Фактори впливу на прибуток м’ясопереробних підприємств Черкаської області

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.43.01:631.11:637.52

Автор
С.С. Стецюк, аспірант
Науковий керівник – Гладій М.В., д.е.н., професор, академік НААН України
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Анотація
Запропоновано класифікацію факторів впливу на прибуток м’ясопереробних підприємств залежно від характеру дії на економічний ефект. Оцінено ступінь впливу чинників на рівень прибутковості виробників продукції м’ясопереробки Черкаської області. Наведено кількісну інтерпретацію взаємозв’язку податкових інструментів і економічного ефекту суб’єктів господарювання.

Ключові слова
прибуток, рівень прибутковості, м’ясопереробна галузь, факторний аналіз, аналіз чутливості

Стаття
С.С. Стецюк. Фактори впливу на прибуток м’ясопереробних підприємств Черкаської області

Список використаних джерел

 1. Драган О. Основні напрямки реструктуризації підприємств м’ясної промисловості України / О. Драган // Економіка. Фінанси. Право. — 2000. — № 11. — С. 3—6.
 2. Ємцев В. І. Особливості формування конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України / В. І. Ємцев // Науковий вісн. Ужгородського ун-ту. — Ужгород, 2011. — С. 100—105.
 3. Заремба П. О. Методичні підходи до забезпечення стратегічного розвитку м’ясопереробної промисловості / П. О. Заремба // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. — 2007. — Вип. 32. — С. 184—187.
 4. Заремба П. О. Реалізація потенційних можливостей підприємств як умова стабілізації та ефективного розвитку м’ясопереробної промисловості України / П. О. Заремба // Торгівля і ринок України. — 2010. — Вип. 29. — С. 403—410.
 5. Збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 8.07.2010 р. № 2464-VІ.
 6. Кундєєва Г. О. Стан, проблеми та перспективи інноваційної діяльності й тенденції розвитку інноваційної активності м’ясопереробної галузі / Г. О. Кундєєва // Вісник Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. — 2009. — № 1 (5). — С. 164—177.
 7. Мазуренко О. В. Стан і напрями розвитку м’ясопродуктового підкомплексу в Україні / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. — 2002. — № 8.— С. 59—65.
 8. Міхєєнко К. С. Стратегія економічного розвитку м’ясопереробної промисловості : автореф. дис. … канд. економ. наук.: 08.00.03 / К. С. Міхєєнко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 20 с.
 9. Пічкур Т. Стан українського ринку м’яса та м’ясопродуктів / Т. Пічкур, Г. Бондуренко, Д. Засєкін // Товари і ринки. — 2011. — № 2. — С. 46—52.
 10. Податковий кодекс України. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI (2856-17) від 23.10.2010. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http//zakon.rada.gov.ua
 11. Янковий В. О. М’ясопереробна промисловість, стан і перспективи розвитку / В. О. Янковий // Харчова наука і технологія. — 2010. — № 11. — С. 90—95.

С.С. Стецюк. Факторы влияния на прибыль мясоперерабатывающих предприятий Черкасской области.
Предложена классификация факторов влияния на прибыль мясоперерабатывающих предприятий в зависимости от характера воздействия на экономический эффект. Оценена степень влияния факторов на уровень прибыльности производителей продукции мясопереработки Черкасской области. Приведена количественная интерпретация взаимосвязи налоговых инструментов и экономического эффекта деятельности субъектов хозяйствования.

S.S. Stetsyuk. Pressure on pro t meat processing plants Cherkassy region.
The classi cation of factors in uencing the pro t meat processing plants, depending on the nature of the economic impact. Reviewed the impact of factors on the pro tability producers meat processing Cherkasy region. Shows the quantitative interpretation of the relationship of tax instruments and the economic effects of the entity.