Характеристика корів симентальської породи чеської селекції за морфологічними властивостями вим’я

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
632.2:636.064

Автор
В.Ф. Андрійчук, кандидат сільськогосподарських наук
Р.С. Багров, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна

Анотація
У статі представленно результати порівняння корів симентальської породи різних породних поєднань в умовах ПП “Галекс-Агро” за морфологічними властивостями вим’я. Встановлено, що кращими морфологічними властивостями вим’я характеризуються тварини симентальської породи у поєднанні з голштинською, вим’я даних корів є найбільш придатним до машинного доїння.

Ключові слова
симентальська порода, породність, породні поєднання, проміри, вим’я

Стаття
В.Ф. Андрійчук, Р.С. Багров. Характеристика корів симентальської породи чеської селекції за морфологічними властивостями вим’я

Список використаних джерел

 1. Абрампальський Ф. Н. Оценка типа телосложения коров и его связь с молочной продуктивностью / Ф. Н. Абрампальський // Зоотехния. — 2005. — № 10. — С. 2—3.
 2. Бащенко М. І. Морфологічні властивості вимені молочної худоби / М. І. Бащенко, Л. М. Хмельничий // Вісник Черкаського ІАПВ. — 2004. — Вип. 4. — С. 21—32.
 3. Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве / Е. К. Меркурьева — М. : Колос, 1977. — 240 с.
 4. Недава В. Ю. Чорно-ряба худоба / В. Ю. Недава — К. : Урожай, 1987. — 144 с.
 5. Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород / Латвийская с.-х. акад. — М. : Колос, 1970. — 39 с.
 6. Пелехатий М. С. Вивчення форми вим’я та властивостей молоковіддачі у корів чорно-рябої породи / М. С. Пелехатий, М. Л. Мазуренко // Молочно-м’ясне скотарство. — 1974. — Вип. 35. — С. 55—60.
 7. Полупан Ю. П. Морфологічні особливості вим’я корів української червоної молочної породи / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Вісник аграрної науки. — 2006. — № 1. — С. 23—28.
 8. Салогуб А. Морфологічні ознаки вимені корів (особливості розвитку у бурої худоби) / А. Салогуб // Тваринництво України. — 2010. — № 10. — С. 19—22.
 9. Сударев Н. Оценка коров по пригодности вымени к машинному доению / Н. Сударев // Зоотехния. — 2007. — № 9. — С. 20—22.
 10. Шкурко Г. Відтворна здатність імпортної голштинської худоби у період акліматизації / Г. Шкурко // Тваринництво України. — 2004. — № 9. — С. 18—21.
 11. Хмельничий Л. М. Оцінка сполучної мінливості морфологічних ознак вимені корів з надоєм за лактацію / Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — 2011. — Вип. 160, Ч. 1. — С. 245—249.
 12. Хмельничий Л. М. Популяційно-генетичні параметри морфо-функціональних властивостей вимені корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи / Л. М. Хмельничий, М. П. Франчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Тваринництво”. — 2012. — Вип. 12 (21). — С. 24—28.

В.Ф. Андрийчук, Р.С. Багров. Характеристика коров симментальской породы чешской селекции по морфологическим свойствам вымени.
В статье представлены результаты сравнения коров симментальской породы и её сочетания с другими породами в условиях ЧП “Галекс-Агро” по морфологическим свойствам вымени. Установлено, что лучшими морфологическими свойствами вымени характеризуются животные симментальской породы в сочетании с голштинской, вымя данных коров наиболее пригодное к машинному доению.

V. Andriychyk, R. Bagrov.Description of cows Simmental of czech selection according to the morphological properties of udder.
The article presents the results of the comparison of Simmental cows of different breed combinations in PE “Galeks-Agro” with udder morphological properties. It was found that the best udder morphological properties are characterized animals of Simmental combined with Holstein breed. The cows’ udder are the most suitable for machine milking.