Могильницька А. М., Панфілова А. В. Оцінка та моделювання впливу погодно-кліматичних умов на урожайність пшениці озимої

УДК 004.942:632.11:633.11

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-4

 

Могильницька А. М.
ORCID ID:
0000-0002-4349-3576
Панфілова А. В.
ORCID ID: 0000-0003-0006-4090
Миколаївський національний аграрний університет

 

Розглянуто агрокліматичні умови вирощування сортів пшениці озимої на півдні України при різних варіантах живлення. Для кожної фази розвитку культури проаналізовано зміну температури повітря, кількості опадів, відносної вологості та їх сумісного впливу на її продуктивність у сучасний кліматичний період (2011-2016 рр.). Знайдено основні вибіркові характеристики результатів взаємодії сортів пшениці та побудовано багатофакторну регресію залежності урожайності від гідрометеорологічних чинників.

Ключові слова: урожайність, агрокліматичні умови; пшениця озима; регресія; кореляція.

 

  Оцінка та моделювання впливу погодно-кліматичних умов на урожайність пшениці озимої

Estimation and modeling of the influence of weather and climatic conditions on the yield of winter wheat

 

Список використаних джерел:

 1. Barabash M. B., Korzh T. V. & Tatarchuk O. H. (2004) Doslidzhennia zmin ta kolyvan opadiv na rubezhi KhKh i KhKhI st. v umovakh poteplinnia hlobalnoho klimatu. Naukovi pratsi UkrNDHMI. 253. 92-102.
 2. Blyshchyk D. V., Polovyi A. M. & Feoktistov P. O. (2014) Blok dynamichnoi modeli formuvannia zymostiikosti roslynamy ozymoi pshenytsi na pivdni Ukrainy v zalezhnosti vid strokiv sivby. Problemы materyalnoi kulturы. Heohrafycheskye nauky. 273. 83-
 3. Vozhehova R. A. (2012) Adaptatsiia zemlerobstva stepovoi zony do umov pidvyshchennia posushlyvosti klimatu. URL : http://unt.org.ua/adaptats-ya-zemlerobstva-stepovo-zoni-do-umov-p-dvishchennya-posushlivost-kl-matu
 4. Vozhehova R. A. (2019) Napriamy adaptatsii haluzi roslynnytstva do rehionalnykh zmin klimatu. Klimatychni zminy ta silske hospodarstvo. Vyklyky dlia ahrarnoi nauky ta osvity. Tezy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10-12 kvitnia 2019 r. Kyiv – Mykolaiv – Kherson : DU NMTs «Ahroosvita», 6-8.
 5. Hrytsiuk P. M. (2015) Modeliuvannia vplyvu meteofaktoriv na vrozhainist ozymoi pshenytsi. Haluzeva, mizhhaluzeva ta rehionalna ekonomika. Vcheni zapysky. 12. 216-224.
 6. Hrytsiuk P. M. (2009) Prohnozuvannia vrozhainosti zernovykh kultur: osoblyvosti i metodyka. Vcheni zapysky [Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet im. Vadyma Hetmana]. 11. 294-300.
 7. Hrytsiuk P. M. & Bachyshyna L. D. (2016) Vplyv zminy klimatychnykh umov na dynamiku vrozhainosti zernovykh v Ukraini. Ekonomika Ukrainy. 6 (655). 68-75.
 8. Hrytsiuk P. M. & Bachyshyna L. D. (2015) Modeliuvannia vplyvu meteofaktoriv na urozhainist zernovykh kultur v rozrizi oblastei Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 1 (3). 184-
 9. Dmytrenko V. L. (2003) Adaptatsii melioratyvnoho zemlerobstva do pohody i klimatu. Visnyk ahrarnoi nauky. 2. 52-
 10. Kazakova I. (2016) Vplyv hlobalnykh zmin na gruntovi resursy ta silskohospodarske vyrobnytstvo. Agricultural and Resource Economics. 2 (1). 21-
 11. Kobets S. P. & Tesolkin O. I. (2018) Pidkhid do prohnozuvannia vrozhainosti ozymoi pshenytsi z urakhuvanniam vplyvu osnovnykh hidrometeorolohichnykh faktoriv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 23. 701-
 12. Kobets S. P. & Tesolkin O. I. (2018) Pidkhid do prohnozuvannia vrozhainosti ozymoi pshenytsi z urakhuvanniam vplyvu osnovnykh hidrometeorolohichnykh faktoriv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 23. 701-705.
 13. Kucherenko O. M., Khomenko L. O., Kovalyshyna H. M. & Kochmarskyi V. S. (2013) Vplyv zminy klimatu na osoblyvosti morfolohichnoho analizu pry otsintsi stanu perezymivli pshenytsi m΄yakoi ozymoi. Selektsiia i nasinnytstvo. 103. 107- DOI: 10.30835/2413-7510.2013.54075
 14. Liashenko V. V. & Marenych M. M. (2010) Vplyv strokiv sivby na produktyvnist posiviv pshenytsi ozymoi. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2. 46-
 15. Marenych M. M. (2019) Urozhainist zerna pshenytsi v umovakh zminy klimatu. Klimatychni zminy ta silske hospodarstvo. Vyklyky dlia ahrarnoi nauky ta osvity. Tezy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10-12 kvitnia 2019 r. Kyiv : Mykolayiv: Kherson : DU NMTs «Ahroosvita», 26-28.
 16. Prokopenko A. (2013) Yakshcho vzymku ne bude ekstremalnykh pohodnykh umov, to tsohorichnyi vrozhai zbizhzhia perevershyt torishnii. Zerno i khlib. 1. 6-8.
 17. Rudych O. O. (2018) Pryrodno-klimatychni umovy yak faktor ryzyku vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii v Ukraini. Stalyi rozvytok ekonomiky. 2 (39). С. 14-
 18. Rudnyk-Ivashchenko O. I. (2012) Osoblyvosti vyroshchuvannia ozymykh kultur za umov zmin klimatu. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn. 2. 8-10.
 19. Symonenko O. I. (2016) Dynamichni ekonometrychni modeli prohnozuvannia vrozhainosti ozymoi pshenytsi na osnovi otsiniuvannia pryrodno-klimatychnykh kharakterystyk. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes. 363-372. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_249_43.
 20. Tarariko O. H., Ilienko T. V. & Kuchma T. L. (2016) Vplyv zmin klimatu na produktyvnist ta valovi zbory zernovykh kultur: analiz ta prohnoz. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. 1. 14-22. DOI: 15407/ugz2016.01.014.
 21. Tarariko O. H., Syrotenko O. V., Ilienko T. V. & Velychko V. A. (2012) Kosmichnyi monitorynh posushlyvykh yavyshch. Visnyk ahrarnoi nauky. 10. 16-
 22. Tarariko Yu. O., Chernokozynskyi A. V. & Saidak R. V. (2008) Vplyv ahrotekhnichnykh i ahrometeorolohichnykh faktoriv na produktyvnist ahroekosystem. Visnyk ahrarnoi nauky. 5. 64-67.
 23. Udova L. O., Prokopenko K. O. & Didkovska L. I. (2014) Vplyv zminy klimatu na rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva. Ekonomika i prohnozuvannia. 3. 107-
 24. Gitay H., Suarez A., Watson R. T. & Dokken D. J. (eds). (2002) Climate Change and Biodiversity. IPCC Technical Paper V. Intergovernmental Panel on Climate Change. URL: https://archive.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-en.pdf.
 25. Hunt L.A. & Pararajasingham S. (1995) CROPSIM-wheat: a model describing the growth and development of wheat. Canadian journal of plant science. 75 (3). 619-632.
 26. Leonardis E.D., Savitch L.V., Huner N.P.A., Oquist G. & Grodzinski B. (2003) Daily photosynthetic and C-export patterns in winter wheat leaves during cold stress and acclimation. Physiolia Plantarum. 521-531.
 27. Martin P. N., Gent & Ido Seginer (2012) A carbohydrate supply and demand model of vegetative growth: response to temperature and light. Plant, Cell and Environment. 1274-1286.
 28. McMaster G. S. (1993) Existing wheat yield models. Distributed listing. Fort Collins : USDA – ARS Crops Research Lab, CO.
 29. Porter John R. & Semenov Mikhail A. (2005) Crop responses to climatic variation. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. Nov 29; 360 (1463). 2021-2035. DOI: 10.1098/rstb.2005.1752.
 30. Ritchie J. T., Godwin D. C. & Otter-Nacke S. (1985) CERES Wheat. A simulation Model of Wheat growth and Development college Station. Texas: Texas. AM University Press.

 

А. М. Могильницкая, А. В. Панфилова. Оценка и моделирование влияния погодно-климатических условий на урожайность пшеницы озимой

Рассмотрены агроклиматические условия выращивания сортов озимой пшеницы на юге Украины при различных вариантах питания. Для каждой фазы развития культуры проанализировано изменения температуры воздуха, количества осадков, относительной влажности и их совместного влияния на ее производительность в современный климатический период (2011-2016 гг.). Найдено основные выборочные характеристики результатов взаимодействия сортов пшеницы и построена многофакторная регрессия зависимости урожайности от гидрометеорологических факторов.

Ключевые слова: урожайность, агроклиматические условия; озимая пшеница регрессия; корреляция.

 

A. Mohylnytska, A. Panfilova. Estimation and modeling of the influence of weather and climatic conditions on the yield of winter wheat.

The article considers the agro-climatic conditions of winter wheat cultivation under different feed options in Ukraine. It gives a detailed analysis of the air temperature change, precipitation, relative humidity and their mixed effect on winter wheat productivity for each phase of field crop development, as well as changes in climate fertility and crop efficiency in the modern climate period (2012-2016). The main sample characteristics of the interaction results of wheat varieties are found and the multifactor regression of yield dependence on hydrometeorological factors is formed.

Keywords: yield, agroclimatic conditions; winter wheat; regression; correlation.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

mohylnytska.pdf
mohylnytska.pdf