Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
636:338.439.4

Автор
Н.В. Бобровська, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті обґрунтовано сутність та особливості еколого-економічних аспектів природокористування з метою забезпечення зрівноваженого розвитку, реалізації заходів щодо мінімізації екологічних ризиків із урахуванням міжнародних і державних цільових, регіональних програм збереження і відтворення окремих видів природних ресурсів.

Ключові слова
еколого-економічні аспекти, зрівноважений розвиток, природні ресурси, природоохоронні заходи

Стаття
Н.В. Бобровська. Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів

Список використаних джерел

  1. Шувар І. А. Екологічні основи збалансованого природокористування : [навчальний посібник] / І. А. Шувар, В. В. Снітинський, В. В. Бальковський. — Львів; Чернівці : Книги-XXI, 2011. — 760 с.
  2. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.menr.gov.ua.
  3. Національна доповідь щодо впровадження в Україні Конвенції організації об’єднаних націй про боротьбу з опустелюванням [Електронний ресурс] — К., 2007. — Режим доступу : www.menr.gov.ua/media/files/Articles/…/nac_dop_opystel.doc.
  4. Український науковий центр екології моря [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.sea.gov.ua/GIS/BSR/UA/ducuments/legislation/Prog_bio.htm.
  5. Борисова В. А. Відтворення природного потенціалу АПК: економічні аспекти / В. А. Борисова. — Суми : Довкілля, 2003. — 372 с.
  6. Вишневська О. М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : [монографія] / О. М. Вишневська. — Миколаїв, 2011. — 436 с.
  7. Данилишин Б. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України / Б. Данилишин, В. Чижова // Економіка України. — 2004. — № 3. — С. 4—11.
  8. Дорогунцов С. І. Удосконалення управління природокористуванням в АПК / С. І. Дорогунцов, П. П. Барщевський, Б. М. Данилишин. — К. : Урожай, 1992. — 124 с.
  9. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави / П. Т. Саблук // Доп. на сьомих річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 9-10 листоп. 2005 року. — К. : УААН, ННЦ «ІАЕ», 2005. — 89 с.
  10. Хлобистов Є. Економіка екологічної безпеки: теорія, методологія, бюджетне забезпечення / Є. Хлобистов // Економіст. — 2010. — № 12. — С. 57—59.

Н.В. Бобровская. Эколого-экономические аспекты использования природных ресурсов.
В статье обоснованы сущность и особенности эколого-экономических аспектов природопользования с целью обеспечения сбалансированного развития, реализации мероприятий по минимизации экологических рисков с учетом международных и государственных целевых, региональных программ сохранения и восстановления отдельных видов природных ресурсов.

N. Bobrovskaya. The environmental and economic aspects of sustainable use of natural resources.
The nature and characteristics of ecological and economic aspects of environmental management in order to ensure a sustainable development, minimization of some environmental risks, taking into account the international and national target, and regional programs of the natural preservation and restoration of some definite natural resources are grounded in the article.