Л. К. Антипова. Вплив зміни структури посівних площ кормових культур на забезпечення скотарства кормами

УДК 633.3/477

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-4

 

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті висвітлено результати досліджень стану виробництва основних кормових культур в Україні та на її півдні (на прикладі Миколаївської області) за період 2000-2020 рр. Відзначено зміни структури посівних площ, скорочення площ посівів, що обумовлено зменшенням поголів’я великої рогатої худоби. Поліпшено показник забезпечення кормової одиниці перетравним протеїном, покращилося забезпечення тварин кормами.

Ключові слова: кормові культури, площа посівів, структура посівних площ, валовий збір, кормова база.

 

Вплив зміни структури посівних площ кормових культур на забезпечення скотарства кормами

The impact of changes in the structure of cultivated areas on the fodder supply of livestock

 

Список використаних джерел:

1. Місюк М. В. Зростання ефективності кормовиробництва на інноваційних засадах. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 81-87.
2. Петриченко В. Ф., Корнійчук О. В., Векленко Ю. А. Сталий розвиток лукопасовищного кормовиробництва в умовах змін клімату. Вісник аграрної науки. 2018. № 6. С. 25-32.
3. Goloborodko S. P., Dymov O. M. (2019). Global climate change: causes of occurrence and consequences for agricultural production in the Southern Steppe. Land reclamation and water management, 1: 88-98. DOI: https://doi.org/rn.3rn73/mivg201901-162
4. Степасюк Л. М., Лопанчук А. А. Кормовиробництво як основний чинник ефективного розвитку галузі скотарства. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 28-33. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/4/4.pdf
5. Петриченко В. Ф., Антипова Л. К. Вплив гідротермічних умов на продуктивність багаторічних трав у південному Степу України. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2019. Вип. 88. С. 3-10.
6. Поліщук О. М. Кормова база – один із чинників формування конкурентоспроможності м’ясного скотарства. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1914
7. Гусєв М. Г., Войташенко Д. П. Агротехнологічні заходи підвищення продуктивності кормових агроценозів на зрошуваних землях південного регіону України. Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 67. С. 159-165.
8. Петриченко В. Ф., Корнійчук О. В., Векленко Ю. А. Наукові основи інтенсифікації виробництва кормів на луках та пасовищах України. Корми і кормовиробництво. 2020. Випуск 89. С 10-22. DOI: 10.31073/kormovyrobnytstvo202089-01
9. Бирюкович А. Л., Мееровский А. С., Пастушок Р. Т. Основные направления развития лугового кормопроизводства Беларуси. Корми і кормовиробництво. 2010. Вип. 67. С. 128-134.
10. Тимчак В. С. Інтерпретація категорії «ефективність інновацій» у кормовиробництві. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 1–2 (43). Т. 2. С. 39-49.
11. Сегеда С. А. Статистичний аналіз споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 36. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003036
12. Рослинництво України: статистичний збірник. URL: www.ukrstat.gov.ua
13. Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2020 році у Миколаївській області: статистичний бюлетень / Відповідальний за випуск Алла Левченко; Головне управління статистики у Миколаївській області. Миколаїв, 2021. 126 с.
14. Тваринництво України: статистичний збірник. URL: www.ukrstat.gov.ua
15. Економіка сільського господарства: навч. посіб. / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А. А. та інші / за ред. В. К. Збарського і В. І. Мацибори. Київ: Каравела, 2018. 312 c.
16. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / Проваторов Г.В. та ін. Суми : Університетська книга, 2019. 489 с.
17. Корнійчук О. В., Антипова Л. К., Манушкіна T. М. Аналіз стану виробництва кормових культур на півдні України. Корми і кормовиробництво. 2021. №91. С. 20-32. DOI: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202191-02
18. Аверчева Н. О. Організаційні аспекти формування кормової бази тваринництва. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 55–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.55
19. Лаврук В. В. Кормовиробництво як складник механізму економічної модернізації тваринництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип.14, ч.1. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/14_1_2017ua/38.pdf
20. Яців І. Б., Темненко С. М. Формування кормової бази як чинника розвитку тваринництва у сільськогосподарських
підприємствах. Агросвіт. 2020. № 16. С. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.24

Л. К. Антипова. Влияние изменения структуры посевных площадей кормовых культур на обеспечение скотоводства кормами

В статье представлены результаты исследований состояния производства основных кормовых культур в Украине и на ее юге (на примере Николаевской области) за период 2000-2020 гг. Отмечены изменения структуры посевных площадей, сокращение площадей посевов, что обусловлено уменьшением поголовья крупного рогатого скота. Улучшены показатели обеспечения кормовой единицы переваримым протеином, улучшилось обеспечение животных кормами.

Ключевые слова: кормовые культуры, площадь посевов, структура посевных площадей, валовой сбор, кормовая база.

 

L. Antipova. The impact of changes in the structure of cultivated areas on the fodder supply of livestock

The article presents the results of research on the state of production of major forage crops in Ukraine and in its south (on the example of the Nikolaev region) for the period 2000-2020. Changes in the structure of sown areas, reduction of sown areas, which is due to a decrease in the number of cattle are noted. The rate of providing the feed unit with digestible protein has been improved, and the supply of animals with feed has improved.

Keywords: fodder crops, crop area, structure of sown areas, gross harvest, fodder base.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf