Післязабійна оцінка м’ясної продуктивності бугайців різних генотипів

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.22/28.082.033

Автор
Л.О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О.І. Козакевич, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Оцінено м’ясну продуктивність бугайців різних генотипів за післязабійними показниками. Встановлено перевагу бугайців червоної степової породи, поліпшеної червоною датською за показниками забійного виходу, морфологічного складу, м’язово-кісткового співвідношення.

Ключові слова
велика рогата худоба, порода, бугайці, забійний вихід, вихід туші, м’язові-кісткове співвідношення, коефіцієнт м’ясності

Стаття
Л.О. Стріха, О.І. Козакевич. Післязабійна оцінка м’ясної продуктивності бугайців різних генотипів

Список використаних джерел

  1. Розведення сільськогосподарських тварин / [Й. З. Басовський, В. П. Буркат, Д. Т. Вінничук та ін.] ; за ред. Й. З. Басовського. — Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2001. — 400 c.
  2. Мельник Ю. Ф. Оцінка якостей бугайців молочних, комбінованих та м’ясних порід України / Ю. Ф. Мельник // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. — Херсон : Айлант, 2007. — Вип. 54. — С. 93—99.
  3. Шкурин Г. Т. Забійні якості великої рогатої худоби / Г. Т. Шкурин, О. Г. Тимченко, Ю. В. Вдовиченко // Методики досліджень. — К. : Аграрна наука, 2002. — 50 с.
  4. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. — М. : Колос, 1969. — 256 с.

Л.А. Стриха, А.И. Козакевич. Оценка мясной производительности бычков разных генотипов после их убоя.
Оценена мясная производительность бычков разных генотипов по послеубойным показателям. Установлено преимущество бычков красной степной породы, улучшенной красной датской по показателям убойного выхода, морфологического состава, мышечно-костного соотношения.

L. Strikha, A. Kozakeyich.The estimation of the meat productivity of bulls of different genotypes.
The meat productivity of bulls в of different genotypes is appraised after then by for slaughter indexes. The advantage is set on the indexes of for slaughter exit, morphological composition, muscularly-bone correlation of bulls of red steppe breed and red Danish breed.