В. В. Гамаюнова, І. М. Гаро. Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від впливу елементів технології в умовах лісостепу україни

УДК «324».003.13:631.51:633.85(477.4)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-5

 

В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

І. М. Гаро, здобувач

Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті наведено результати досліджень, проведених упродовж 2012-2015 рр. на чорноземі звичайному в зоні Лісостепу України з ріпаком озимим сорту Чемпіон України. Визначено вплив строків і способів сівби та основного обробітку ґрунту  на врожайність насіння, що позначилося на показниках економічної ефективності виробництва культури. Їх визначенням обґрунтовано доцільність поєднання наступних елементів: сівба у І декаду вересня рядковим способом (ширина міжрядь 15 см) по фону оранки на 25-27 см (у якості основного обробітку ґрунту). Така технологія у середньому за 2013-2015 рр. забезпечила отримання найвищого рівня врожаю – 4,54 т/га і наступні економічні показники: умовно чистий прибуток 18,8 тис. грн/га, рівень рентабельності – 113,6%, собівартість 1 т насіння – 4,5 тис. грн.

Ключові слова: ріпак озимий, захід основного обробітку ґрунту, строк сівби, спосіб сівби, рентабельність, умовно чистий прибуток, собівартість.

 

Пріоритетні напрями розвитку освіти дорослих:можливості та практичний досвід

Priority directions of adult education development: opportunities and practical experience

 

Список використаних джерел:

 1. Коковіхін С.В., Донець А.О., Гусєв М.Г., Федорчук М.І., Мринський І.М. Агротехнічні та організаційно-економічні аспекти виробництва ріпаку в умовах півдня України: монографія. Херсон: Айлант, 2012. 176с.
 2. Токарчук Д.М. Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса, 2018. №1(65). С. 125-133.
 3. Takalić, M., Blažičević S. Economic analysis of rape production. Agricultura – Ştiinţă şi practică. 2014. № 3-4 (91-92). Pp. 5-12.
 4. Пасічник Н.А., Лисенко В.П., Бикін А.В., Опришко О.О. Індикаційні стресові індекси технологічного характеру для ріпаку озимого. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2020. № 3(85). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.03.007
 5. Пасічник Н.А., Опришко О.О., Лисенко В.П., Комарчук Д.С. Інформаційні технології дистанційної оцінки післядії гербіцидів на посівах ріпаку озимого. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2021. № 2(90). DOI:http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.02.008
 6. Влащук А.М., Коковіхін С.В., Донець А.О. Моделювання витрат агроресурсів у технологічному процесі виробництва насіння ріпаку озимого в умовах півдня України. Зрошуване землеробство: зб. наук. пр. Херсон: Айлант, 2012. Вип. 58. С. 159-163.
 7. Гамаюнова В.В., Смірнова І.В. Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимоїзалежно від оптимізації живлення. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2018. № 1 (64). С. 10-14.
 8. Антоненко О.Ф., Савчук Ю.М. Вплив строків сівби та мікродобрив на розвиток рослин ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2016. № 1 (53). Т. 1. С. 87–94.
 9. Пехов В.А. Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 110-120.
 10. Квасніцька Л.С. Комплексна оцінка сівозмін з різним насиченням олійними культурами в умовах Правобережного Лісостепу. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2020. № 7 (92). С. 40–44. DOI: 10.33249/2663-2144-2020-92-7-40-44
 11. Huang H., Ullah F., Zhou DX, Yi M, Zhao Y. (2019). Mechanisms of ROS regulation of plant development and stress responses. Front Plant Sci. 10: 800. [DOI 10.3389/fpls.2019.00800]
 12. Вожегова Р.А., Кривенко А.І. Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої та економічно-енергетичну ефективність технології її вирощування в умовах Півдня України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 1(101). С. 39-46. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-6
 13. Гамаюнова В. В., Касаткіна Т. О., Бакланова Т. В. Агроекономічна оцінка ефективності використання біопрепаратів у вирощуванні ячменю ярого в умовах Південного Степу України. Agrology. Дніпро, 2021. Т 4, № 2. С. 65-70. DOI: https://doi.org/10.32819/021008
 14. Аверчев О.В., Губеня Ю.Е. Економічна ефективність вирощування проса в умовах зрошення півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2012. Вип. 80. Ч. 2. С. 183-186.
 15. Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Рудік О.Л. Особливості елементів технології вирощування льону олійного в умовах Півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2012. Вип. 80. Ч. 2. С. 198-202.
 16. Кирилюк В.П., Тимощук Т.М., Кальчук М.М. Урожайність гірчиці білої залежно від систем основного обробітку грунту та удобрення. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2019. № 2 (75). С. 27-33. DOI: 10.332491/2663-2144-2019-75-2-27-33.
 17. Сніжок О. В., Ювчик Н. О. Видовий склад шкідливих організмів в посівах ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та системи захисту. Зернові культури: науковий журнал. Том 5, № 1. Дніпро: Інститут зернових культур НААН України, 2021. С. 145-152. DOI: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0171
 18. Гриник С.І. Ефективність вирощування пшениці ярої залежно від обробітку ґрунту та системи живлення в умовах Передкарпаття. Таврійський науковий вісник. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2018. Вип. 104. С. 40-46.
 19. Кирилюк В.П., Кричківський В.М., Ковальчук Н.В. Вплив тривалого застосування систем основного обробітку та удобрення на структуру грунту. Наукові горизонти (Scientific horizons). Житомир, 2020. № 8 (93). С. 119-124.
 20. Польовий В.М., Лукащук Л.Я., Ровна Г.Ф., Гук Б.В. Продуктивність ріпаку озимого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся. Зернові культури. Том 4. № 1. 2020. С. 108-115. DOI: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0113
 21. Курач О.В. Вплив удобрення на продуктивність ріпаку озимого в умовах західного Лісостепу. Зернові культури. Том 5., № 1. Дніпро: Інститут зернових культур НААН України, 2021. С. 92-98. DOI: https://orcid.org/0000-0002-1343-097X164
 22. Надикто В., Рогач Ю., Ковбаса В. Ще раз про Till та No-Till. Пропозиція: інформаційний щомісячник. Український журнал з питань агробізнесу. Київ, 2009. №5. С. 96-98.

В. Гамаюнова, И. Гаро. Экономическая эффективность выращивания рапса озимого в зависимости от влияния элементов технологии в условиях Лесостепи Украины

В статье представлены результаты исследований, проведенных на протяжении 2012-2015 гг. на черноземе обычном в зоне Лесостепи Украины с озимым рапсом сорта Чемпион Украины.Определено влияние сроков и способов посева и основной обработки почвы на урожайность семян, что сказалось на показателях экономической эффективности производства культуры. Их определением обоснована целесообразность сочетания следующих элементов: посев в I декаду сентября строчным способом (ширина междурядий 15 см) по фону вспашки на 25-27 см (в качестве основной обработки почвы). Такая технология в среднем за 2013-2015 гг. обеспечила получение наивысшего уровня урожая – 4,54 т/га и следующие экономические показатели: условно чистая прибыль 18,8 тыс. грн/га, уровень рентабельности – 113,6%, себестоимость 1 т семена – 4,5 тыс. грн.

Ключевые слова: рапс озимый, мера основной обработки почвы, срок сева, способ сева, рентабельность, условно чистая прибыль, себестоимость.

 

V. Gamayunova, I. Garo. Economic efficiency of winter rapeseed growing depending on the influence of elements of technology in the conditions of the forest-steppe of Ukraine

The article presents the results of research conducted during 2012-2015 on common chernozem in the Forest-Steppe zone of Ukraine with winter rapeseed of the Champion of Ukraine variety. The influence of terms and methods of sowing and basic tillage on seed yield was determined, which affected the indicators of economic efficiency of crop production. Their definition substantiates the expediency of combining the following elements: sowing in the first decade of September in a row way (width between rows 15 cm) on the background of plowing by 25-27 cm (as the main tillage). This technology on average for 2013-2015 provided the highest level of yield – 4.54 t / ha and the following economic indicators: relatively net profit of 18.8 thousand UAH / ha, the level of profitability – 113.6%, the cost of 1 ton seeds – 4.5 thousand UAH.

Keywords: winter rapeseed, measure of main tillage, sowing term, sowing method, profitability, conditionally net profit, cost price.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf