Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
330.341.1

Автор
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
М.І. Кареба, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено особливості сільського господарства та їх вплив на інноваційну діяльність. Проаналізовано динаміку інвестицій в сільське господарство України (як усіх, так і іноземних), а також і по її регіонах. Запропоновано цілу низку конкретних заходів щодо покращення інвестиційної діяльності.

Ключові слова
інновації, активізація, ефективність, інвестиційна діяльність, аграрне виробництво

Стаття
І.І. Червен, М.І. Кареба. Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва

Список використаних джерел

  1. Лузан Ю. Я. Формування наукової парадигми сучасного розвитку аграрного сектору України / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. — 2011. — № 7. — С. 22—29.
  2. The global Competitiveness Index Analyzer [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ger.weforum.org/qcr09/ — назва з екрана.
  3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.qov.ua
  4. Єгорова М. О. Активізація інвестиційного клімату України : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. [“Трансформаційні та інтеграційні процеси в економіці України”] (Миколаїв, 10-11 жовтня 2012) / Єгорова М. О. — Миколаїв : МНАУ, 2012. — С. 107—108.
  5. Кісіль Л. І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М. І. Кісіль // Економіка АПК. — 2012. — № 9. — С. 36—39.
  6. Коваль О. М.Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки України / О. М. Коваль // Економіка АПК. — 2010. — № 2. — С. 78—82.
  7. Мацибора Т. В. Ризик як складова інвестиційного процесу / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. — 2008. — № 11. — С. 90—92.
  8. Корецький М. Х. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в агропромислове виробництво : матер. Десятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників [“Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період”], (Київ, 10-11 квітня 2008) / М. Х. Корецький. — К. : ННЦ “ІАЕ”, 2008. — С. 359—364.
  9. Фоміна К. Особливості інвестування в Україну / К. Фоміна // Правовий тиждень. — 2009. — № 32.

И.И. Червен, М.И. Кареба. Активизация инновационной деятельности – важнейшее направление повышения эффективности аграрного производства.
Освещены особенности сельского хозяйства и их влияние на инновационную деятельность. Проанализирована динамика инвестиций в сельское хозяйство Украины (как всех, так и зарубежных), а также и по ее регионам. Предложен целый ряд конкретных действенных мероприятий по улучшению инновационной деятельности.

I.I. Cherven, M.I. Kareba. Activation of innovations – the most important way to improve the efciency of agricultural production.
The specic features of agriculture and its impact on innovation. The dynamics of investment in agriculture in Ukraine (as all and foreign), as well as in its regions. A whole series of concrete measures to improve the investment.