Удосконалення лісомеліоративного забезпечення агроландшафтів Миколаївської області

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
630.26

Автор
Г.Б. Гладун, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Г. Гладун, молодший науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Анотація
Розглянуто принципи формування лісомеліоративних насаджень з урахуванням сучасних вимог, їх структуру та кількісні показники, розраховані відповідно до особливостей природних умов Миколаївщини.

Ключові слова
лісові меліорації, захисна лісистість, агроландшафти

Стаття
Г.Б. Гладун, Ю.Г. Гладун. Удосконалення лісомеліоративного забезпечення агроландшафтів Миколаївської області

Список використаних джерел

 1. Макарова Г. А. Деградація ґрунтів Миколаївської області: причини виникнення та сучасний стан / Г. А. Макарова, М. О. Троїцький, М. М. Попова // Вісник НУКМА. — 2010. — Том 132, Вип. 119. — С. 74—79.
 2. Гладун Г.Б. Агролісомеліорація в Україні: на шляху від гіпотези до доктрини / Г. Б. Гладун // Лісівництво і агролісомеліорація. — Харків : Оригінал, 2000. — Вип. 97. — С. 3—9.
 3. Ліс у Степу: основи сталого розвитку : монографія / О. І. Фурдичко, Г. Б. Гладун, В. В. Лавров ; За наук. ред. О.І. Фурдичка. — К. : Основа, 2006. — 496 с.
 4. Чорний С. Г. Пилова буря 23-24 березня 2007 року у південних районах України – причини та наслідки / С. Г. Чорний, Т. М. Чорна // Охорона родючості ґрунтів : збірник статей / Під. ред. В.О. Грекова. — К., 2008. — Випуск 4. — С. 158—170.
 5. Грабак Н. Х. Методичні підходи до формування екологічно збалансованих агроландшафтів у післяреформений період / Н. Х. Грабак // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — Т. 132, Вип. 119. Екологія. — С. 89—92.
 6. Рекомендації з формування лісової генетичної компоненти в агроекосистемах України за ландшафтно-екологічним принципом для степової природно-кліматичної зони / О. І. Фурдичко, Р. Р. Возняк, Г. Б. Гладун та ін. — К. : ІА УААН, 2006. — 19 с.
 7. Рекомендації щодо принципів застосування лісових меліорацій на ландшафтноекологічній основі / Г. Б. Гладун, М. Н. Агапонов, В. Г. Келеберда та ін. — Харків, 2009. — 34 с.
 8. Рекомендації щодо використання площ лісомеліоративного фонду та проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення еколого-меліоративної ефективності агролісомеліоративних насаджень / Г. Б. Гладун, В. Ю. Юхновський, Ю. В. Плугатар та ін. — Харків, 2009. — 76 с.
 9. Гладун Г. Б. Рекомендації щодо покращання стану та підвищення меліоративної ефективності захисних лісових насаджень різного цільового призначення / Г. Б. Гладун, М. Н. Агапонов, А. Г. Андрієнко та ін. — Харків, 2010. — 120 с.
 10. Гладун Г. Б. Загальні принципи і регіональні особливості лісових меліорацій ландшафтів рівнинної частини України / Г. Б. Гладун // Зб. наук. праць ІГ НАНУ «Проблеми ландшафтного різноманіття». — К., 2000. — С. 187—189.
 11. Яцик А. В. Склад земельних угідь у прибережних смугах малих річок і водойм та обсяг робіт по створенню захисних лісових насаджень у прибережних смугах малих річок і водойм / А. В. Яцик // Малі річки України : довідник. — За ред. А.В. Яцика. — К. : Урожай, 1991. — С. 268—270.

Г.Б. Гладун, Ю.Г. Гладун. Усовершенствование лесомелиоративного обеспечения агроландшафтов Николаевской области.
Рассмотрены принципы формирования лесомелиоративных насаждений с учетом современных требований, их структура и количественные показатели, рассчитанные в соответствии с особенностями природных условий Николаевщины.

G. Gladun, Y. Gladun. Improvement of the forest reclamation providing of agrolandscapes at Nikolaev region.
Principles of forming of forest reclamation accounting modern requirements are observed. Their structure and quantitative expected indexes in accordance with the feature of natural terms of Nikolaev region are considered.