Вирощування рибопосадкового матеріалу за ресурсозберігаючою технологією

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
639.312.07(477)

Автор
Г.А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Вивчався вплив параметрів ресурсозберігаючої технології на ефективність вирощування цьоголіток коропа і рослиноїдних риб у полікультурі. Вивчено вплив технологічних параметрів на якісні й кількісні показники цьоголіток та визначено економічну ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу. Визначено оптимальні параметри ресурсозберігаючої технології для вирощування рибопосадкового матеріалу понадстандартної маси.

Ключові слова
цьоголітки, вирощування, структура полікультури, параметри, удобрення ставів, підгодівля риби, середня індивідуальна маса, вихід від посадки, собівартість, рентабельність

Стаття
Г.А. Данильчук. Вирощування рибопосадкового матеріалу за ресурсозберігаючою технологією

Список використаних джерел

  1. Шерман І. М. Технологія виробництва продукції рибництва : підручник / І. М. Шерман, В. Г. Рилов. — К. : Вища освіта, 2005. — 351 с.
  2. Шерман И.М. Выращивание посадочного материала в прудах Юга Украины : дисс. кандидата биол. наук: 02.06.03 / Исаак Михайлович Шерман. — К., 1971. — 166 с.

Г.А. Данильчук. Выращивание рыбопосадочного материала по ресурсосберегающей технологии.
Изучалось влияние параметров ресурсосберегающей технологии на эффективность выращивания сеголеток карпа и растительноядных рыб в поликультуре. Изучено влияние технологических параметров на качественные и количественные показатели сеголеток и определена экономическая эффективность выращивания рыбопосадочного материала. Определены оптимальные параметры ресурсосберегающей технологии для выращивания рыбопосадочного материала выше стандартной массы.

G. Danylchuk. Cultivation of fish seed on resource saving technology.
We studied the influence of parameters on the efficiency of resource saving technologies on growing carp fingerlings and herbivorous fish in polyculture. The influence of process parameters on the quality and quantity of fingerlings and determined the economic efficiency of growing fish seed. The optimum parameters for resource saving technology for the cultivation of fish seed higher than the standard weight.