Ю. Л. Ратушна. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна (нішевих культур)

УДК 65868/456;34

DOI: : 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-4

 

Ю. Л. Ратушна, магістр

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

У статті проаналізовано результати сучасних маркетингових досліджень кон’юнктури ринку зерна, зокрема нішевих культур в Україні. Встановлено, що ринок зерна володіє незаперечними перевагами порівняно з іншими формами організації економічних відносин. Окреслено перспективи вирощування нішевих культур та висвітлено існуючу ситуацію на ринку зернових та кон’юнктуру нішевих культур. Зроблено сегментацію операторів ринку рослинництва щодо виробництва нішевих культур.

Ключові слова: зерно, нішеві культури, кон’юнктура, ринок, маркетинг, ціна, збут, перспективи збуту, інфраструктура.

 

Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна (нішевих культур)

Marketing studies of grain market conjuncture (the niche crops)

 

Список використаних джерел:

1. Артюх Т. О. Маркетингові аспекти забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств-виробників овочевої продукції. Агросвіт. 2010. № 6. С. 57-60.
2. Буряк Р.І. Маркетингове дослідження ринків продукції рослинництва: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 373 с.
3. Відомий прогноз експорту зернових у 2020/2021 маркетинговому році. URL: https://agropolit.com/news/18560-vidomiy-prognoz-eksportu-zernovih-u-2020-2021-marketingovomu-rotsi (дата звернення: 10.08.2021).
4. Власюк В., Максюта А., Поважнюк С. та ін. Економічне відродження через індустріальний розвиток України. Харків: Повноколір. 2020. 432 с.
5. Демчак І.М., Митченок О.О., Трофімова Г.В. та ін. Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК. Київ: НДІ “Украгропромпродуктивність”. 2020. 50 с.
6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 10.08.2021).
7. Експорт з України зернових, зернобобових та борошна. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://minagro.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna (дата звернення: 10.08.2021).
8. Єранкін О.О. Особливості проведення маркетингових досліджень суб’єктами агробізнесу України в сучасних умовах. Економіка АПК. 2008. № 2. С. 16-21.
9. Ільченко Т.В. Маркетингові дослідження на аграрному ринку України: особливості та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 10 (1). С. 125-128.
10. Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д., Євтушенко В.Д. Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 29-38.
11. Кіндзерський Ю.В. Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні. Економіка України. 2017. № 11. С. 48- 72.
12. Лишенко М.О. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: наукові основи, стан, перспективи: монографія. Буринь: ПП “Буринська районна друкарня”. 2018. 324 с.
13. Месель-Веселяк В.Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5-14.
14. Осецький В.Л., Куліш В.А. Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 54-65.
15. Офіційний сайт Інформаційно-аналітичної агенції «АПКІнформ». URL: http://www.apkinform.com/ru/analitycs. (дата звернення: 10.08.2021).
16. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL:http://minagro.gov.ua. (дата звернення: 10.08.2021).
17. Попова А.О., Лохоня О.І. Наука в розвитку економіки України та окремих країн світу. Економіка України. 2020. № 9. С. 21-36.
18. Семенда Д. К., Семенда О. В., Семенда О. Вс. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна. Агросвіт. 2021. №1-2. С. 56-64.
19. Сільське господарство України: Статистичний збірник за 2019 рік / За ред. О. М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2019. 235 с.

 

Ю. Л. Ратушна. Маркетинговые исследования рынка зерна (нишевых культур)

В статье проанализированы результаты современных маркетинговых исследований рынка зерна, в частности нишевых культур в Украине. Установлено, что рынок зерна обладает неоспоримыми преимуществами по сравнению с другими формами организации экономических отношений. Определены перспективы выращивания нишевых культур и освещены существующую ситуацию на рынке зерновых и конъюнктуру нишевых культур. Проанализировано сегментацию операторов рынка растениеводства по производству нишевых культур.

Ключевые слова: зерно, нишевые культуры, конъюнктура, рынок, маркетинг, цена, сбыт, перспективы сбыта, инфраструктура.

Y. Ratushna. Marketing studies of grain market conjuncture (the niche crops)

Results of modern marketing studies of grain market conjuncture, in particular niche crops in Ukraine, have been analyzed in the article. It has been found that grain market has undeniable advantages over other forms of organizing economic relationships. The prospects of growing niche crops have been described and the existing situation at grain market and the grain crops conjuncture have been outlined. The segmentation of crop market operators in relation to the production of niche crops has been analyzed.

Key words: grain, niche crops, conjuncture, market, marketing, price, distribution, distribution prospects, infrastructure.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

n112v42021ratushna.pdf
n112v42021ratushna.pdf