Сутнісні характеристики інноваційної діяльності аграрних ВНЗ

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
378.4:504:001.895.008

Автор
І.Г. Волкова, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто інноваційну діяльність в аграрних вищих навчальних закладах. Досліджено сутнісні характеристики такого виду діяльності як окремої системи та всі її складові.

Ключові слова
інноваційна діяльність, інноваційна освітня діяльність, аграрні вищі навчальні заклади, аграрна освіта

Стаття
І.Г. Волкова. Сутнісні характеристики інноваційної діяльності аграрних ВНЗ

Список використаних джерел

  1. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 року № 40-ІV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
  2. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 року № 47 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
  3. Замула О. О. Інноваційний менеджмент : консп. лекцій / О. О. Замула, В. С. Пітя. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 80 с.; Инновационный менеджмент : учеб. справ. пособие / Сост. Н. А. Жернова, Н. Н. Голофастова. ГУ Кузбас. гос. техн. ун-т. — Кемерово, 2001. — 148 с.; Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Краснокутська. — К. : КНЕУ, 2003.; Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенін. — К. : Центр навчальної літератури, 2009. — 392 с.; Основы инновационного менеджмента: Теория и практика : учеб. пособ. / под ред. П.Н. Завлина и др. — М. : НПО «Издательство Экономика», 2000. — 475 с.; Стадник В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. — К. : Академвидав, 2006. — 464 с.
  4. Михайлова Л. І. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, С. Г. Турчіна. — К. : Центр навчальної літератури, 2007. — 248 с.; Пономаренко Л. А. Інноваційний менеджмент курс лекцій / Л. А. Пономаренко, В. А. Паламарчук. — К. : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. — 80 с.; Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України [Текст] : монографія / Н. М. Сіренко. — Миколаїв : [б. и.], 2010.; Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент : підручник / Т. О. Скрипко. — Видавництво Знання, 2011. — 23 с.
  5. Полінкевич О. М. Принципи інноваційної діяльності в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / О. М. Полінкевич // Луцький національний технічний університет. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_2/37.pdf
  6. Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : Положення від 07.11.2000 № 522 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00
  7. Семенюк С. Б. Маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг / С. Б. Семенюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012.— № 2. — С. 39—43.
  8. Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. — Тернопіль : Мандрівець, 2009. — 360 с.

И.Г. Волкова. Сущностные характеристики инновационной деятельности аграрных ВУЗов.
В статье рассмотрена инновационная деятельность в аграрных высших учебных заведениях. Исследованы сущностные характеристики такого вида деятельности как отдельной системы и все ее элементы.

I. Volkova. The essential features of the innovation of agricultural universities.
The paper considers innovation in agricultural universities. The article investigates the essential features of such type of activity as a separate system and all its elements.