Методи молекулярної біології в детекції та типуванні патогенних вірусів та бактерій

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
577.21

Автор
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Представлено сучасні методи діагностики патогенів, що використовуються у медичній біотехнології та молекулярній біології. Особлива увага приділяється методу генотипування, що в наш час отримав найбільше застосування у практиці.

Ключові слова
методи, молекули, біологія, патогени, плазміди

Стаття
І.Ю. Горбатенко. Методи молекулярної біології в детекції та типуванні патогенних вірусів та бактерій

Список використаних джерел

 1. Горбатенко І. Ю. ДНК аналіз у криміналістиці / І. Ю. Горбатенко. — Херсон : Видавець Чуєв С.М., 2007. — С. 123.
 2. Горбатенко І. Ю. Перспективність застосування рибози мів у епідеміології вірусних хвороб у процесі використання модифікованих організмів / І. Ю. Горбатенко, К. В. Шамраєв, М. І. Гиль // Матеріали науково-практичного семінару “Проблеми отримання та використання генетично модифікованих і клонованих організмів” 11 березня 2004 р. — 2004. — С. 62—64.
 3. Горбатенко І. Ю. Особливості молекулярних технологій в детекції та типуванні патогенних бактерій та вірусів / І. Ю. Горбатенко // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу. — Миколаїв, 2011.
 4. Детекция вируса лейкоза КРС с использованием полимеразно-цепной реакции / О. Ю. Лиманская, А. П. Лиманский и др. // Вісник аграрної науки. — 1999. — № 9. — С. 35—39.
 5. D. C. Schwartz, C. R. Cantor // Cell. — 1984. — Vol. 37, № 1. — Р. 67—75.
 6. D. R. Schaberg , M. Zervos // Rev. Infect. Dis. — 1986. — Vol 8, № 5. — Р. 705—712.
 7. F. Sanger, A. R. Coulson // J. Mol. Biol. — 1975. — Vol. 94, № 3. — Р. 441—448.
 8. A. M. Maxam, W. Gilbert // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 1977. — Vol. 74, № 2. — P. 560—564.
 9. J. G. Williams [et. al] // Nucleic Acids Res. — 1990. — Vol. 18, № 22. — P. 6531—6535.
 10. M. Orita, H. Ivahana, H. Kazanawa, T. Sekya // Proc. Natl. Acad. Sci. — 1989. — Vol. 86, № 8. — Р. 2766—2770.
 11. Mullis. K. // Methods of enzymology / K. Mullis., F. Faloona // Academic Press. — 1987. — Vol. 155. — Р. 335—350.

И.Ю. Горбатенко. Методы молекулярной биологии в детекции и типировании патогенных вирусов и бактерий.
Представлены современные методы диагностики патогенов, которые используются в медицинской биотехнологии и молекулярной биологии. Особенное внимание уделяется методу генотипирования, который в наше время наиболее применяется на практике.

I. Gorbatenko. Molecular biology techniques in the detection and typing of pathogenic viruses and bacterias.
The modern methods of diagnosis of pathogens used in medical biotechnology and molecular biology are submitted. Particular attention is given to the method of genotyping that nowadays getting used in practice most frequently.