Оптимізація параметрів процесу змішування комбікорму з жиромісткою добавкою в гвинтовому змішувачі

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
631.3:636

Автор
К.М. Деркач, аспірант
Тернопільський національний технічний університет імені Iвана Пулюя

Анотація
Визначено оптимальні параметри гвинтового змішувача неперервної дії установки для введення рідкої жиромісткої добавки в розсипний комбікорм. Частота обертання робочого органа гвинтового змішувача знаходиться в межах 375…400 об/хв. Довжина змішувальної частини робочого органа дорівнює 20Т. Крок Т спіралі дорівнює 55 мм.

Ключові слова
гвинтовий змішувач, коефіцієнт неоднорідності суміші, однорідність змішування, комбікорм, жиромістка добавка, частота обертання

Стаття
К. М. Деркач. Оптимізація параметрів процесу змішування комбікорму з жиромісткою добавкою в гвинтовому змішувачі

Список використаних джерел

 1. Антипов С. Т. Машины и аппараты пищевых производств : в 3 кн. / С. Т. Антипов [и др.] ; под ред. В.А. Панфилова, В.Я. Груданова. — Минск : БГАТУ, 2007. — Кн. 1. — 420 с.
 2. Бутковский В. А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства (с основами экологии) / В. А. Бутковский, Е. М. Мельников. — М. : Агропромиздат, 1989. — 464 с.
 3. Деркач К. М. Розробка методу оцінки якості змішування розсипного комбікорму з рідкою жировою добавкою / К. М. Деркач // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наук. пр. / Кіровоградський нац. техн. ун-т. — Кіровоград : КНТУ, 2012. — Вип. 25, ч. 1. — С. 85—90.
 4. Жигжитов А. В. Механизация процессов консервирования и приготовления кормов / А. В. Жигжитов. — Улан-Удэ : Изд-во ФГОУ ВПО “БГСХА им. В.Р. Филиппова”, 2008. — 110 с.
 5. Комбикорма. СырьЩ. Метод отбора проб : ГОСТ 13496.0-80. — Введ. 1981-07-01. — М. : Изд.-во стандартов, 1984. — 8 с.
 6. Крюков В. С. Дозирование микрокомпонентов при производстве премиксов / В. С. Крюков, А. С. Спесивцев // Кормление птиц и с/х животных. Сайт Светланы Щукиной : [сайт]. — Режим доступу : http://svetmix.ru/?page_id=199 (20.10.12). — Назва з екрану.
 7. Лисицын А. Н. Растительные масла в производстве комбикормов / А. Н. Лисицын // Масложировая индустрия 2010 : материалы X Міжнар. конф., 27—28 октября 2010 г., Санкт-Петербург. — СПб. : ВНИИЖ, 2010. — С. 8—14.
 8. Макаров Ю. И. Аппараты для смешения сыпучих материалов / Ю. И. Макаров. — М. : Машиностроение, 1973. — 216 с.
 9. Механизация и технология производства продукции животноводства / [Коба В. Г., Брагинец Н. В., Мурусидзе Д. Н., Некрашевич В. Ф.]. — М. : Колос, 1999. — 528 с.
 10. Правила організації і ведення технологічного процесу виробництва комбікормової продукції. — К. : ВІПОЛ, 1998. — 220 с.
 11. Ревенко І. І. Машиновикористання у тваринництві / І. І. Ревенко, В. М. Манько, В. І. Кравчук; за ред. І.І. Ревенка. — К. : Урожай, 1999. — 208 с.
 12. Свеженцов А. И. Нетрадиционные кормовые добавки для животных и птицы / А. И. Свеженцов, В. Н. Коробко. — Днепропетровск : Арт-Пресс, 2004. — 296 с.

К.М. Деркач. Оптимизация параметров процесса смешивания комбикорма с жиросодержащей добавкой в винтовом смесителе.
Определены оптимальные параметры винтового смесителя непрерывного действия установки для ввода жидкой жиросодержащей добавки в рассыпной комбикорм. Частота вращения рабочего органа винтового смесителя находится в пределах 375…400 об/мин. Длина смесительной части рабочего органа равна 20Т. Шаг Т спирали равен 55 мм.

K. Derkach. Optimization of parameters of process of mixing of the mixed fodder with addition with fat in the spiral mixer.
The optimum parameters of the spiral mixer of continuous action of the plant for adding of liquid addition with fat in the loose mixed fodder are certain. Frequency of rotation of the working organ of the spiral mixer is within the limits of 375…400 r/min. Length of mixer part of the working organ is equal to 20T. The step T of the spiral is equal to 55 mm.