Амінокислотний склад гідрофільного екстракту з лялечок дубового шовкопряда

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636:612:615.3

Автор
В.О. Трокоз, доктор сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Установлено амінокислотний склад гідрофільного екстракту з лялечок дубового шовкопряда. Серед незамінних амінокислот найбільше виявлено лізину, треоніну й валіну та умовно незамінних гістидину й аргініну. Замінні амінокислоти представлені переважно проліном, глютаміновою кислотою, аланіном та серином. Цінний амінокислотний склад екстракту зумовлює його високу біологічну активність.

Ключові слова
біологічно активні речовини, екстракт, дубовий шовкопряд, лялечки

Стаття
В.О. Трокоз. Амінокислотний склад гідрофільного екстракту з лялечок дубового шовкопряда

Список використаних джерел

  1. Dietary protein influences upon immunity to Nematodirus battus infection in lambs / D. A. Israf, R. L. Coop, L. M. Stevenson [et al.] // Vet. Parasitol. — Vol. 61, Iss. 3—4. — 1996. — P. 273—286.
  2. Данчук В. В. Вплив інсуліну та кортизолу на активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у тканинах поросят раннього віку / В. В. Данчук // Зб. наук. пр. Подільської держ. агр.-тех. акад. — 2000. — Вип. 8. — С. 223—227.
  3. Ефективність використання білково-вітамінного препарату грибного походження в раціонах японських перепелів / І. І. Ібатуллін, Г. В. Донченко, В. В. Отченашко [та ін.] // Науковий вісник НУБіП України. — К., 2010. — Вип. 145. — С. 201—204.
  4. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / За ред. І. Я. Коцюмбаса. — Львів : Тріада плюс, 2006. — 360 с.
  5. Патент на винахід № 16965 Україна. Спосіб одержання лікувального екстракту / В. О. Трокоз, Т. Д. Лотош, А. Б. Абрамова [та ін.]; власник НАУ. — № 4746744/SU; заявл. 03.10.89; опубл. 29.08.97; Бюл. № 4.
  6. Биологические эффекты высоких разведений гидрофильных компонентов куколок дубового шелкопряда [Електронний ресурс] / А. А. Чиркин, А. Я. Катин, Е. О. Данченко [и др.]. — Режим доступу : http://aconitpharma.by/index.php/2011-04-07-06-53-13/2011-04-07-07-01-46/123-2012-05-11-12-26-12.html. — 18.06.2012.
  7. Трокоз В. О. Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: 03.00.13 / В. О. Трокоз ; ЛНУВМіБТ ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. — 48 с.
  8. Нидервайзер А. Новые методы анализа аминокислот, пептидов и белков / А. Нидервайзер, Г. Патаки ; Пер. с англ., ред. Ю. А. Овчинникова. — М. : Мир, 1974. — 462 с.
  9. Jun Zhou. Proximate, amino acid and mineral composition of pupae of the silkworm Antheraea pernyi in China / Zhou Jun, Han Dingxian // J. Food Comp. Anal. — 2006. — Vol. 19, Iss. 8. — Р. 850—853.
  10. Jun Z. Safety evaluation of protein of silkworm pupae / Z. Jun, H. Dingxian // Food Chem. Toxicol. — 2006. — Vol. 44, Iss. 7. — Р. 1123—1130.

В.А. Трокоз. Аминокислотный состав гидрофильного экстракта куколок дубового шелкопряда.
Установлен аминокислотный состав гидрофильного экстракта куколок дубового шелкопряда. Среди незаменимых аминокислот больше выявлено лизина, треонина и валина, условно незаменимых – гистидина и аргинина. Заменимые аминокислоты представлены в основном пролином, глутаминовой кислотой, аланином и серином. Ценный аминокислотный состав экстракта обусловливает его высокую биологическую активность.

V. Trokoz. Amino acid composition of hydrophilic extract of oak silkworm pupae.
Аmino acid composition of hydrophilic extract of oak silkworm pupae was established. Among the essential amino acids there were found the most of lysine, threonine and valine, conditionally essential histidine and arginine. Amino acids are mainly proline, glutamic acid, alanine and serine. Valuable amino acid composition of the extract leads to its high biological activity.