Оцінка моделей технологій вирощування кукурудзи на силос середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
633.15:659.113.23

Автор
І.П. Сатановська, молодший науковий співробітник
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Анотація
Висвітлено порівняльну оцінку моделей технологій вирощування кукурудзи на силос із застосуванням передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення в умовах правобережного Лісостепу України. Визначено модель технології, яка має вищу енергетичну ефективність порівняно із контролем та є більш конкурентоспроможною.

Ключові слова
порівняння, технологія, кукурудза, силос, гібрид, передпосівна обробка насіння, позакореневе підживлення

Стаття
І.П. Сатановська. Оцінка моделей технологій вирощування кукурудзи на силос середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ

Список використаних джерел

  1. Портер Майкл Э. Конкуренция : учеб. пособ.; пер. с англ. / М. Э. Портер. — М.: Вильямс, 2001. — 495 с.
  2. Agricultural sustainability and intensive production practices / Tillman D., Cassman K. G., Matson P. A. et all. // Nature. — 2002. — 418, № 8. — P. 671—677.
  3. Захаркевич Н. П. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств цукрового виробництва регіону / Захаркевич Н. П. // ДонДУУ Менеджер. — 2006. — № 2 (36). — С. 91—98.
  4. Лифиц И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. — 2-е изд., перераб. и доп. / Лифиц И. М. — М. : Юрайт М., 2001. — С. 155.
  5. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський / Портер Майкл Е. — К. : Основи, 1997. — С. 22.
  6. Белоус О. П. Менеджмент: конкурентоспособность и эффективность / Белоус О. П., Панченко Е. Г. — К. : Знание Украины, 1992. — 40 с.
  7. Гарькавий А. Д. Конкурентоспроможність технологій і машин : навчальний посібник / Гарькавий А. Д., Петриченко В. Ф., Спірін А. В. — Вінниця : ВДАУ, 2003. — 68 с.
  8. Запарнюк В. І. Оцінка моделей технологій вирощування вики ярої на зерно / В. І. Запарнюк // Вісник аграрної науки. — 2013. — № 5. — С. 79—81.
  9. Економіка сільського господарства : навч. посіб. / В. К. Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий та ін. ; за ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. — К. : Каравела, 2009. — 264 с.

И.П. Сатановская. Оценка моделей технологий выращивания кукурузы на силос среднеспелого гибрида Моника 350 МВ.
Освещена сравнительная оценка моделей технологий выращивания кукурузы на силос с применением предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки в условиях правобережной Лесостепи Украины. Определена модель технологии, имеющая большую энергетическую эффективность по сравнению с контролем и более конкурентноспособная.

I. Satanovskaya. The evaluation of the technological models of growing corn for silage medium-ripe hybrid Monica 350 MV.
The article deals with the comparison of some technological models of growing corn for silage with the usage of the pre-sowing seed treatment and foliar application on the Right-bank of the Forest-steppe of Ukraine. The most effi cient and competitive technological model in comparison with the controlling one is defi ned.