Сучасні тенденції експорту-імпорту м’яса в Україні

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
637:339.562/564

Автор
О.Б. Дацко, здобувач
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

Анотація
Наведено результати аналізу експорту-імпорту м’яса в Україні. Розглянуто питання зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті вступу України до СОТ, впливу глобалізації і визначення ефективних форм співробітництва, які були б адекватними вимогам та тенденціям розвитку світового сільськогосподарського виробництва в умовах загострення продовольчої ситуації.

Ключові слова
експорт, імпорт, динаміка, м’ясо великої рогатої худоби, свинина, м’ясо птиці, конкурентоспроможність продукції, сальдо, зовнішньоторговельні операції, м’ясопродуктовий підкомплекс

Стаття
О.Б. Дацко. Сучасні тенденції експорту-імпорту м’яса в Україні

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук та ін.] ; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. — К. : ННЦ ІАЕ, 2011. — 1008 с.
 2. Аграрний сектор України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://agroua.net/economics/documents/category-116/doc-173/
 3. Астахов В. П. Бухгалтерський облік і Міжнародний валютний контроль із зовнішньоекономічної діяльності / В. П. Астахов. — М. : ПРИОР, 2005. — 450 с.
 4. Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : [підручник для студ. вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»] : 2-е вид. доп. і перероб. / Ф. Ф. Бутинець. — Житомир : Рута, 2001. — 544 с.
 5. Дахно І. І. Зовнішньоекономічна діяльність : [навч. посіб.] / І. І. Дахно. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 360 с.
 6. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : [навч. посіб.] / М. І. Дідківський. — К. : Знання, 2006. — 462 с.
 7. Козик В. В. Зовнішньоекономічні операції і контракти : [навч. посіб.] / В. В. Козик. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.
 8. Міжнародні фінанси : навчальний посібник / ред. Ю.Г. Козак. — 3-е вид. перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2007. — 640 с.
 9. Миколаєва І. П. Світова економіка : [навч. посіб. для вузів] / І. П. Миколаєва. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 460 с.
 10. Моніторинг стану галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції за січень-березень 2013 року в цифрах, графіках, діаграмах / І. М. Демчак, О. В. Сеннь, Д. М. Микитюк, О. Л. Чижевський. — К. : НДІ Украгропрпомпродуктивність, 2013. — 47 с.
 11. Ульянова Н. В. Експорт. Імпорт. Облік і оподаткування / Н. В. Ульянова. — М. : Бератор-Пресс, 2002. — 340 с.
 12. Янковський Н. А. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності великого виробничого комплексу / Н. А. Янковський. — М. : Гардарика, 2008. — 490 с.
 13. У 2013 р. в Україні на 35% скоротиться імпорт м’яса завдяки внутрішньому виробнику [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/09/15/308874.
 14. Імпорт м’яса в Україну зменшиться на 35% [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2013/09/11/394453/

О.Б. Дацко. Современные тендеции экспорта-импорта мяса в Украине.
Приведены результаты анализа экспорта–импорта мяса в Украине. Рассматривается вопрос внешнеэкономических связей Украины в контексте вступления Украины в ВТО и влияния глобализации на воспроизводство сельськохозяйственной продукции и определение эффективных форм сотрудничества, которые были бы адекватны требованиям и тенденциям развития мирового сельскохозяйственного производства в условиях обострения продовольственной ситуации.

O. Datsko. Modern tendencies of meat export and import activity in Ukraine.
The analysis of exports and imports of meat in Ukraine has been made. The question of diversification of foreign economic relations of Ukraine in the context of Ukraine’s joining to WTO and the impact of globalization on the reproduction that would be adequate for the requirements and trends of global agricultural production in a deterioration of the food situation have been examined.