Хімічні показники продуктів забою свиней червоної білопоясої породи при різних методах розведення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.082

Автор
С.М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статі подано хімічні показники продуктів забою свиней червоної білопоясої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні. Встановлено, що тварини від поєднання червоної білопоясої породи з кнурами породи ландрас мали значно кращі хімічні показники, якості м’яса та сала, знаходилися в межах норми, в межах піддослідних груп вірогідної різниці не встановлено.

Ключові слова
м’ясо, сало, кислотність, суха речовина, жир, протеїн, зола

Стаття
С.М. Галімов. Хімічні показники продуктів забою свиней червоної білопоясої породи при різних методах розведення

Список використаних джерел

  1. Баньковская И. Б. Особенности формирования мясо-сальных качеств у свиней разных генотипов / И. Б. Баньковская, Т. М. Рак // Перспективы развития животноводства : материалы Х Международной научно-производственной конференции. — Гродно, 2003. — С. 47—48.
  2. Баньковська І. Б. М’ясна продуктивність і якість м’яса свиней нових спеціалізованих генотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступення к. с-г. наук : спец 06.02.01 – Розведення та селекція тварин / І. Б. Баньковська. — Полтава, 1993. — С. 26.
  3. Баньковський Б. В. М’ясність туш та фізико-хімічні показники м’яса і сала полтавського заводського типу м’ясних свиней при різних вагових кондиціях / Б. В. Баньковський, Н. М. Середа // Свинарство. — 1982. — Вип. 37. — С. 20—23.
  4. Березовський М. Д. Деякі фізико-хімічні показники м’яса при чистопорідному розведенні свиней / М. Д. Березовський // Свиноводство. — К. : Урожай, 1986. — С. 17—20.
  5. Коваль О. А. Особливості відгодівлі м’ясних свиней червоно-поясної спеціалізованої лінії / О. А. Коваль // Вісник аграрної науки. — 2004. — № 3. — С. 70—71.
  6. Лисицын А. Международная оценка качества мясного сырья / А. Лисицын, Ю. Татулов // Свиноводство. — 2002. — № 2. — С. 10—20.
  7. Поливода А. М. Физико-химические свойства и белковый состав мяса свиней / А. М. Поливода // Порода свиней. — М. : Колос, 1981. — С. 19—27.
  8. Медведєв В. О. Підвищення м’ясності свиней / В. О. Медведєв. — К. : Урожай, 1976. — С. 6—56.

С.Н. Галимов. Химические показатели продуктов забоя свиней красной белопоясой породы.
В статье приведены химические показатели продуктов забоя свиней красной белопоясой породы при чистопородном разведении и скрещивании. Животные от комбинаций красной белопоясой породы з хряками породы ландрас имели значительно лучшие забойные показатели. Качество мяса и сала находилось в пределах нормы.

S. Galimov. Chemical indexes of killing products of pigs of redwhitebelt breed.
In the article slaughter chemical indexes of killing products of meat-type pigs of red whitebelt breed within pure breeding and crossing are presented. It is established that pigs from crossing of red whitebelt pigs with he-swines of ladnrace breed had sufciently better killing qualities. The quality of meat and fat was within normal limits, and there was no signicant difference within experimental groups.