Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.033.082:611.02

Автор
Н.П. Бабік, аспірант
Інститут біології тварин НААН України
В.С. Федорович, кандидат біологічних наук, доцент
Л.І. Музика, кандидат біологічних наук, доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Україна

Анотація
Вивчено міжвікові та міжпородні особливості бугайців порід лімузин та волинської м’ясної за морфометричними показниками найдовшого м’яза спини та внутрішніх органів. Встановлено, що у бугайців обох порід в 1 мм2 досліджуваних органів найбільша кількість м’язових і серцевих волокон, ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол спостерігалася у 9-місячному віці. З віком тварин кількість вищеназваних структурних одиниць на 1 мм2 органу зменшувалася, а діаметр – збільшувався. У всі вікові періоди кількість м’язових волокон, діаметр серцевих волокон, ниркових клубочків і ядер гепатоцитів більшими були у бугайців волинської м’ясної породи, а кількість серцевих волокон, діаметр м’язових волокон, кількість ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол – у лімузинів.

Ключові слова
морфометрія, порода, бугайці, внутрішні органи, м’язи

Стаття
Н.П. Бабік, В.С. Федорович, Л.І. Музика. Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців

Список використаних джерел

  1. Федорович В. В. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи: дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Федорович Віталій Васильович. — Київ ; Чубинське, 2006. — 184 с.
  2. Автандилов Г. Г. Морфометрія в патологи / Г. Г. Автандилов. — М. : Медицина, 1973. — 248 с.
  3. Новак І. В. Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців української чорно-рябої молочної породи / І. В. Новак, О. О. Зайцев // Науково-теоретичний журнал “Бологія тварин”. — Львів, 2010. — Т. 12, № 2. — С. 379—383.
  4. Лебедев С. В. Морфофункциональное состояние печени животных при разной обеспеченности рациона микроэлементами / С. В. Лебедев, Е. А. Сизова // Сельскохозяйственная биология. — 2008. — № 2. — С. 115—119.
  5. Kedderis G. L. Biochemical basis of hepatocellular injury / G. L. Kedderis // Toxikol. Pathol. — 1996. — S. 77—83.
  6. Гуцол А. А. Практическая морфометрия органов и тканей: для врачей патологоанатомов / А. Гуцол, Б. Кондратьев ; под редакцией Г. Г. Автандилова. — Томск, 1988. — 135 с.
  7. Манухина А. И. Использование окулярной сетки для стереологического анали за в морфометрии / А. И. Манухина, А. Г. Столярова // Бюл. Всесоюзного исследовательского института физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных. — Боровск, 1981. — Вып. 4 (64). — С. 76—78.
  8. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский — М. : Колос, 1969. — 256 с.

Н.П. Бабик, В.С. Федорович, Л.И. Музыка. Морфометрические параметры длиннейшей мышцы спины и некоторых внутренних органов бычков.
Изучены межвозрастные и межпородное особенности бычков пород лимузин и волынская мясная по морфометрическим показателям длиннейшей мышцы спины и внутренних органов. Установлено, что у бычков обеих пород в 1 мм2 исследуемых органов наибольшее количество мышечных и сердечных волокон, почечных клубков, ядер гепатоцитов и площадь просвета альвеол наблюдалась в 9-месячном возрасте. С возрастом животных количество вышеназванных структурных единиц в 1 мм2 органа уменьшалось, а диаметр – увеличивался. Во все возрастные периоды наибольшее количество мышечных волокон, почечных клубков и ядер гепатоцитов, а также диаметр сердечных волокон было у бычков волынской мясной породы, а количество сердечных волокон, диаметр мышечных волокон, количество почечных клубков, ядер гепатоцитов и площадь просвета альвеол – у лимузинов.

N. Babik, V. Fedorovych, L. Musyka. Morphometric parameters of calves’ longest back muscles and some of their internal organs.
We found some interbreed and age differences in morphometric parameters of claves’ longest muscles and their internal organs. In both bull breeds in 1 mm2 of studied internals, the largest number of muscle and cardiac fibers, renal glomeruli, the nuclei of hepatocytes and alveolar lumen area was observed at the age of 9 months. With time, the above structural units per 1 mm2 had been decreased and diameter had been increased. At all ages of Volyn breed bulls the number of muscle fibers, kidney tangles and nuclei of hepatocytes were higher. The number of cardiac fibers, the diameter of the muscle fibers of the renal glomeruli, the nuclei of hepatocytes and alveolar lumen area were higher in limousines breed bulls.