Аналіз основних селекційних ознак корів різних заводських ліній

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.2.082

Автор
П.П. Бикадоров, асистент
Луганський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Проведено аналіз молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи різних заводських ліній за ряд лактацій.

Ключові слова
молочна продуктивність, лактація, жива маса, лінія

Стаття
П.П. Бикадоров. Аналіз основних селекційних ознак корів різних заводських ліній

Список використаних джерел

  1. Аналіз генофонду української чорно-рябої молочної породи / М. Я. Єфіменко, Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова та ін. // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. — К. : Аграрна наука, 2007. — Вип. 41. — С. 83—93.
  2. Іванов І. А. Вплив генотипових і паратипових факторів на продуктивні і технологічні ознаки корів української чорно-рябої породи в умовах безприв’язного утримання / І. А. Іванов, О. І. Іванов // Вісник ЖНАЕУ. — 2010 — Вип. № 1 (26). — С. 235—245.
  3. Косташ В. Молочність і відтворення буковинських корів / В. Косташ // Тваринництво України. — 2007. — № 10. — С. 19—21.
  4. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин — М. : Высшая школа, 1990. — 349 с.
  5. Маньковський А. Датська чорно-ряба: залежність молочної продуктивності від віку отелення та генотипу / А. Маньковський // Тваринництво України. — 2010. — № 1. — С. 16—20.
  6. Пелехатий М. С. Господарсько корисні та біологічні ознаки тварин ліній і потомства бугаїв української чорно-рябої молочної породи та їх відповідність параметрам бажаного типу / М. С. Пелехатий, С. П. Омелькович // Зб. наук. пр. Харківської зооветеринарної академії. — 2009. — Вип. 19. — Ч. 1. — С. 173—185.
  7. Пелехатий М. С. Господарсько корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних кросів ліній / М. С. Пелехатий, Д. М. Кучер // Наукові читання — Житомир : ЖНАЕУ, 2013. — Т. 2. — С. 27—30.

П.П. Быкадоров. Анализ основных селекционных признаков коров разных заводских линий.
Проведен анализ молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы разных заводских линий за ряд лактаций.

P. Bykadorov.The analysis of main cow’s selection traits by different linear.
In the article it was analyzed the milk producing ability of Ukrainian black-variegated dairy breed of different factory lines during the period of lactation.