Продуктивніть телиць таврійського типу південної м’ясної породи при різних методах підбору

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.22/28.082.13

Автор
А.І. Яремчук, аспірант
Науковий керівник – к. с.-г. н. Вдовиченко Ю.В.
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Україна

Анотація
Наведено результати досліджень інтенсивності та енергії росту телиць таврійського типу південної м’ясної породи за різних методів підбору батьківських пар. Установлено, що при гомогенному підборі у телиць заводських ліній Сигнала 475 і Лошкера 302 (низькокровний тип за часткою спадковості зебу) інтенсивність та енергія росту є вищою. У телиць заводської лінії Саніла 8 (висококровний тип за часткою спадковості зебу) інтенсивність росту вища при гетерогенному підборі. При цьому відмічається звуження мінливості ознак при гомогенному підборі у телиць обох ліній, що свідчить про процеси консолідації популяції за даною ознакою.

Ключові слова
південна м’ясна порода, гомогенний, гетерогенний підбір, інтенсивність, енергія росту, мінливість

Стаття
А.І. Яремчук. Продуктивніть телиць таврійського типу південної м’ясної породи при різних методах підбору

Список використаних джерел

  1. Иванов М. Ф. Значение подбора // Полное собрание сочинений / М. Ф. Иванов. — М. : Колос, 1964. — Т. 4. — С. 442.
  2. М’ясне скотарство в степовій зоні України / Ю. В. Вдовиченко, В. І. Вороненко, В. О. Найдьонова, Л. О. Омельченко — Нова Каховка : ПИЕЛ, 2012. — 308 с.
  3. Омельченко Л.О. Продуктивність тварин таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби при різних методах підбору / Л. О. Омельченко, О. Л. Дубинський // Науковий вісник “Асканія-Нова”. — 2010. — В. 3. — С. 239—245.
  4. Південна м’ясна порода великої рогатої худоби – визначне селекційне досягнення в теорії і практиці аграрної науки / М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник та ін. // Вісник аграрної науки. — 2009. — № 3. — С. 45—51.
  5. Омельченко Л. О. Формування м’ясної продуктивності у тварин таврійського типу південної м’ясної породи / Л. О. Омельченко, О. Л. Дубинський, А. М. Носкова // Науковий вісник “Асканія-Нова”, — 2011. — В. 4. — С. 122—127.
  6. Шкурін Г. Т. Забійні якості великої рогатої худоби: методики досліджень / Г. Т. Шкурін, О. І. Тимченко, Ю. В. Вдовиченко. — К. : Аграрна наука, 2002. — 49 с.
  7. Плохинский Н. А. Биометрия / Н. А. Плохинский. — Новосибирск, 1961. — 364 с.

А.И. Яремчук. Продуктивность телок таврийского типа южной мясной породы при разных методах подбора.
Приведены результаты исследований интенсивности и энергии роста телок таврийского типа южной мясной породы при разных методах подбора родительских пар. Установлено, что при гомогенном подборе у телок заводских линий Сигнала 475 и Лошкера 302 (низкокровный тип) интенсивность и энергия роста выше. У телок заводской линии Санила 8 (высококровный тип) интенсивность роста выше при гетерогенном подборе. При этом отмечается сужение изменчивости при гомогенном подборе у телок обеих линий, что свидетельствует о процессах консолидации популяции по данному признаку.

A. Yaremchuk. Productive of heifers of taurian type of South meat breed with different methods of selection.
The results of studies on energy intensity and growth of heifers of South Taurian type of meat breeds with different methods of selection of breeding pairs are given in the article. It was established that the homogeneous selection of heifers’ factory lines Signal 475 and Lokshera 302 (lowblood type the share of inheritance zebu) and energy intensity of growth is higher. In heifers factory line Sanila 8 (highblood type the share of inheritance zebu) growth rate is higher in heterogeneous selection. This narrowing of the variability features in homogeneous selection of heifers in both lines is observed, indicating that the process of consolidation populations on this basis take place.