Зарубіжний досвід підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в контексті регіонального економічного розвитку

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
338.436:332.1

Автор
М.С. Гордієнко, аспірант
Черкаський державний технологічний університет

Анотація
У статті розглянуто закордонний досвід розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, проаналізовано кооперативне законодавство ряду країн, де кооперація є дієвим механізмом сприяння розвитку регіонів, та особливостей оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в цих країнах. На основі проведеного аналізу розроблено рекомендації щодо сприяння кооперації в Україні.

Ключові слова
кооперативний рух, розвиток регіону, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, неприбутковість, оподаткування кооперативів

Стаття
М.С. Гордієнко. Зарубіжний досвід підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в контексті регіонального економічного розвитку

Список використаних джерел

 1. Cobia, David W. Distribution of Net Income // Cooperatives in Agriculture Edited by David Cobia. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, p. 221—242, 1989.
 2. Italy : Agriculture sector [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.fao.org/countryprofi les/index.asp?lang=en&iso3=ITA&subj=4
 3. Аналітичне дослідження. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. — Київ, 2011. — 91 с.
 4. Білий М. М. Неприбутковий статус кооперативу в системі формування та використання його фінансових ресурсів / М. М. Білий // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2009. — Вип. V, Т. 1. — С. 68—75.
 5. Бородаєвський С. В. Історія кооперації. — Прага : Укр. громад. видав. фонд, 1925. — 344 с.
 6. Горкіна Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.). — К. : Наук. думка, 1994. — 244 с.
 7. Григорьєва С. В. Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід і проблеми його впровадження в Україні / С. В. Григорьєва // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. — 2010. — № 3 (42). — С. 18—22. — (Серія «Економічні науки»).
 8. Європейська хартія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg994300
 9. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України № 469/97 ВР 17 від 17.07.1997 // Економіка АПК. — 1997. — № 7. — С. 89—94.
 10. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зіновчук. — Вид. 2-ге [перероб. та доп.]. — К. : Логос, 2001. — 256 с.
 11. Макаренко А. П. Теория и история кооперативного движения : учебное пособие для студентов высших и средних кооперативных учебных заведений / А. П. Макаренко — М. : Маркетинг, 1999 — 328 с.
 12. Марочко В. І. Українсько-селянська кооперація: історико-теоретичний аспект (1861-1879 рр.) / В. І. Марочко. — К. : М. Р. Kots Publishng, 1995. — 272 с.
 13. Матеріали досліджень комітету з питань сільськогосподарської кооперації в країнах ЄС. — Брюссель, 1995. — С. 20.
 14. Державна податкова служба України [Електронний ресурс] : офіційний сайт — Режим доступу : http://sta.gov.ua/control/uk/publish/article
 15. Папцов А. Г. Экономика аграрного сектора развитых стран в условиях мирового продовольственного кризиса / А. Г. Папцов ; РАСХВНИИЭСХ. — М., 2009. — 280 с.
 16. Петриков А. В. Экономические и правовые проблемы сельскохозяйственной кооперации / А. В. Петриков, Б. И. Пошкус, Р. Г. Янбых [и др.]. — М. : Научные тр. ВИАПИ, 2000. — Вип. 1. — С. 118—128.
 17. Зубатенко О. Правове забезпечення державної підтримки господарської діяльності кооперативів в Україні / О. Зубатенко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 10. — С. 141—143.
 18. Сільськогосподарська кооперація світу в цифрах і фактах [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://170820.minagro.web.hosting-test.net/page/?10099.
 19. О сельскохозяйственной кооперации : Федеральный Закон Российской Федерации // Экономика сельского хозяйства России. — 1995. — № 12. — С. 111.
 20. Чаянов А. В. Краткий курс кооперации (Репринт 1925 года) / А. В. Чаянов. — М. : Книжная палата, 1989. — 95 с.

М.С. Гордиенко. Зарубежный опыт поддержки развития сельськохозяйственной обслуживающей кооперации в контексте регионального экономического развития.
В статье рассмотрен зарубежный опыт развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации, проанализировано кооперативное законодательство ряда стран, где кооперация является действенным механизмом содействия развитию регионов, и особенностей налогообложения сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в этих странах. На основе проведенного анализа разработаны рекомендации по содействию кооперации в Украине.

M. Hordiienko. Foreign experience in support of the development of agricultural service cooperation in the context of regional economic development.
In article foreign experience in the development of agricultural servicing cooperation, the analysis of cooperative laws of several countries where cooperation is an effective mechanism for promoting development of the regions and features of taxation of agricultural service cooperatives in these countries is considered. Based on this analysis recommendations in promoting of cooperation in Ukraine are made.