Перетравність поживних речовин раціону і баланс азоту у свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
636.087.8:612.015.3

Автор
А.В. Гуцол, доктор сільськогосподарських наук
Вінницький національний аграрний університет

Анотація
Показано, що згодовування молодняку свиней ферментних препаратів мацеробациліну, мацерази, МЕК-1, міновіту та мінази зумовлює збільшення коефіцієнтів перетравності клітковини, жиру, протеїну, а також відкладання азоту в тілі.

Ключові слова
ферментні препарати, свині, згодовування, перетравність, засвоєння азоту

Стаття
А.В. Гуцол. Перетравність поживних речовин раціону і баланс азоту у свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Список використаних джерел

  1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / Изд. пятое ; под ред. М. Ф. Томмэ. — М. : Колос, 1969. — 360 с.
  2. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных : справочное пособие / Под ред. А. П. Калашникова и Н. И. Клейменова. — М. : Агропромиздат, 1985. — 352 с.
  3. Норми годівлі, раціони і поживність кормів різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук та ін. — Суми : Університетська книга, 2008. — 488 с.
  4. Переваримость кормов / М. Ф. Томмэ, Р. В. Мартыненко, К. Неринг и др. — М. : Колос, 1970. — 464 с.
  5. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. — М. : Колос, 1969. — 352 с.
  6. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник [Ін-т біології тварин УААН / Колектив авторів]. — Львів, 2004. — С. 288—293.

А.В. Гуцол. Переваримость питательных веществ рациона и баланс азота у свиней при скармливании ферментных препаратов.
Показано, что скармливание молодняку свиней ферментных препаратов мацеробацилина, мацеразы, МЕК-1, миновита и миназы обуславливает увеличение коэфициентов переваримости клетчатки, жира, притеина, а также отложение азота в теле.

A. Gutsol. Digestibility of nutrients and nitrogen balance in pigs fed with enzyme preparations.
It is shown that feeding young pigs enzymes macerobacellin, Matseraza, MEK-1, and minovitu minazy causes an increase of digestibility coeffi cients of fi ber, fat, protein, and delaying nitrogen in the body.