Стан та тенденції діяльності підприємств галузі льонарства України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
330.322.2:677.11

Автор
С.М. Шкарлет, доктор економічних наук, професор
А.М. Коробка, аспірант
Чернігівський державний технологічний університет

Анотація
Представлено історичні етапи розвитку льонарства в Україні. Проаналізовано стан галузі за показниками посівної площі під культуру, урожайність та виробництво льону-довгунцю (волокно) за 1990-2011 рр. Запропоновано основні напрями стабілізації розвитку підприємств галузі льонарства.

Ключові слова
інноваційні розробки, модернізація, льонарство, інтеграційні зв’язки

Стаття
С.М. Шкарлет, А.М. Коробка. Стан та тенденції діяльності підприємств галузі льонарства України

Список використаних джерел

  1. Лузан Ю. Я. Криза льонарства та шляхи її подолання / Ю. Я. Лузан, В. М. Нелеп, О. М. Головня // Економіка АПК. — 2008. — № 3. — С. 38—45.
  2. Простиченко В. С. Поліський льон: минуле, сьогодення, а чи є майбутнє? / В. С. Простиченко, Н. В. Садретдінова // Легка промисловість. — 2009. — № 1. — С. 49.
  3. Кругла Н. А. Історія розвитку льонарства в Україні (друга половина ХІХ-ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Н. А. Кругла. — К., 2002. — 20 с.
  4. Москаленко А. М. Історико-економічні аспекти розвитку вітчизняного льоновиробництва / А. М. Москаленко, В. А. Москаленко // Економіка АПК. — 2007. — № 6. — С. 41—46.
  5. Рослинництво України : статистичний збірник / за ред. Н. С. Власенко. — К. : Державна служба статистики України, 2012. — 108 с.

С.М. Шкарлет, А.М. Коробка. Состояние и тенденции деятельности предприятий отрасли льноводства Украины.
Представлены исторические этапы развития льноводства в Украине. Проанализировано состояние отрасли по показателям посевной площади под культуру, урожайность и производство льна-долгунца (волокно) за 1990-2011 гг. Предложены основные направления стабилизации развития предприятий отрасли льноводства.

S. Shkarlet, A. Korobka. Status and trends of the ukrainian ax enterprises and their activity.
The historical stages of development of ax cultivation in Ukraine have been presented. The state of industry on the indexes of sowing area under a culture, the ax yield dynamics and the production long-stalk ax-ax (ber) in 1990-2011 has been analyzed. Basic directions of stabilizing of development of enterprises of industry of ax production have been offered.