В. С. Шебанин, О. Н. Вишневская. Приоритетные направления развития образования взрослых: возможности и практический опыт

УДК 631.361.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-12

 

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор

Миколаївський національний аграрний університет

 

Досліджено сутність та можливості розвитку освіти дорослих з огляду на позитивні практики інших держав світу. Доведено значення неформального освітнього середовища, у тому числі з огляду на потреби особистості, як фахові, так і особистісні. Проаналізовано узагальнений показник рівня щастя, сформовано інформацію з огляду на дослідження Організації Об’єднаних Націй. Обумовлено суттєвий вплив рівня обізнаності населення на суспільний розвиток. Визначено актуальність партнерства у реалізації освітніх проєктів, розвитку освіти дорослих.

Обумовлено дискусійність питання запровадження освіти дорослих з огляду на потребу врегулювання інтересів усіх учасників освітнього процесу, а також взаємоузгодженості дій та рівнів відповідальності у провадженні освітньої діяльності, функціоналу та можливостей закладів вищої освіти, як регіональних соціально-освітніх центрів.

Ключові слова: глобалізація, інтереси суспільства, інтереси особистості, державно-приватне партнерство, освіта дорослих, партнерство у сфері освіти дорослих, соціально-освітній центр, суспільна безпека, суспільний розвиток, центр освіти дорослих, soft skills.

 

Пріоритетні напрями розвитку освіти дорослих:можливості та практичний досвід

Priority directions of adult education development: opportunities and practical experience

 

Список використаних джерел:

 1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 20.06.2021).
 2. Где ж сверять часы, как не в Давосе? Всесвітній економічний форум у Давосі, 2021 рік. URL: http://news.bigmir.net/world/2065190-Povestka-s-Davosa-pandemiya-klimat-i-mnogo-socializma (дата звернення 20.06.2021).
 3. The Global Competitiveness Report. Klaus Schwab, World Economic Forum, 2019, 666 p.
 4. Рейтинг найщасливіших країн світу: хто увійшов до 10-ки кращих https://yur-gazeta.com/golovna/reyting-nayshchaslivishih-krayin-svitu-hto-uviyshov-do-10ki-krashchih.html.
 5. Бауман З. Глобалізація: наслідки для людини і суспільства / Пер. з англ. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 110с.
 6. Белорус О. Г. Экономическая система глобализма. Київ : ИМЕМО, КНЕУ, НАНУ, 2003. 380 с
 7. Власов В. І. Глобалістика: історія, теорія : монографія / наук.ред.акад. НААН О.Г. Білорус і чл.-кор. НААН В.А.Вергунов. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. 856 с.
 8. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. Київ : Либідь, 2006. 310с.
 9. Герст П., Томпсон Г. Сумніви в глобалізації / Пер. з англ. Київ : К.І.С., 2002.  306 с.
 10. Robertson R., White K. E. (Ed.) Globalization or glocalization?// Globalisation. Critical conceptin sociology. Volume III, London 2003, p.p.31-51.
 11. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Перевод с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана. Высшая школа экономики, 2010. 256 с.
 12. Wheelan C. Naked economics. Undressing the Dismal Science. N.Y.; London: W.W. Norton&Company, 2010. 384 p.
 13. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты / Daron Acemoglu, James A. Robinson. М. : АСТ, 2015. 693 с.
 14. Проєкт Закону України «Про освіту дорослих». МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих» https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih.
 15. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [електронний ресурс] URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=196d3373-eb07-4834-a61e-b3608f28eb22&title=SutnistDerzhavnoprivatnogoPartnerstva.
 16. Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства [електронний ресурс] URL : http://ukrppp.com/
 17. Всесвітній економічний форум. URL: https://www.weforum.org/ (data zvernennia: 20.06.2021).
 18. Всесвітній економічний форум, підсумки 2021 року. URL: https://www.dw.com/uk/onlain-zamist-davosa-vsesvitnii-ekonomichnyi-forum-startuvav-u-virtualnomu-formati/a-56333253
 19. Організація Об’єднаних Націй URL: https://www.un.org/en
 20. Девід Уоллес-Уеллс. Безлюдна земля. URL:  http://sg-sofia.com.ua/neobitayemaya-zemlya

В. С. Шебанин, О. Н. Вишневская. Приоритетные направления развития образования взрослых: возможности и практический опыт

Исследованы сущность и возможности развития образования взрослых с учетом действенных практик других стран мира. Доказано значение неформальной образовательной среды, в том числе с учетом потребностей личности как профессиональных, так и личностных. Проанализирован обобщенный показатель уровня счастья, сформирована информация с учетом исследований Организации Объединенных Наций. Обусловлено существенное влияние уровня осведомленности населения на общественное развитие. Определена актуальность партнерства в реализации образовательных проектов, развитие образования взрослых.

Обусловлена дискуссионность вопроса расширения сферы образования взрослых с учетом необходимости урегулирования интересов всех участников образовательного процесса, а также взаимосогласованности действий и уровней ответственности в осуществлении образовательной деятельности, функционала и возможностей учреждений высшего образования как региональных социально-образовательных центров.

Ключевые слова: глобализация, интересы общества, интересы личности, государственно-частное партнерство, образование взрослых, партнерство в сфере образования взрослых, социально-образовательный центр, общественная безопасность, общественное развитие, центр образования взрослых, soft skills.

 

V. Shebanin, O. Vyshnevska. Priority directions of adult education development: opportunities and practical experience

The authors investigate the essence and possibilities of adult education development taking into account the positive practices of other countries. The importance of non-formal educational environment is proved, including taking into account the needs of the individual, both professional and personal. The generalized indicator of the level of happiness is analyzed, the information is formed taking into account the research of the United Nations. Due to the significant impact of public awareness on social development. The relevance of partnership in the implementation of educational projects, the development of adult education is determined.

The authors introduced the discussion of adult education given the need to regulate the interests of all participants in the educational process, as well as the coherence of actions and levels of responsibility in educational activities, functionality and capabilities of higher education institutions as regional socio-educational centers.

Keywords: globalization, public interests, personal interests, public-private partnership, adult education, partnership in the field of adult education, social and educational center, public safety, social development, adult education center, soft skills.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf