В. С. Шебанін, Г. О. Решетілов. Циркулярна економіка регіону: теоретичний аспект

УДК 332.338

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-1

 

В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН

Г.О. Решетілов, здобувач

Mykolaiv National Agrarian University

 

У статті розкрито сутність поняття «циркулярна економіка» та запропоновано власне визначення цього поняття, як спосіб економічного розвитку, де цінність продуктів, матеріалів і ресурсів зберігається якомога довше, а відходи значно зменшуються або навіть виключаються. Розглянуто реалізацію моделі циркулярної економіки, в основі якої лежать R- принципи її реалізації. Обґрунтовано, що основними сферами розвитку циркулярної економіки регіону є будівництво, мобільність і транспортування, їжа, продукти та послуги. Окреслено переваги від реалізації циркулярної економіки регіону.

Ключові слова: циклічність, циркулярна економіка, регіон, модель циркулярної економіки, переваги.

 

Циркулярна економіка регіону: теоретичний аспект

Circular economy of the region: theoretical aspect

 

Список використаних джерел:

1. Авраменко Н.Л. Товстенко А.А. Територіально-виробничі комплекси як бізнес-модель циркулярної економіки / Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку/ТЕБ-2019 [Текст]: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, Ірпінь, УДФСУ, 04-15 листопада 2019 р. Ірпінь: УДФСУ,2019. С. 347-348.
2. Arsova, S.; Genovese, A.; Ketikidis, P.H.; Alberich, J.P.; Solomon, A. Implementing Regional Circular Economy Policies: A Proposed Living Constellation of Stakeholders. Sustainability 2021, 13, 4916. https://doi.org/10.3390/ su13094916
3. Бабак А.В. Розширена відповідальність виробника за відходи упаковки. Упаковка. 2016. № 3. C. 47–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Upakovka_2016_3_19.
4. Барицька К.М. Кругова економіка в контексті конструктивних рішень запобігання зростанню відходів та дефіциту ресурсів / Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kharkiv, Ukraine, 2020. P. 21–27. URL: http://sciconf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/science-society-education_topical-37issues-and-development-prospects_20-21.01.2020.pdf
5. Bocken N.M.P.; Olivetti, E.A.; Cullen, J.M.; Potting, J.; Lifset, R. Taking the Circularity to the Next Level: A Special Issue on the Circular Economy. URL: http://publications.eng.cam.ac.uk/907388/ doi.org/10.1111/jiec.12606
6. Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/5_2020/202.pdf. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.200
7. Гахович Н., Шинкарук Л. Екологізація промислового виробництва як необхідна умова подолання диспропорційності. Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Л. В. Шинкарук; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. К., 2012. С. 94–98.
8. Geissdoerfer M. The Circular Economy: a new sustainability paradigm. Journal of Cleaner Production. 2017. № 10. р. 757-768
9. Гурьева М. А. Теоретические основы концепта циркулярной экономики. Экономические отношения. 2019. Т. 9. № 3. С. 2311-2336. https://doi.org/10.18334/ eo.9.3.40990
10. Gwara Media – медіа платформа: офіц. сайт. URL : https://gwaramedia.com/reyuz-resajkling-rekonstrukcziya-pryrodnogomaterialu-yak-praczyuyut-czyrkulyarni-mista
11. Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Elsevier Ltd. Journal of Cleaner Production S. 2016. URL: https://www.academia.edu/20541707/A_review_on_circular_economy_the_expected_transition_to_a_balanced_interplay_of_environmental_and_economic_systems
12. Berger T, Frey C.-B. Industrial renewal in the 21st century: Evidence from US cities. Regional Studies. 2017. No 3(51). P. 404- 413
13. European Commission. A Clean Planet for All: A European Strategic Long-Term Vision for a Prosperous, Modern, Competitive and Climate Neutral Economy; COM 2018у.773 Final; European Commission: Brussels, Belgium, 2018. Available online: https: //eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773#document1
14. Зварич Р., Зварич І. Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки. Світ фінансів. 2019. №3 (60). С. 76-86.
15. Злотнік М., Мельник О. Стратегічне управління впровадженням принципів циркулярної економіки на вітчизняних підприємствах. Підприємництво та інновації, (12), (2020). 112-119. https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.19
16. Зуєв В. А. Правове регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його вдосконалення. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблемні шляхи їх вирішення. – К. : ВЕГО «МАМА 86», 2003. – С. 51-92.
17. Кваша Т.К., Паладченко О.Ф. Зелене зростання як альтернативна модель інноваційного розвитку із врахуванням екологічних викликів. Наука та наукознавство. 2014. № 2 (84). С. 50—60
18. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling. 2017. № 14. Р. 221—232. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005
19. Kulczycka J. Definicje i ich interpretacje. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 9–15. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_econom y_in_policy_and_scientific_research.pdf
20. Крисоватий А. І., Сохацька О. М., Скавронська І. В. та ін. Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. За наук. ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого та д.е.н., проф. О. М. Сохацької.. Тернопіль: Осадца Ю. В. 2018р. 478 с.
21. Лойко В. В. Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні: IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. р. 24–27.
22. Лозо О. В., Кордій Н. Г. Правове визначення електронних відходів в Україні та Європейському Союзі. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2019. № 14 (76). URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwic_s3d4KztAhXhkIsKHdLRAtwQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.internauka.com%2Fuploads%2Fpublic%2F15728628321569.pdf&usg=AOvVaw20sK RzFINEJqKJ5YzRLRqp.
23. Мірошниченко С. Економіка замкненого циклу як запорука сталого розвитку світової спільноти. URL: https://www.gurt.org.ua/articles/30308
24. OECD: Прогноз глобальних матеріальних ресурсів до 2060 року: економічні чинники та екологічні наслідки (2019) URL : https://doi.org/10.1787/9789264307452-en
25. Пилюгина М. Циркулярная модель экономики как новый подход к проблеме устойчивого развития. Строительство — формирование среды жизнедеятельности. 2016. № 31. С. 148—155.
26. Pearce D. W., Turner R. K. Economics of natural resources and the environment : Harvester Wheatsheaf, London, 1990. 378 pp.
27. Руда М. В., Мирка Я. В. Циркулярні бізнес-моделі в Україні. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Том 2, №1, 2020р. С. 107-121. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.107
28. Сейсебаєва Н. Г. Стратегія сталого розвитку України: циркулярна економіка та циркулярні бізнес-моделі. URL: https://bit.ly/3cUATu0.
29. Sauvé, S., Bernard, S. and Sloan, P. (2016) Environmental Sciences, Sustainable Development and Circular Economy: Alternative Concepts for Trans-Disciplinary Research. Environmental Development, 17, 48-56. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.09.002
30. Тимошенко І.Л., Дронова О.Л. Циркулярна економіка для умов України. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 9(208). С. 120–127. DOI: 10.5281/zenodo.1485209
31. Fletcher K. Sustainable fashion and textiles: design journeys, Earthscan from Rutledge / Taylor & Francis Group, London. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/286774073//doi.org/10.4324/9781849772778
32. Haas W., Krausmann F., Wiedenhofer D., Heinz M. How Circular is the Global Economy?: An Assessment of Material Flows, Waste Production, and Recycling in the European Union and the World in 2005. Journal of Industrial Ecology. 19, 2015. p. 765–777. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12244

Шебанин В.С., Решетилов Г.А. Циркулярная экономика региона: теоретический аспект

В статье раскрыта сущность понятия «циркулярная экономика» и предложено собственное определение этого понятия как способ экономического развития, где ценность продуктов, материалов и ресурсов сохраняется как можно дольше, а отходы значительно уменьшаются или даже исключаются. Рассмотрена реализация модели циркулярной экономики, в основе которой лежат R-принципы ее реализации. Обосновано, что основными сферами развития циркулярной экономики региона есть строительство,  мобильность и транспортировка, еда, продукты и услуги. Обозначены преимущества от реализации циркулярной экономики региона.

Ключевые слова: цикличность, циркулярная экономика, регион, модель циркулярной экономики, преимущества.

 

V. Shebanin, G. Reshetilov. Circular economy of the region: theoretical aspectу

The article reveals the essence of the concept of “circular economy” and offers its own definition of this concept as a way of economic development, where the value of products, materials and resources is preserved as long as possible and waste is significantly reduced or even eliminated. The implementation of the circular economy model, which is based on the R-principles of its implementation, is considered. It is substantiated that the main areas of development of the circular economy of the region are construction, mobility and transportation, food, products and services. The benefits of implementing a circular economy in the region are outlined.

Keywords: cyclicity, circular economy, region, circular economy model, advantages.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

n112v42021shebanin.pdf
n112v42021shebanin.pdf