Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082.22:636.47

Автор
В.Г. Пелих, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
І.В. Чернишов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
М.В. Левченко, аспірант
Херсонський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено оцінку тварин в умовах господарства (on-farm) за власною продуктивністю (за фенотипом), що безпосередньо отримуються від української м’ясної породи.

Ключові слова
онтогенез, маса гнізда, індекс вирівняності поросят у гнізді, біологічні особливості свиней, українська м’ясна порода, індексна оцінка КПВЯ

Стаття
В.Г. Пелих, І.В. Чернишов, М.В. Левченко. Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи

Список використаних джерел

  1. Акімов С. В. Основні напрями подальшої роботи по вдосконаленню свиней полтавської та української м’ясних порід / С. Акімов, Л. Перетятько // Тваринництво України. — 2002. — № 5. — С. 23—24.
  2. Березовский Н. Крупноплодность свиней внутрипородного типа УКБ-1 / Н. Березовский, Д. Ломако // Свиноводство. — 1997. — № 3. — С. 18.
  3. Дудка О. І. Селекційно-генетичні аспекти оцінки продуктивних якостей свиней асканійського м’ясного типу : автореф. дис. … канд. с-г наук : 06.02.01 / О. І. Дудка. — Херсон, 2005. — 20 с.
  4. Коваленко В. П. Перспективы свиноводства / В. П. Коваленко, В. М. Рябко, В. Г. Пелых. — Херсон : Айлант, 2000. — 84 с.

В.Г. Пелых, И.В. Чернышов, М.В. Левченко. Воспроизводительные качества свиноматок украинской мясной породы.
В статье приведена оценка животных в условиях хозяйства (on-farm) по собственной продуктивности (по фенотипу), непосредственно получаемых от украинской мясной породы.

V. Pelykh, I. Chernyshev, M. Levchenko. Reproductive qualities of sows of Ukrainian meat breed.
The article describes the evaluation of animals in farms (on-farm) on their own productivity (the phenotype) is directly derived from the Ukrainian meat breed.