Ефективність застосування біоглобіну на посівах буряка столового у повторній культурі на зрошенні дощуванням в умовах північного Степу України

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
635.1:631.5:635.11

Автор
О.Л. Семенченко, науковий співробітник, аспірант
А.С. Даніліна, науковий співробітник, аспірант
Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН України

Анотація
У статті подано результати досліджень різних способів застосування регулятора росту біоглобіну на врожайність пучкової продукції та вихід маточних коренеплодів буряка столового за різних густот рослин. Встановлено доцільність вирощування столових буряків літніх строків сівби у повторній культурі.

Ключові слова
регулятор росту, буряк столовий, врожайність, літня сівба

Стаття
О.Л. Семенченко, А.С. Даніліна. Ефективність застосування біоглобіну на посівах буряка столового у повторній культурі на зрошенні дощуванням в умовах північного Степу України

Список використаних джерел

  1. Сич З. Д. Гармонія овочевої краси та користі / З. Д. Сич, І. М. Сич. — К. : Арістей, 2005. — 192 с.
  2. Сич З. Д. Післязбиральні технології доробки овочів для логістики і маркетингу / З. Д. Сич, І. О. Федосій, Г. І. Подпрятов. — К. : Миронівська друкарня, 2010. — 321 с.
  3. Романов О. В. Урожайність насіння буряка столового в залежності від строків посіву, розміру маточників та схеми посадки / О. В. Романов // Селекція і насінництво. — Харків, 2003. — № 87. — С. 176—185.
  4. Бойко Г. М. Урожайність насінників буряка столового залежно від різних доз і способів внесення мінеральних добрив в умовах північного Степу / Г. М. Бойко, В. Ф. Заверталюк // Овочівництво і баштанництво. — Харків, 2010. — № 56. — С. 312—317.
  5. Доспехов Б. А. Методика опытного дела / Б. А. Доспехов. — М. : Агропромиздат, 1985. — 350 с.
  6. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [за ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка]. — Харків : Основа, 2001. — 361 с.

Е.Л. Семенченко, А.С. Данилина. Эффективность использования биоглобина на посевах столовой свеклы в повторной культуре на орошении дождеванием в условиях северной Степи Украины.
Представлены результаты исследований применения регулятора роста биоглобина на урожайность пучковой продукции и выход маточных корнеплодов свеклы столовой при разных густотах растений.

E. Semenchenko, A. Danilina. Effi ciency of a using bioglobin for culture beetroot in the re cultured for irrigation sprinkling in the northern Steppes of Ukraine.
The results of studies application of growth regulator bioglobin on productivity beam of products and output uterine beet roots at different density of plants.