Крилова, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-2911-2474
Researcher ID: AAT-1188-2020
Т. Я. Іваненко, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-0518-2563
Researcher ID: AAS-5449-2020
Миколаївський національний аграрний університет

 

Досліджено сутність поняття ризику та розглянуто класифікацію соціальних ризиків домогосподарств. Проаналізовано соціально-демографічну характеристику домогосподарств України. Розглянуто основні показники, профілі, ознаки бідності та напрями економічної депривації. Визначено найбільш впливові чинники, що підвищують її ризик: багатодітність, безробіття, рівень освіти. Проаналізовано вплив наслідків COVID-19 на зростання соціальних ризиків: очікується зростання рівня бідності  у всіх типах домогосподарств України (особливо підвищений ризик у домогосподарств з дітьми) та збільшення рівня безробіття.

Ключові слова: ризик, домогосподарство, бідність, економічна депривація, безробіття, населення

 

  Соціально-економічний ризик бідності домогосподарств України

Social and economic risk of household poverty in Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: офіційний веб-сайт. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
 2. Кулицький С. Проблеми розвитку економіки України, обумовлені пандемією коронавірусу COVID-19 у світі, та пошук шляхів їх розв’язання. Україна: події, факти, коментарі. 2020. № 9. С. 47-53.  URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/ukr9.pdf.
 3. Термін «Домогосподарство». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/7623.
 4. Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 5. Надрага В. І. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як механізм компенсації соціальних ризиків. Демографія та соціальна економіка. 2014. № 1 (21). С. 145-15.
 6. Шамілева Л. Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 1. С. 166–176.
 7. Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення: Закон України від 16.03.2016 № 1024-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011#text.
 8. Європейський кодекс соціального забезпечення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_329#text.
 9. Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України / Л. М. Черенько та ін. ; Нац. акад. наук. України ; Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. Київ, 2020. URL: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf.
 10. Демографічні чинники бідності : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/Monografia_Reut.pdf.
 11. Методика комплексної оцінки бідності: Наказ від 18.05.2017 № 827/403/507/113/232. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17#Text.
 12. Самооцінка домогосподарствами України доступності окремих товарів та послуг (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2019 року). Статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2020. С. 135.
 13. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : колекттивна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Киї: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України; Держкомстат України, 2010. 496 с.
  URL: https://www.idss.org.ua/monografii/Lud_rozvitok_2010.pdf.
 14. Державний центр зайнятості : офіційний веб-сайт. URL: https://www.dcz.gov.ua/.
 15. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2017 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_vrdu2017_pdf.pdf.
 16. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2019 року). Статистичний збірник : Державна служба статистики України.  URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_sdurd2018.pdf.
 17. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). Статистичний збірник : Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf.
 18. Измерение бедности и социальной интеграции в ЕС: достижения и дальнейшие улучшения / подготовлен Евростатом. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2013/WP25_Eurostat_D_Rus__Final.pdf.
 19. Rakauskienė O. G., Volodzkienė L. The Inequality of Material Living Conditions in EU Countries. Economics and Sociology. 2017. Vol. 10, No. 1. pp. 265-278. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-1/19.
 20. Cannas M., Sergi B. S., Sironi E., Mentel U. Job satisfaction and subjective well-being in Europe. Economics and Sociology. 2019. 12(4). 183-196. DOI: 10.14254/2071-789X.2019/12-4/11.
 21. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості : національна доповідь / кер. авт. колективу Е. М. Лібанова ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. Умань: Візаві, 2012. 412 с.  URL: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Staluy_ludskuy_rozvutok.pdf.
 22. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О. Ф. Новікова та ін.; Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України; Інститут економіки промисловості.Київ-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. URL: http://www.lvivacademy.com/download_2018/stan.pdf.

 

И. Г. Крылова, Т. Я. Иваненко. Социально-экономический риск бедности домохозяйств Украины

Исследована сущность понятия риска и рассмотрена классификация социальных рисков домохозяйств. Проанализирована социально-демографическая характеристика домохозяйств Украины. Рассмотрены основные показатели, профили, признаки бедности и направления экономической депривации. Определены наиболее существенные факторы, повышающие ее риск: многодетность, безработица, уровень образования. Проанализировано влияние последствий COVID-19 на рост социальных рисков: ожидается рост уровня бедности во всех типах домохозяйств Украины (особенно повышенный риск у домохозяйств с детьми) и увеличение уровня безработицы.

Ключевые слова: риск, домохозяйство, бедность, экономическая депривация, безработица, население.

 

I. Krylova, T. Ivanenko. Social and economic risk of household poverty in Ukraine

The essence of the concept of risk and the classification of social risks of households are investigated. The socio-demographic characteristics of Ukrainian households are analyzed. The main indicators, profiles, signs of poverty and directions of economic deprivation are analyzed. The most influential factors that increase risk are identified. They include large families, unemployment, level of education. The impact of COVID-19 on the growth of social risks is analyzed. The poverty is expected to increase in all types of Ukrainian households (especially in households with children) and increase in unemployment.

Keywords: risk, household, poverty, economic deprivation, unemployment, population.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

krylova.pdf
krylova.pdf