Біохімічні показники крові свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636:612.1

Автор
А.В. Гуцол, доктор сільськогосподарських наук, професор
Вінницький національний аграрний університет, Україна

Анотація
Показано, що при згодовуванні молодняку свиней мацеробациліну, мацерази, мультиензимних композицій МЕК-1, МЕК-3, міновіту та мінази зміни окремих біохімічних показників крові знаходяться в межах фізіологічної норми.

Ключові слова
ферментні препарати, свині, згодовування, біохімічні показники

Стаття
А.В. Гуцол. Біохімічні показники крові свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Список використаних джерел

  1. Левченко В. І. Дослідження системи крові / В. І. Левченко, В. В. Сахнюк. //Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин. — Біла церква, 2004. — С. 404—449.
  2. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. — М. : Колос, 1969. — 352 с.
  3. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / Інститут біології тварин УААН. Вид. третє. — Львів, 2004. — С. 105—108, 343—372.

А.В. Гуцол. Биохимические показатели крови свиней при скармливании ферментных препаратов.
Показано, что при скармливании молодняку свиней мацеробацилина, мацеразы, мультиэнзимных композиций МЭК-1, МЭК-3, миновита и миназы изменения отдельных биохимических показателей крови находятся в пределах физиологической нормы.

A. Hutsol. Biochemical blood parameters of pigs when fed enzymes.
It is shown that when feeding young pigs macerobacellin, Matseraza, multienzyme compositions MEK-1, MEK-3, and minovitu minazy change some blood biochemical parameters are within the physiological norm. Best impact on blood led MEK-3 and minaza.