Теоретичні аспекти застосування теорії нечітких множин в економіці

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
519.87:338.43

Автор
М.А. Домаскіна, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто основні проблеми моделювання процесів сільського господарства та обґрунтовано необхідність застосування для моделювання складних економічних систем методів нечіткої математики, зокрема нечітких множин.

Ключові слова
моделювання, нечітка математика, нечіткі множини, стохастичне програмування, невизначеність

Стаття
М.А. Домаскіна. Теоретичні аспекти застосування теорії нечітких множин в економіці

Список використаних джерел

  1. Домаскіна М. А. Особливості моделювання виробничих процесів у сільському господарстві / М. А. Домаскіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2011. — Вип. 1 (58). — С. 89—95.
  2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. — К. : КНЕУ, 2003. — 408 с.
  3. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці / В. Р. Кігель. — К. : ЦУЛ, 2003. — 202 с.
  4. Ковальський В. С. Використання економіко-математичного моделювання в агробізнесі / В. С. Ковальський, О. А. Шумейко // Економіка АПК. — 1996. — № 2. — С. 53—57.
  5. Цюпко І. В. Системи підтримки прийняття рішень як різновид інформаційної системи в економіці / І. В. Цюпко // Динаміка наукових досліджень 2004 : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція : матеріали. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2004. — Том 44. — С. 69—70.
  6. Заде Л. А. Основы нового похода к анализу сложных систем и процесса принятия решений. — В кн. : Математика сегодня. — М. : Знание, 1974. — С. 5—49.

М.А. Домаскина. Теоретические аспекты применения теории нечетких множеств в экономике.
В статье рассмотрены основные проблемы моделирования процессов сельского хозяйства и обоснована необходимость применения для моделирования сложных экономических систем методов нечеткой математики, в частности нечетких множеств.

M. Domaskina. Theoretical aspects of fuzzy set theory in economics.
The article deals with modeling of the main problems of agriculture and the necessity of applying for modeling complex economic systems of fuzzymathematics methods, including fuzzy sets.