Аналіз відтворювальних характеристик голштинської худоби при імітації стабілізуючого відбору

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.23.082.2

Автор
О.Ю. Сметана, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У роботі здійснено аналіз тривалості інтервалу між отеленням, лактацій, сервіс- і сухостійних періодів голштинської худоби у розрізі класів п’ятигрупової моделі стабілізуючого відбору. Виявлено високий ступінь обумовленості мінливості міжотельного періоду, тривалості лактації та сервіс-періоду від ефекту стабілізуючого відбору.

Ключові слова
голштинська худоба, тривалість лактації, міжотельний період, сервіс-період, сухостійний період, стабілізуючий відбір

Стаття
О.Ю. Сметана. Аналіз відтворювальних характеристик голштинської худоби при імітації стабілізуючого відбору

Список використаних джерел

  1. Гавриленко Н. С. Повышение воспроизводительной способности коров / Н. С. Гавриленко, Г. С. Шарапа // Зоотехния. — 1990. — № 1. — С. 77—79.
  2. Костомахин Н. М. Воспроизводство стада и выращивание ремонтного молодняка в скотоводстве / Н. М. Костомахин. — М. : Колос, 2009. — 109 с.
  3. Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного процесса : избранные труды / И. И. Шмальгаузен. — М. : Наука, 1983. — 360 с.
  4. Урбах В. Ю. Биометрические методы : статистическая обработка опытных данных в биологии, сельском хозяйстве и медицине. — 2-е изд. / В. Ю. Урбах. — М. : Наука, 1964. — 416 с.
  5. Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях / Ю. П. Алтухов. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : Наука, 1989. — 328 с.
  6. Сметана О. Ю. Порівняльний аналіз ефектів впливу різних моделей стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — 2009. — Вип. 17. — С. 135—141.
  7. Лакин Г. Ф. Биометрия : учеб. пособие для биол. спец. вузов / Г. Ф. Лакин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 1990. — 352 с. : ил.

А.Ю. Сметана. Анализ воспроизводительных характеристик голштинского скота при имитации стабилизирующего отбора.
В работе проанализирована продолжительность интервалов между отёлами, лактациями, сервис- и сухостойными периодами голштинского скота в разрезе классов пятигрупповой модели стабилизирующего отбора. Выявлен высокий уровень обусловленности изменчивости межотельного периода, продолжительности лактации и сервис-периода от эффекта стабилизирующего отбора.

O. Smetana. The analysis of reproductive characteristics of the holstein cattle in the simulation of stabilizing selection.
There was analyzed the length of the interval between calving lactations, the service and dead periods of the Holstein cattle in terms of classes of 5-group model of stabilizing selection in the work. Was found a high degree of the conditioning of variability of the period between calving’s, the duration of lactation and service period from the effect of stabilizing selection.