Економічна та біоенергетична ефективність застосування регулятора росту АКМ при вирощуванні помідора

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
635.64:631.8

Автор
К.М. Карпенко, асистент
В.В. Калитка, доктор сільськогосподарських наук, професор
Таврійський державний агротехнологічний університет

Анотація
Досліджено використання регулятора росту АКМ при вирощуванні помідора на крапельному зрошенні. Розраховано рівень рентабельності і біоенергетичний коефіцієнт технологій та запропонованого агроприйому. Встановлено економічну та енергетичну доцільність використання препарату АКМ при вирощуванні помідора.

Ключові слова
помідор, регулятор росту, біоенергетична оцінка, рентабельність

Стаття
К.М. Карпенко, В.В. Калитка. Економічна та біоенергетична ефективність застосування регулятора росту АКМ при вирощуванні помідора

Список використаних джерел

  1. Кравченко В. А. Економічна та біоенергетична ефективність застосування регуляторів росту рослин на культурі помідора [Електронний ресурс] / В. А. Кравченко, І. Л. Гаврись // Наукові доповіді НАУ. — 2008. — Вип. 3 (11). — Режим доступу до статті : http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-3/08kvaotp.pdf
  2. Калініченко О. В. Енергетична оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур / О. В. Калініченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Т. 7 (26). — Полтава : РВВ ПДАА, 2010. — С. 299—306.
  3. Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 р. — К. : Алефа, 2007. — 348 с.
  4. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. ДР №3890 від 03.06.09. РП Б 02040.
  5. Технологія вирощування. Загальні вимоги : ДСТУ 6008:2008 — [Чинний від 22.12.2008]. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — 18 с.
  6. Болотських О. С. Методика енергетичної оцінки технологій в овочівництві / О. С. Болотських, М. М. Довгаль. — Х. : ХДАУ ім. В. В. Докучаєва, 1999. — 28 с.

К.М. Карпенко, В.В. Калитка. Экономическая и биоэнергетическая эффективность применения регулятора роста АКМ при выращивании помидора.
Исследовано использование регулятора роста АКМ при выращивании помидора на капельном орошении. Рассчитан уровень рентабельности и биоэнергетический коэффициент технологий и предложенного агроприема. Установлено экономическую и энергетическую целесообразность использования препарата АКМ.

K. Karpenko, V. Kalitka. Economic and bioenergetic ef ciency applying growth regulators AKM when growing tomatoes.
Investigated the use of growth regulators AKM with tomatoes grown in drip irrigation. Calculated pro tability ratio and bioenergy technologies and proposed ahropryyomu. Established economic and energy appropriateness of drug AKM.