Ю. А. Кормишкін, В. В. Уманська. Дієві інструменти управління персоналом в органах місцевого самоврядування

УДК 352.08

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-3

 

Ю. А. Кормишкін, доктор економічних наук

В. В. Уманська, кандидат економічних наук, докторант

Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено сутність управління персоналом в органах місцевого самоврядування, яка полягає в забезпеченні оптимального кількісно-якісного складу, організації підвищення кваліфікації персоналу, досягненні раціонального ступеня мобільності персоналу в органах місцевого самоврядування. Обґрунтовано особливості управління персоналом в органах місцевого самоврядування шляхом узагальнення теоретичних основ. Досліджено інноваційні методи та інструменти управління персоналом, які прямо не передбачені законодавством, але відповідають йому. Визначено, що з метою ефективного управління персоналом варто приділяти увагу такому підходу до управління розвитком людських ресурсів як формування систем безперервного корпоративного навчання.

Ключові слова: персонал, управління персоналом, органи місцевого самоврядування, територіальні громади.

 

Дієві інструменти управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 Effective tools for personnel management in local governmentss

 

Список використаних джерел:

1. Alao, D. O., Ajike, C. A., Ibrahim, M. N. Environmental factors and Local Government administration in Nigeria: A study of Ede North and Ede South Local Government, Osun State, Nigeria, 1999-2014. Kuwait Chapter of Ariabian Journal of Business and Management Review 5 (7). 2016. рр.28 – 42
2. Human Resource Management in local government. The administrative districts from Lower Saxony in Germany. Academic Paper. 2020. Р. 111, Grade: 1,0
3. Justo Herrera, Daniel M. Miller. An Emergent Taxonomy of Public Personnel Management: Exploring the Task Environment of Human Resource Managers in Spanish Local Government. Public Personnel Management. 47(4). рр.445-471
4. Klingner, D. E., Nalbandian, J., Lorens, J. Public personnel management: Contexts and strategies (6th ed.). New York : Longman. 2010. Р.372
5. Serrano, J., Barba, M.I. (2011): La gestión de recursos en las corporaciones locales, Cuadernos de Gestión, fecha publicación online. DOI: 10.5295/cdg.100233ml
6. Vincent, C., Stephen, C. Local Government capacity building and development: Lessons, challenges and opportunities. Journal of Political Science and Public Affairs. 3(1). 2015. рр. 1-5.
7. Wilson, G. The causes, effects and management of industrial conflict in Local Governments of Delta State, 2008-2014. International Journal of Research in Arts and Social Sciences. 8(2). 2015, рр. 44 -55.
8. Wilson: Environmental Factors and Human Resource Management in Local Government Administration in Nigeria. UJAH. Volume 20/2. 2019. рр. 130-148 http://dx.doi./org/10.4314/ujah.v20i2.7
9. Гавкалова Н., Мосумова А. Управління персоналом в публічних організаціях: особливості та проблеми. Ефективна економіка. 2016. №6. URL: http:// www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5018
10. Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі НАДС. Кращі практики управління персоналом. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/human%20resourses/62.pdf
11. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / [Шевченко О.В., Романова В.В., Жаліло Я.А. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук Я.А. Жаліла. Київ: НІСД. 2020. 160 с.
12. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи: Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichnidopovidi/innovaciyniy-rozvitok-teritorialnikh-gromad-v-umovakh-chetvertoi-0
13. Кіцак І. Б. Теоретичні аспекти управління персоналом органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад. Ефективність державного управління. 2018. ВИП. 4 (57). Ч. 1. С.135-144
14. Лiсoгoр Л.С., Нестеренкo В.В. Фoрмування та реалiзацiя трудoвoгo пoтенцiалу регioнiв та грoмад як oснoва забезпечення їх сталoгo рoзвитку. Екoнoмiка i oрганiзацiя управлiння. № 2 (38), 2020. С. 20-30 DOI 10.31558/2307-2318.2020.2.2
15. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ. 2016. 328 с.
16. Матвєєв П.М., Мосумова А. К. Методичний підхід до визначення умов ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. Випуск 14. С. 87-92.
17. Могильний О. М., Патика Н. І., Грищенко О. Ю. Вплив карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 51-67. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104051
18. Опитування Національного агентства з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/opituvannya-shchodo-metodichnikh-potreb-berezen-2021-finalna-versiya.pdf
19. Покотило Т. В. Проблеми розвитку трудового потенціалу в органах публічної служби. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 1 (48). С. 185–191.
20. Посібник з основ управління людськими ресурсами для територіальних громад. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/767/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_HR.pdf
21. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті системи наставництва державних службовців: Наказ Національного агенства з питань державної служби від 25.10.2013 № 189. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189859-13#Text
22. Скрипник С. В., Обіход С. В., Вербівська Л. В. Зайнятість в умовах цифрової економіки. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.4
23. Томашук І. О. Методологічні положення сільського розвитку в контексті функціонування об’єднаних територіальних громад. Економіка АПК. 2021. № 6. С. 101-116. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202106101
24. Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с.
25. Шебанін В. С., Кормишкін Ю. А. Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій. Економіка АПК. 2020. № 8. С. 6-12. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008006
26. Шевченко О. С., Євтушенко Г. І. Інноваційні методи управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Молодий вчений. 2019. № 10 (74). https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-156.

Ю. А. Кормышкин, В. В. Уманская. Действенные инструменты управления персоналом в органах местного самоуправления

В статье исследована сущность управления персоналом в публичных организациях, заключающаяся в обеспечении оптимального количественно-качественного кадрового состава, организации профессионального развития персонала, достижении рациональной степени мобильности персонала в публичной организации. Обоснованы особенности управления персоналом в публичных организациях путем обобщения теоретического базиса. Исследованы инновационные методы и инструменты управления персоналом, прямо не предусмотренные законодательством, но соответствующие ему. Установлено, что для эффективного управления персоналом следует
начать уделять внимание такому подходу к управлению развитием человеческих ресурсов как формированию систем непрерывного корпоративного обучения.

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, органы местного самоуправления, территориальные общины.

Yu. Kormyshkin, V. Umanska. Effective tools for personnel management in local governments

The article examines the essence of personnel management in public organizations, which is to ensure optimal quantitative and qualitative staff, the organization of professional development of staff, achieving a rational degree of mobility of staff in public organizations. The peculiarities of personnel management in public organizations by generalizing the theoretical basis are substantiated. Innovative methods and tools of personnel management, not directly provided by the legislation, but corresponding to it, are studied. It is determined that for effective personnel management, attention should be paid to such an approach to human resource development management as the formation of lifelong learning systems.

Key words: personnel, personnel management, local self-government bodies, territorial communities

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

n112v42021kormishkin.pdf
n112v42021kormishkin.pdf