Синтез системи керування комплектного електропривода сільськогосподарського комбайну

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
681.5

Автор
Д.Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
І.С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
А.М. Фоменко, доцент
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Анотація
Синтезовано векторну систему керування асинхронними комплектними електроприводами томатозбирального комбайна. Розроблено імітаційну модель системи керування. Отримано перехідні характеристики синтезованої системи. Проведено аналіз динамічних характеристик електропривода.

Ключові слова
комплектний електропривод, векторна система автоматичного керування, томатозбиральний комбайн, асинхронний двигун

Стаття
Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко. Синтез системи керування комплектного електропривода сільськогосподарського комбайну

Список використаних джерел

  1. Шарейко Д. Ю. Використання комплектних електроприводів в сільськогосподарських комбайнах / Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2012. — № 3 (67). — С. 190—195.
  2. Мігальов А. Самохідний томатозбиральний комбайн Antares моделі МС 45 / А. Мігальов, В. Сидоренко, І. Макаренко // Техніка і технології АПК. — 2010. — № 6 (9). — С. 14—16.
  3. Сельхозтехника АГРОМАШ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.agromh.com/
  4. Приводная техника в Украине Lenze [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.lenze.org.ua/
  5. Терехов В. М. Система управления электроприводов / В. М. Терехов, О. И. Осипов — М. : Академия, 2005. — 302 с.

Д.Ю. Шарейко, И.С. Билюк, А.Н. Фоменко. Синтез системы управления комплектного электропривода сельскохозяйственного комбайна.
Синтезирована векторная система управления асинхронными комплектными электроприводами томатоуборочного комбайна. Разработана имитационная модель системы управления. Получены переходные характеристики синтезированной системы. Проведен анализ динамических характеристик электропривода.

D. Sharejko, I. Bilyuk, A. Fomenko. Synthesis of control system of complete electric drives of agricultural combine.
Vector control system by the asynchronous complete drives of combine for cleaning up of tomatoes is synthesized. The simulation model of control system is developed. Transitional descriptions of the synthesized system are got. The analysis of dynamic descriptions of electric drives is conducted.