Сучасні аспекти інтенсифікації виробництва свинини на Одещині

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082

Автор
Р.Л. Сусол, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Одеський державний аграрний університет, Україна

Анотація
В умовах Одеського регіону доведено напрямок інтенсифікації виробництва свинини шляхом використання свиноматок великої білої породи з покращеними м’ясними якостями заводського типу УВБ-3 “Причорноморський”, що у процесі створення в якості материнської форми при схрещуванні з кнурами м’ясних порід ландрас та п’єтрен французької селекції.

Ключові слова
інтенсифікація, поєднання генотипів, продуктивність, заводський тип, УВБ-3, ландрас, п’єтрен

Стаття
Р.Л. Сусол. Сучасні аспекти інтенсифікації виробництва свинини на Одещині

Список використаних джерел

  1. Агапова Є.М. Створення нового селекційного досягнення з покращеними м’ясними якостями у великій білій породі свиней / Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол // Вісник аграрної науки Південного регіону. — Одеса, 2009. — Вип. 10. — С. 57—61.
  2. М’ясні генотипи свиней південного регіону України / [В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, С. І. Луговий та ін.]. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 350 с.
  3. Сучасні методики досліджень у свинарстві. — Полтава, 2005. — 228 с.
  4. Шейко И. П. Свиноводство / И. П. Шейко, B. C. Смирнов. — Мн. : Новое издание, 2005. — 384 с.

Р.Л. Сусол. Современные аспекты интенсификации производства свинины в Одесской области.
В условиях Одесского региона доказано направление интенсификации производства свинины путем использования свиноматок крупной белой породы с улучшенными мясными качествами заводского типа УКБ-3 “Причерноморский”, который создается, в качестве материнской формы при скрещивании с хряками мясных пород ландрас и пьетрен французской селекции.

R. Susol. The modern aspects of intensification in pork’s production in Odessa region.
In the conditions of Odessa region it has proved the direction of intensification of pork’s production using sows of Large White breed with the improved meat qualities of farm type UKB-3 “Prichernomorskiy”, which is created, as a maternal form and cross them with the male hogs of meat breeds Landras and P’etren of the French selection.