Дегтярьов Ю В., Чекар О. Ю. Використання електрофізичних показників під час вирощування суниці на краплинному зрошенні

УДК 338.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-7

 

Ю. В. Дегтярьов, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0003-1200-236

О. Ю. Чекар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-1829-6781

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

 

Проведено трирічні дослідження (2018-2020) впливу різних систем удобрення в умовах крапельного зрошення на електрофізичні показники чорнозему типового під час вирощування суниці садової.
Встановлено, що найбільші зміни електрофізичних показників (електропровідність, загальна мінералізація, солоність) чорнозему типового відбуваються від гребеневої частини до глибини 20-30 см. Виявлена відмінність в отриманих значеннях електрофізичних показників між варіантами різного удобрення чорнозему типового (контрольний, мінеральна система, органо-мінеральна система, органічна система), а також протягом років досліджень.

Ключові слова: чорнозем типовий, електрофізичні показники, крапельне зрошення, удобрення.

 

Використання електрофізичних показників під час вирощування суниці на краплинному зрошенні

Use of electrophysical indicators during growing strawberries on drop irrigation

 

Список використаних джерел:

 1. ДегтярьовВ. В., Дегтярьов Ю. В., Рєзнік С. В. (2020). Сезонна динаміка електропровідності чорнозему типового за умов різних систем землеробства. Вісник Уманського національного університету садівництва. 1, 11-16. DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-11-16.
 2. ПасічникН. А., Логінова І. В., Кучерук А. В. (2014). Функціональна діагностика як метод прогнозування ефективності удобрення кукурудзи. Науковий вісник Національного університету біоресурсів природокористування України. Серія: Агрономія. 195 (1), 97-101.
 3. Viliam Nagy, Gábor Milics, Norbert Smuk, Attila József Kovács, István Vlasta Štekauerová, Zo ltán Wilhelm, Kálmán Rajkai, Tamás Németh, Miklós Neményi (2013). Continuous fi eld soil moisture content mapping by means of apparent electrical conductivity (ECa) measurement. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61, 4, 305-312. DOI: 10.2478/johh-2013-0039.
 4. Должикова Я. Н., Васюков О. Є. (2013). Зміни електропровідності ґрунтового розчину як наслідок фазових переходів речовин. Матеріали ІХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. 54-56.
 5. Yuriy Dreval, Valentyna Loboichenko, Alexandr Malko, Andrey Morozov, Svitlana Zaika, Viktor Kis (2020). The Problem of Comprehensive Analysis of Organic Agriculture as a Factor of Environmental Safety. Environmental and Climate Technologies. 24. no. 1. 2020. pp. 58-71 DOI: 10.2478/rtuect-2020-0004.
 6. Aimrun W, MSM Amin, M Rusnam and other. (2009). Soil Electrical Conductivity as an Estimator of Nutrients in the Maize Cultivated Land. European Journal of Scientific Research. 31 (1), 37-
 7. Asfaw Bekele, Wayne H. Hudnall, Jerry J. (2005). Daigle and other. Scale dependent variability of soil electrical conductivity by indirect measures of soil properties. Journal of Terramechanics. 42 (3-4), 339- DOI: 10.1016/j.jterra.2004.12.004.
 8. Rysan L., Sarec O. (2008). Research of correlation between electric soil conductivity and yield based on the use of GPS technology. AGR. ENG. 54 (3), 136-147. DOI: 10.17221/714-rae.
 9. Світовий В. М., Геркіял О. М. (2012). Вплив різних систем удобрення в польовій сівозміні на електропровідність ґрунту. Збірник наукових праць Уманського НУС. 79 (1), 244 с.
 10. Seifi M. R., Alimardani R. and Sharifi A. (2010). How Can Soil Electrical Conductivity Measurements Control Soil Pollution? Research Journal of Environmental and Earth Sciences. 2 (4), 235-
 11. Hao X., Chang C. M. (2003). Does long-term heavy cattle manure application increase salinity of a clay loam soil in semi-arid southern Alberta. Ecosyst. Environ. 04, 89-103. DOI: 10.1016/s0167-8809(02)00008-7.
 12. Tom Doerge (2001). Fitting soil elektrikal conductivity measurements intu the precision farming toolbox. Presented at the 2001 Wisconsin Fertilizer, Aglime and Pest Management Conference. 16-
 13. Бедернічек Т. Ю., Копій С. Л., Партика Т. В., Гамкало З.Г. (2009). Електропровідність, як експрес-індикатор йонної активності едафотопу лісових екосистем. Біологічні системи. 1 (1), 85-89.
 14. Гамкаю З. Г. (2000). Електропровідність як критерій оцінки йонної активності ґрунту пасовищ при різному мінеральному удобренні травостанів. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. 27, 147-151.
 15. Гамкаю З. Г., Бедернічек Т. Ю., Партика Т. В., Партем Ю. П. (2012). Питома електропровідність водних суспензій ґрунту як експрес-критерій ґрунтової діагностики. Біологічні системи. 4 (1), 16-19.
 16. Світовий В. М. (2002). Вплив тривалого удобрення на агрохімічні властивості, біологічну активність чорнозему опідзоленого та продуктивність культур польової сівозміни: дис. кандидата с.-г. наук: 06.01.04. 191 с.

Ю. В. Дегтярев, А. Ю. Чекарь. Использование электрофизических показателей при выращивания клубники на капельном орошении

Проведены трехлетние исследования (2018-2020) о влиянии различных систем удобрения в условиях капельного орошения на электрофизические показатели чернозема типичного при выращивании земляники садовой.

Установлено, что наибольшие изменения электрофизических характеристик (электропроводность, общая минерализация, соленость) чернозема типичного происходят от гребневой части до глубины 20-30 см. Обнаружена разница в полученных значениях электрофизических показателей между вариантами разного удобрения чернозема типичного (контрольный, минеральная система, органо-минеральная система, органическая система), а также в течение годов исследований.

Ключевые слова:  чернозем типичный, электрофизические показатели, капельное орошение, удобрение.

 

Yu. Dehtiarov, O. Chekar. Use of electrophysical indicators during growing strawberries on drop irrigation

Three-year studies (2018-2020) have been carried out on the influence of different fertilizer systems under drip irrigation on the electrophysical parameters of typical chernozem during the cultivation of garden strawberries.

It has been established that the largest changes in electrophysical parameters (electrical conductivity, total mineralization, salinity) of typical chernozem occur from the ridge to a depth of 20-30 cm. There is a difference in the obtained values of electrophysical indicators between variants of fertilization of typical chernozem (control, mineral system, organo-mineral system, organic system), and also during years of researches is revealed.

Keywords: chernozem typical, electrophysical indicators, drip irrigation, fertilization.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту