Об’єкти бухгалтерської професії в аграрному секторі

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
001.12:[331.54:657]:631

Автор
В.М. Метелиця, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Анотація
Обґрунтовано положення про те, що управління аграрною галуззю стає можливим завдяки визнанню специфічних складових аграрного сектора в якості об’єктів бухгалтерської професії. Проведено дослідження таких складових аграрного сектора: біологічної (в частині об’єктів обліку біологічного капіталу та процесу сільськогосподарської діяльності), агротехнічної (об’єкт обліку – процес виробництва органічної продукції (сировини) та фінансової (об’єкт обліку – фінансовий капітал).

Ключові слова
об’єкти бухгалтерської професії, біологічний капітал, органічне виробництво, фінансовий капітал

Стаття
В.М. Метелиця. Об’єкти бухгалтерської професії в аграрному секторі

Список використаних джерел

  1. Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки [Текст] : монографія / Г. Г. Кірейцев ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 236 с. — На укр. яз.
  2. Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки [Текст] : монографія / В. М. Жук. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. — 648 с.
  3. Професійна діяльність бухгалтера: аутсорсинг, ризики, захист інформації [Текст] : монографія / Л. В. Чижевська, І. М. Вигівська, А. П. Дикий, Л. С. Скакун. — Житомир : ЖДТУ, 2011. — 404 с.
  4. Біленький О. Ю. Виробництво та експорт продукції тваринництва у світі [Текст] / О. Ю. Біленький // Економіка АПК. — 2012. — № 6. — С. 110—113.
  5. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року [Текст] / [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка]. — [2-е вид., переробл. і допов.] — К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. — 218 с.
  6. Амбросов В. Я. Шляхи відтворення тваринництва [Текст] / В. Я. Амбросов // Економіка АПК. — 2012. — № 5. — С. 37—40.
  7. Артиш В. І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України [Текст] / В. І. Артиш // Економіка АПК. — 2012. — № 7. — С. 19—22.
  8. Дудар О. Т. Формування системи органічного агровиробництва [Текст] / О. Т. Дудар // Економіка АПК. — 2012. — № 8. — С. 31—38.
  9. Шолойко А. С. Тенденції державної підтримки сільського господарства [Текст] / А. С. Шолойко // Економіка АПК. — 2012. — № 5. — С. 41—44.

В.М. Метелица. Объекты бухгалтерской профессии в аграрном секторе.
Обосновано положение о том, что управление аграрной отраслью становится возможным благодаря признанию специфических составляющих аграрного сектора в качестве объектов бухгалтерской профессии. Проведено исследование таких составляющих аграрного сектора: биологической (в части объектов учета биологического капитала и процесса сельскохозяйственной деятельности), агротехнической (объект учета – процесс производства органической продукции (сырья) и финансовой (объект учета – финансовый капитал).

V. Metelitza. Objects of accounting profession in agricultural sector.
The thesis that the management of agricultural sector is made possible by the recognition of specifi c components of agrarian sector as objects of profession is grounded. The following components of agrarian sector are studied: biological (in terms of biological capital and process of agricultural activities as objects of accounting), agronomic (object of accounting – process of organic production) and fi nancial (object of accounting – fi nancial capital).